Ask
Websites Login

Answer 1


user icon ចំណេះដឹងទូទៅ 2019-01-08

និន្នាការថ្មីៗនៃមុខងារបច្ចុប្បន្នរបស់ រដ្ឋាភិបាលសំដៅទីលើ ៖ រដ្ឋភិបាលបាននឹងកំពុងកើនឡើងចំនួននៃមុខងារចាំបាច់របស់ខ្លួន ។ ការកើនឡើងនៃមុខខងារថ្មីនេះគឺមិនមែនជាការបន្ថែមនៃមុខងារថ្មី ទាំងអស់នោះឡើយទោះបីជាក្រុមនៃរដ្ឋបាលថ្មីក៏ដោយ ។ មុខងារនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ រួមបញ្ចូលនៅចំនួនសកម្មភាពជាច្រើនដែលចែកចេញជាបីប្រភេទ ៖ សេវាសង្គម ផលិតកម្ម និងសង្រ្គាម ។

+ សេវាសង្គម សកម្មភាពច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺ ត្រូវបានគេរៀបឡើងដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋ និងស្ថាប័ននៃសង្គមផ្សេងទៀត ។ ហេតុដូចនេះការឪ្យតម្លៃកសិកម្មជាការជួយដល់កសិករ ចំណែកអត្រាពន្ធនាំចូលខ្ពស់ជាងការការពារចំពោះឧស្សាហកម្មធុនតូចៗ ហើយនិងជួយមនុស្សចាស់ក្មេងអនាថា និងបទបញ្ជានៃលុយ និងឥណទាន គឺជាការជួយដល់មនុស្សគ្រប់រូបសេវាសង្គមដែលរដ្ឋាបាលបានផ្ដល់ឪ្យទៅកាន់ពលរដ្ឋដោយគ្មានការកំណត់ឡើយ ។ ដូច្នោះការទទួលស្គាល់គោលការណ៍នៃសេវាទាក់ទងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាល ។ សេវាសង្គមតាមរយៈរដ្ឋេជួយដល់អ្នកគ្មានការងារធ្វើអ្នកអាយុច្រើន និងអ្នកក្រីក្រ ។ រដ្ឋឪ្យហរិញ្ញវត្ថុនិងការផ្ដល់មុខរបរ ហើយរដ្ឋក៏ជួយជាប្រាក់ទៅឪ្យឧស្សាហកម្មសមខាន់មផងដែរ ។ ជំនួយសេដ្ឋកិច្ច និងជំនួយផ្នែកយោធាចំពោះប្រទេសបរទេសដផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះឧស្សាហកម្មដោយផ្ទាល់ ។ ការកំណត់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង និងជាអ្នកដំបូងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេវាសង្គម ។ ការបោសសំអាត និងការការពារជំងឺឆ្លងក្នុងទីក្រុងគឺជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាល ។ កន្លែងលេងសម្រាប់ក្មេង និងកន្លែងកំសាន្ដជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរ្សាទីក្រុង ។  

+ ផលិតកម្ម អ្នកសង្គមនិយមជជែកគ្នាអំពីការពង្រីកមុខងាររបស់គេនៅក្នុងផលិតកម្មនៃទំនិញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយចំនួនគឹជាប្រទេសកសិកម្មដែលខ្ពស់មុខមាត់ជាងគេ ។ បញ្ហានេះគឺវិធីរកលុយដើម្បីស្ថាប័នារោងចក្រ និងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ ។ បញ្ហាសំខាន់របស់់រដ្ឋក្នុងការផលិតកម្មទាក់ទិនទៅនិងការចូលរួមគ្នារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល ( គ្រប់គ្រង ) និងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ច ។ វាក៏មានជិះឥទ្ធិពលទៅលើកម្រិតជីវភាពនិងការផ្តត់ផ្គង និងអំណាចផងដែរ ។

+ សង្រ្គាម មុខងារសង្រ្គាមមានលក្ខណៈវិនិច័្ឆយសំខាន់បី​យ៉ាង ៖

  • គឺការរីកសាយភាយនៃមុខងារប្រតិបត្តិ
  • សកម្មភាពជាមួយល្បឿន
  • ការបង្រួបបង្រូម ។ កំឡុងពេលសង្រ្គាម ក្នុងសម័យទំនើបរដ្ឋាភិបាល គ្របដណ្ដាប់នៃជីវិតសង្គមទាំងមូលរបស់យើងដែលនៅពេលសន្ដិភាពការគ្របដណ្ដប់បែបនេះធ្វើបន្ដ ។ ការរៀបចំធ្វើសង្រ្គាមមានន័យថា រដ្ឋមួយត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើសង្រ្គាម ។ ការត្រៀមធ្វើសង្រ្គាមជាការធ្វើឪ្យមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យ ទោះបីចំណាយតម្លៃណាក៏ដោយ ។ អំណាចប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបានពង្រីកហើយតម្រូវការសម្រាប់ល្បឿន និងការបង្រួបបង្រួមមានន័យថាគឺជាការបូជាចំពោះនិតិវិធីប្រជាធិបតេយ្យ ជាការសម្រេចទៅលើការពិភាក្សាវែកញែកនិងការត្រួតពិនិត្យដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុត ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login