Ask
Websites Login

Answer 1


user icon ចំណេះដឹងទូទៅ 2019-01-03

សារៈសំខាន់នៃអប់រំ បច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈដូចតទៅ ៖ ជារឿយៗគេថាដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាសង្គមរបស់យើងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងអប់រំ ។ បញ្ហាសង្គមមានការប្រែប្រួលដូចជាភាពក្រីក្រអ្នកគ្មានការដើម្បីអប់រំអំពីអ្វីដែលយើងមាន ។ ក្នុងពិភពលោកយើងនេះយើងឃើញដោយខ្លួនឯងនូវវិបត្តិសង្គម នយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច ។ យើងត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅមុខមនុស្សគ្រប់រូប ដែលចង់បានអរិយធម៌ទៅមុខដោយជោគជ័យ ។ ការអប់រំអាចផ្តល់ត្រឹមតែអ្នកដឹកនាដ៏សន្ដិភាពទៅដល់ភាពលូតលាស់និងចម្រុងចម្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្ដែក៏បានបញ្ជាក់អំពីភាពឈានមុខនៃសង្គមយើងដែលពឹងផ្អែកទៅលើដៅអប់រំសម្រាប់ភាពលូតលាស់នៃសង្គម ។ បញ្ហាសង្គមសព្វថ្ងៃមានភាពស្មុគស្មាញ ដែលអាចមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងកាតអនុវត្តឪ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។ ប្រព័ន្ធអប់រំបច្ចុប្បន្នមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ពុទ្ធដល់អ្នកដឹងនាំសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ អ្នកដឹងនាំទាំងនោះមិនបានបញ្ចៀសពិភពលោកឪ្យផុតតែសង្គ្រាម និងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចឡើយយើងត្រូវតែជម្រុះចោលនូវភាពចាស់កំរិលដែលគ្មាន ប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីរបស់យើងដែលបញ្ជាក់នូវតថភាពនៃសតវត្សទី ២១ និងផ្តល់នូវការងារចំពោះសមាជិកនៃអ្នកជំនាញផ្នែកអប់រំជាអ្នកដែលបង្ហាញចេញនូវភាពជាកិត្តិយសចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នា ។ ការសិក្សាអំពីសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នមានតែព័ត៌មានដែលសមហេតុ ទេដែលជួយយើងទៅកាន់តែព័ត៌មានដែលសមហេតុ ទេដែលជួយយើងទៅកាន់នៃការប្រជែងរវាងម៉ាស៊ីន និងស្ថាប័នសង្គម ។ គួរតែផ្តល់ពេលវេលាច្រើន ចំពោះការសិក្សាសង្គម ហើយក្នុងនោះអត្ថន័យគួរតែធ្វើឪ្យមានសារៈសំខាន់ និងទាក់ទងជាមួយបញ្ហាថ្មីៗនៃជីវិតភាពមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ការអប់រំគឺជាអ្នកការពាររបស់យើងប្រឆាំងទៅនឹងហ្វាស៊ីលអវិចារញ្ញាណទាំងឡាយ ប្រសិនបើយើងគ្មានការភ័យខ្លាចពេល និងសន្សំពេលវេលាពេកនៅត្រឹមតែការរួមបច្ឆ័យ ទៅកាន់ការជ្រៀសមិនរួចជាទូទៅនៃទុរគតភាព និងភាពចលាចល ។ ក្នុងផ្នែកដែលមិនព្រមសង្គម និងផ្នែកនៃភាពអន់ថយមួយចំនួននៅក្នុងការអប់រំដើរតួនាទីតិចបំផុតនៅក្នុងវិស័យអប់រំ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រវត្តិសាស្រ្ដនៃភាពខ្មៅងងឹត ។ មនុស្សភាគច្រើនគិតអំពីការអប់ដែលមានន័យស្មើនឹងសាលារៀន ។ ទំនោនេះនៅក្នុងយុគសម័យនេះ មនុស្សមានទំនោរទៅរកជំនឿដែលមិនសមហេតុមិនសមផល បើមិនច្រឡំទេសាលារៀនគឺជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់នៃការអប់រំក្នុងសម័យទំនើប ។ ការបង្រៀនដំណើតការរៀនសូត្រមាននិរន្តភាពបន្ដ ។ ការអប់រំជាលទ្ធផលក្នុងសង្គមកម្ម នៃមនុស្សឪ្យមានការចេះដឹងពីរយៈពេលចាប់កំណើតរហូតដស់ពេលស្លាប់ផ្នែកមួយចំនួនតូចនៃការអប់រំទូទៅនៃមនុស្សដែលចំណាយពេលនៅក្នុងសាលារៀន ។ មនុស្សម្នាក់រៀនសូត្របន្តតាមរយៈការប្រែប្រួលព័ត៌មាសននៃពិភពលោកខាងក្រៅសាលារៀនតាមរយៈភាពយន្ដ វិទ្យុ ទូវទស្សន៍ វត្តអារាម សុន្ទររកថានយោបាយ ការសែក ទស្សនាវដ្ដ សៀវភៅដែលទាក់ទងជាមួយមនុស្ស និងពីប្រភពដទៃទៀត ។ ដូច្នោះការអប់រំជាស្ថាប័នមានមុខងារជាស្ថាប័នមានមុខងារ ដ៏សំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រងសង្គម ។ ការអប់រំផ្តល់ឪ្យតាមរយៈភ្នាក់ងារផ្សេងៗដូចជា ៖ ភាពយន្ដ ក្រុមល្បែង... ដែលជាភាពច្នៃដន្យទៅកាន់មុខងារដទៃទៀត ។ ក្នុងការផ្សាព្វផ្សាយអត្ថន័យនៃការអប់រំ គឺំមានន័យស្មើនឹងសង្គមកម្ម នៃមនុស្សក្នុងអត្ថន័យដែលច្បាស់បំផុត នៃការអប់រំសស្ថាប័នមួយដែលផ្សំឡើងដោយកម្មវិធីនៃ ការរៀបចំអប់រំ ជាផ្លូវការរបស់សង្គមនិងមានប្រសិទ្ធិ ភាពនៃកម្មវិធី ទាំងអស់នោះដែរមានឥទ្ធិពលពីការរៀបចំរបស់មនុស្ស ។ 


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login