Ask
Websites Login

Answer 1


user icon វប្បធម៌ទូទៅ 2019-05-11

ប្រទេសវៀតណាម រួមមាន៖

ក. រាជធានី

 • ហាណូយ

ខ. ខេត្ត

 • ខេត្តហាង៉ាង
 • ខេត្តកាវបាង
 • ខេត្តបាកខាន
 • ខេត្តយាងគ័ង
 • ខេត្តឡូកាវ
 • ខេត្តឌីនប៊ីន
 • ខេត្តឡែចូវ
 • ខេត្តយានបាយ
 • ខេត្តហាវប៊ីន
 • ខេត្តសៃញាន
 • ខេត្តឡាងសាន
 • ខេត្តគ័ងនីន
 • ខេត្តបាកងាង
 • ខេត្តភូថូ
 • ខេត្តវីនភុច
 • ខេត្តបាកនីន
 • ខេត្តហៃឌុង
 • ខេត្តហៃភុង
 • ខេត្តហួងយៀង
 • ខេត្តសៃបិន
 • ខេត្តហាណាម
 • ខេត្តណាមឌិន
 • ខេត្តនិនបិន
 • ខេត្តសានហាវ
 • ខេត្តញេអាន
 • ខេត្តហាទៀង
 • ខេត្តគ័ងបិន
 • ខេត្តគ័ងទ្រី
 • ខេត្តថូវសៀនហូវ
 • ខេត្តដាណាង
 • ខេត្តគ័ងណាម
 • ខេត្តគ័ងញៃ
 • ខេត្តបិនដិន
 • ខេត្តភូយៀន
 • ខេត្តខានហាវ
 • ខេត្តនិនថួន
 • ខេត្តបិនថួន
 • ខេត្តខុមទុម
 • ខេត្តហ្កាវឡៃ
 • ខេត្តដាក់ឡាក់
 • ខេត្តដាក់ណង
 • ខេត្តឡាមដុង
 • ខេត្តបិនភាវ
 • ខេត្តតាយនិង
 • ខេត្តបិនដួង
 • ខេត្តដួងណៃ
 • ខេត្តបារៃរុនតាវ
 • ខេត្រថានហ្វើហូជូមីញ
 • ខេត្តឡុងអាន
 • ខេត្តទៀងងាង
 • ខេត្តបិនទ្រី
 • ខេត្តត្រាវិញ
 • ខេត្តវិញឡុង
 • ខេត្តដុងថាប
 • ខេត្តអាងងាង
 • ខេត្តកានថើ
 • ខេត្តហាវងាង
 • ខេត្តសូវត្រាង
 • ខេត្តបាងលឿង
 • ខេត្តកាមូ
 • ខេត្តទឹកខ្មៅ ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login