Ask
Websites Login
user icon
Scholarships
នៅ 2019-09-04

អាហារូបករណ៍​ ១០០% ថ្នាក់​ជំនាញឯកទេស សំរាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ - ២០២០


សាលាបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរណ៍វីត | World Youth Tourism and Hospitality School

Cambodia

Certificate

Deadline: 2019-10-15

180 0 0
user icon
Scholarships
នៅ 2019-01-10

Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 209


UBD-FPT Global Center

Vietnam

Short Course

Deadline: 2019-01-18

837 0 1
user icon
Help
នៅ 2018-07-13
អត្ថបទអំពី៖ប្តូរលេខសំងាត់ khsearch.com help

Sponsored

របៀប login នៅពេលបាត់លេខសំងាត់


ដើម្បី login យើងត្រូវ៖ ១.ចូលទៅកាន់ http://www.khsearch.com/account-recovery ឬចុចលើ "forget" ដូចរូបខាងក្រោម៖ ២.បញ្ចូល អ៉ីមែលដែលអ្នកធ្លាប់បានចុះឈ្មោះពីមុនដូចរូប បន្ទាប់មកចុចលើ "Confirm Now" បន្ទាប់មក អ្នកនឹងឃើញដូចរូបខាងក្រោម៖
4613 0 comments:1 11

ចូរនិយាយពីតុល្យភាពនៃអំណាចរវាងអង្គការនីតិប្រតិបត្តិនិងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ?

ចម្លើយពី lawyers

ការនិយាយពីតុល្យភាពនៃអំណាចរវាងអង្គការនីតិប្រតិបត្តិ និងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ៖

 • សមាជិកម្នាក់ៗនៃរាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួន
 • ករណីធ្ងន់ធ្ងរ រដ្ឋសភាអាចប្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច ដោយបោះឆ្នោតជាសំងាត់តាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល ។
 • សមាជិកទាំងឡាយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាអំពីនយោបាយទូទៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
 • សមាជិកម្នាក់ៗនៃរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង រដ្ឋសភាអំពីការដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត ។
 • រដ្ឋសភាអនុម័តជ្រើសតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលតាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល ដោយបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ។
 • រាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ទៅសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភា
 • តំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិសួរសំនួរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលលើនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ។
 • គណៈកម្មាធិការទាំងឡាយរដ្ឋសភា អាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកបំភ្លឺពីបញ្ហាអ្វីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ។
 • រដ្ឋសភាអាចទំលាក់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឬរាជរដ្ឋាភិបាលពីតំណែងដោយអនុម័តញត្តិបន្ទោស ធ្វើដោយតំណាងរាស្ត្រ ចំនួន៣០នាក់ទើបរដ្ឋសភាយកមកពិភាក្សា តាមសំឡេងឆ្នោតភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល

តើក្នុងករណីណាខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំតែកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃ ?

ចម្លើយពី lawyers

ក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានទំលាក់២ដងក្នុងរយៈពេល១២ខែ ។ ក្នុងរយៈពេលរើសរដ្ឋសភាថ្មី៦០ថ្ងៃយ៉ាងយូរពីថ្ងៃរំលាយមកបន្តតាមនីតិកាលចាស់១ឆ្នាំម្តង តាមសំណើព្រះមហាក្សត្រ សំរេចដោយមតិយល់ព្រម២/៣នៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល ។

សមាជិកមួយរូបៗនៃរាជរដ្ឋាភិបាល អាចទទួលទណ្ឌកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនដែរឬទេ?

ចម្លើយពី lawyers

សមាជិកម្នាក់ៗនៃរាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួន ។ ករណីធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋសភាអាចប្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច ដោយបោះឆ្នោតជាសំងាត់តាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល ។

តើសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា ឬខុសគ្នាអំពីនយោបាយទូទៅរបស់ខ្លួន ?

ចម្លើយពី lawyers

សមាជិកទាំងឡាយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាអំពីនយោបាយទូទៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ សមាជិកម្នាក់ៗនៃរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋសភាអំពីការដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត ។

តើសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលមានវិសមិតភាពទៅនឹងមុខងារផ្សេងៗដូចសមាជិកសភាដែរ ឬទេ ?

ចម្លើយពី lawyers

មានវិសមិតភាពជាសកម្មភាពខាងវិជ្ជាជីវៈផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ឬ ឧស្សាហ៍កម្ម និងការកាន់តំណែងណាមួយក្នុងមុខងារ សាធារណៈ ។

user icon
lawyers
នៅ 2019-09-20
សួរអំពី៖រាជរដ្ឋាភិបាល បដិសន្ធិ

តើរាជរដ្ឋាភិបាលអាចចាប់បដិសន្ធិឡើងយ៉ាងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី lawyers

រាជរដ្ឋាភិបាលអាចចាប់បដិសន្ធិឡើងបានគឺ ៖

 • រដ្ឋសភាជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋាភិបាល តាមសេចក្តីស្នើពីប្រធានរដ្ឋសភា ដោយឯកភាពពីអនុប្រធានទាំង២ ព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវរជនម្នាក់នៃតំណាងរាស្ត្រគណបក្សឈ្នះឆ្នោតឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាល ។
 • វរជនដែលចាត់តាំងនាំសហការីជាតំណាងរាស្រ្តឬសមាជិកគណបក្សមានតំណាងក្នុងរដ្ឋសភាដែលផ្តូរផ្គងឲ្យកាន់តំណែង ក្នុងរដ្ឋាភិបាលទៅសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភា ។
 • ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូល ក្រោយរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតទុកចិត្តរួចហើយ។

តើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាចហៅបានថាជារដ្ឋាភិបាលដែរឬទេ ? ចូរបញ្ជាក់ពីសមាសភាព ?

ចម្លើយពី lawyers

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានសមាសភាពដូចខាងក្រោម ៖

 • ដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់
 • អមដោយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 • ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
 • រដ្ឋលេខាធិការ ។
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login