Ask
Websites Login

Answer 1


user icon វប្បធម៌ទូទៅ 2019-05-11

ព្រះរាជាណាចក្រថៃ រួមមាន៖

ក.​រាជធានី

 • បាងកង

ខ. ខេត្ត

 • ខេត្តអង់ថុង
 • ខេត្តបឹងកាន
 • ខេត្តចាចួងអេងសៅ
 • ខេត្តប៊ូរីរុំា
 • ខេត្តចាណាត
 • ខេត្តជ័យាភូមិ
 • ខេត្តចាន់ដ្ឋាប៊ូរី
 • ខេត្តឈៀងម៉ៃ
 • ខេត្តឈៀងរ៉ៃ
 • ខេត្តចនប៊ូរី
 • ខេត្តជុមផន
 • ខេត្តកាឡាស៊ីន
 • ខេត្តកំផែងពេជ្រ
 • ខេត្តកាចាណានប៊ូរី
 • ខេត្តខនខែន
 • ខេត្តក្របី
 • ខេត្តឡាំប៉ាង
 • ខេត្តឡាំពុន
 • ខេត្តលើ
 • ខេត្តលុបប៊ូរី
 • ខេត្តម៉ៃហុងសុន
 • ខេត្តមហាសា​រៈខាន់
 • ខេត្តមុខដាហា​ន
 • ខេត្តណៈខនណាយយុគ
 • ខេត្តណៈខនប៉ាធម
 • ខេត្តណៈខនផានម
 • ខេត្តណៈខនរ៉ាចៈសីម៉ា
 • ខេត្តណៈខនសាវ៉ាន់
 • ខេត្តណៈខនស៊ីធម្មរាជ
 • ខេត្តណាន
 • ខេត្តណារ៉ាធីវ៉ាត់
 • ខេត្តនុងប៊ូឡាភូ
 • ខេត្តណងខៃ
 • ខេត្តណនថាប៊ូរី
 • ខេត្តប៉ាថុមថានី
 • ខេត្តបាថានី
 • ខេត្តប៉ាងញ៉ា
 • ខេត្តប៉ាថាឡុង
 • ខេត្តផ្រះយាវ
 • ខេត្តពេជ្រចាប៊ុន
 • ខេត្តពេជ្រចាប៊ូរី
 • ខេត្តពិចិត្រ
 • ខេត្តពិសានុលោក
 • ខេត្តផារ៉ាណៈខនស៊ីអាយុថាយ៉ា
 • ខេត្តផារ៉ែ
 • ខេត្តភូកេត
 • ខេត្តប្រាក់ជីនប៊ូរី
 • ខេត្តប្រាច់ឈុមខីរីខាន
 • ខេត្តសារ៉ាប៊ូរី
 • ខេត្តសាទុន
 • ខេត្តសិង្ហប៊ូរី
 • ខេត្តស៊ីសាកេត
 • ខេត្តសងក្លា
 • ខេត្តរ៉ាននុង
 • ខេត្តរាជាបុរី
 • ខេត្តរ៉ាយ៉ុង
 • ខេត្តរ៉យអេត
 • ខេត្តស្រះកែវ
 • ខេត្តសាខនណៈខន
 • ខេត្តសាមុតប្រាក់ខន
 • ខេត្តសាមុតសាខន
 • ខេត្តសាមុតសុងក្រាម
 • ខេត្តស៊ូខូថៃ
 • ខេត្តស៊ូផានប៊ូរី
 • ខេត្តស៊ូរ៉ាតថានី
 • ខេត្តសូរិន្ទ
 • ខេត្តត្រាត
 • ខេត្តអ៊ូបុនរាចាថានី
 • ខេត្តអ៊ូដុនដានី
 • ខេត្តអ៊ូថៃថានី
 • ខេត្តអ៊ូថាត្រាឌីត
 • ខេត្តតាក
 • ខេត្តទ្រុង
 • ខេត្តយ៉ាឡា
 • ខេត្តយ៉ាសូថុន
 • ខេត្តអមណាត ចារួន ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login