Ask
Websites Login

ក្នុងឱកាសដែលរាជរដ្ឋាភិបាល បាននិងកំពុងខិតខំបង្កើតឱកាសការងារដល់យុវជន តើយុវជនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង ?

ចម្លើយពី រដ្ឋបាល

ដើម្បីសម្រេចឱ្យបានទីផ្សារការងារសម្រាប់យុវជន រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល

វិជ្ជាជីវៈ បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផ្តោតជាចម្បងលើការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ការ

អភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព និងជំនាញឱ្យយុវជនដណ្តើមបានការងារធ្វើតាមកម្រិតជំនាញប្រកួតប្រជែង ក្នុងតំបន់អាស៊ាននាពេលខាងមុខ ។ ក្នុងនោះត្រូវ ៖

 • ធ្វើសមាហរណកម្មក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍជាតិកម្ពុជា ស្តង់ដាជាតិសមត្ថភាពកម្មវិធីសិក្សាផ្អែកលើសមត្ថភាព

លើ ៣ វិស័យគឺ វិស័យសំណង់ វិស័យមេកានិច វិស័យសេវាធុរកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគន៍ព័ត៌មានវិទ្យាចូលទៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធនៃការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាមានគុណភាព និងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ។

 • ពង្រឹងគុណភាព នៃការផ្តល់សេវាព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងព័ត៌មានទីផ្សារការងារ ។
 • ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់ឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូ ជាមួយគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ឬសាកលវិទ្យាល័យនៅបរទេសនានា ពិសេសឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេស ដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគ និងទីផ្សារការងារ ។
 • ជំរុញឱ្យមានការទទួលស្គាល់សមត្ថភាពជំនាញពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ ដែល

សកលលោក រួមទាំងឱ្យមានការទទួលស្គាល់គ្នាដោយផ្អែកលើក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍយោងអាស៊ាន ។

 • យុវជនគួរគប្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីសង្គម វប្បធម៌ ភាសា ច្បាប់និងបែបបទបំពេញការងារ នៅតាមបណ្តា

ប្រទេសជាសមាជិក ឬប្រទេសដែលយុវជនមានបំណងស្វែងរកការងារធ្វើ ជាពិសេសបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកភាសាបរទេស(អង់គ្លេស) ដើម្បីជាយានក្នុងការសិក្សា ការទំនាក់ទំនង និងការបំពេញការងារ ដោយហេតុថាភាសាអង់គ្លេសនឹងក្លាយជាភាសាទំនាក់ទំនងរួមរវាងសមាជិកក្នុងសមាគមអាស៊ានតាមដាន និងស្វែងយល់ជាប្រចាំអំពីព័ត៌មានទីផ្សារការងារ (ដូចជា ឱកាសការងារ ឬកម្មសិក្សា) នៅក្នុងប្រទេស (តាមរយៈទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ) និងក្រៅប្រទេស ដើម្បីអាចវិភាគលើនិន្នាការ ឬការវិវត្តរបស់ទីផ្សារការងារ ក៏ដូចជាតម្រូវការក្នុងការបំប៉នជំនាញបន្ថែមឱ្យស្របតាមទីផ្សារការងារ ។

 • បង្កើនសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ និងអំនានឱ្យបានច្រើនជាអតិបរមានៅលើមុខវិជ្ជាឯកទេសរបស់ខ្លួន ក៏ដូច

ជាមុខវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ។ ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន បានចងក្រងជាបណ្តាញសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ាន (ASEAN University Network) ក្នុងបំណងពង្រីក និងចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការស្រាវជ្រាវ ឬរបកគំហើញថ្មីៗ ។ បន្ថែមលើនេះ អាស៊ាន បានរៀបចំនូវកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជំនាញ (ASEAN​ Skills Competition) តាមរយៈការបង្ហាញស្នាដៃស្រាវជ្រាវថ្មីៗលើជំនាញបច្ចេកទេស និងជំនាញផ្សេងទៀត ក្នុងចំណោមនិស្សិតនៃប្រទេសជាសមាជិក ។ ដូច្នេះនិស្សិតត្រូវចាប់យកឱកាសនេះឱ្យបានដើម្បីទាញនូវការទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈដ្ឋានអប់រំ និងនិយោជកតាំងពីមុនពេលបំពេញការងារ ។

 • គួរពិចារណាជ្រើសរើសជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដែលទីផ្សារការងារកំពុងត្រូវការដូចជាផ្នែកអគ្គិសនី អេឡិកត្រូនិក សំណង់ យន្តសាស្រ្ត វិស្វកម្ម កសិឧស្សាហកម្ម និងវិទ្យាសាស្ត្រពិត ។ល។
 • ចូលរួមពិព័រណ៍ការងារឬវេទិកាការងារ ដើម្បីទទួលព័ត៌មានទូលំទូលាយពីឱកាសការងារ ការបំប៉នជំនាញ

បន្ថែម និងការត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារការងារ តាមរយៈការជួបប្រាស្រ័យដោយផ្ទាល់ ជាមួយនិយោជកក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងអ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ។ យុវជនអាចចូលរួមកម្មវិធីនេះ តាមរយៈពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត និងចល័ត ឬតាមសាកលវិទ្យាល័យនានា ដែលរៀបចំដោយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ ។

 • ចូលរួមសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត ឬកិច្ចការសង្គមជាមួយសមាគមយុវជន (ឧទាហរណ៍ ៖ សហភាពសហព័ន្ធ

យុវជនកម្ពុជា UYFC) ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារ ការចូលរួមកសាង និងរំលេចពីតួនាទីដ៏សំខាន់យុវជនក្នុងសង្គម បង្កើនតម្លៃរបស់យុវជនខ្លួនឯង ក្នុងនាមជាសរសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិព្រមទាំងបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនង និងចែកចាយព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងទូលំទូលាយ ឧទាហរណ៍ ៖ ឱកាសការងារ ព័ត៌មានពីការអប់រំ ឬអាហារូបករណ៍...។

 • គួរមានផែនការអាជីពឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញសិក្សា ព្រមទាំងគួរចាប់យក

ជំនាញទន់ដូចជាការទំនាក់ទំនង ការធ្វើការងារជាក្រុមមនសិការការងារជំនាញភាសារបរទេស និងកុំព្យូទ័រ ។

តើអ្វីខ្លះជាគ្នារាំងស្ទះដល់ទីផ្សារការងាររបស់យុវជន ? (ចំណេះដឹង ជំនាញ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតម្លៃពលកម្ម...) តើត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណា ? ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហានេះក្រសួងការងារ និង និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បាននឹងកំពុងចាត់វិធានការអ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយពី រដ្ឋបាល

មានកត្តាជាច្រើនដែលរាំងស្ទះដល់ទីផ្សារការងាររបស់យុវជន ក្នុងនោះរួមមានទាំងកត្តាយុវជនខ្លួនឯងផង

ដែរ ។ កត្តាទាំងនោះរួមមាន ៖

 • តម្រូវការទីផ្សារការងារ

- គម្រោងវិនិយោគដែលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៣ ភាគច្រើន

គឺនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មជំនាញជិត ៨ សែនកន្លែង ។

- ឱកាសការងារមាននៅតាមរាជធានីភ្នំពេញ និងតបនបូលសេដ្ឋកិច្ច មួយចំនួនដែលមានកម្លាំងពលកម្ម

មិនគ្រប់គ្រាន់ ។

- ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកន្លែងការងារ និងបរិយាកាសនៅតំបន់ជុំវិញ មិនទាន់មានភាពទាក់ទាញពលករ ជាពិសេសក្នុងវិស័យកសិកម្ម-ឧស្សាហកម្ម ។

- ការងារក្នុងវិស័យរៀបរយបានពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័ស ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនកម្លាំងពលកម្ម

ថ្មីដែលត្រូវចូលទីផ្សារការងារ និងចំនួនអ្នកដែលចាកចេញពីវិស័យកសិកម្ម ។

 • ការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្ម

- ជាង ៦៦ភាគរយ នៃប្រជាពលរដ្ឋអាយុ២០-២៤ឆ្នាំ និង៧៧ភាគរយ នៃប្រជាពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី២៥ឆ្នាំ

បានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមកម្រិតបឋមសិក្សា (ទិន្នន័យអង្កេតចន្លោះជំរឿនឆ្នាំ២០១៣ របស់ក្រសួងផែនការ) ដែលសូចនាករនេះបង្ហាញថាយើងនៅមានកម្រិតគ្មានជំនាញ ឬជំនាញទាបរបស់កម្លាំងពលកម្មកម្ពុជា និងផលិតភាពការងារ ។

- ជិត ៦០ភាគរយ នៃនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមហាវិទ្យាល័យ (ចាប់ពីបរិញ្ញាបត្ររង) សិក្សាមុខវិជ្ជាធុរកិច្ច

ហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រង និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម (ទិន្នន័យអង្កេតចន្លោះជំរឿន ឆ្នាំ២០១៣ របស់ក្រសួងផែនការ) ដែលទីផ្សារការងារនៅផ្នែកនេះមានចំនួនតិច ។ និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមហាវិទ្យាល័យផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមមានអត្រាខ្ពស់ជាងតម្រូវការនៃទីផ្សារការងារ ដែលនាំឱ្យអត្រាស្រូបចូលក្នុងទីផ្សារនៃជំនាញផ្នែកនេះទាប ។

- គុណភាពនិងកម្មវិធី នៃការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលមិនទាន់ឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅនឹង តម្រូវការនៃ

ទីផ្សារការងារ។

- តាមការអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារឆ្នាំ២០១៣ ជាមួយនិយោជកបង្ហាញថា អ្នកស្វែង

រកការងារធ្វើ គឺនៅខ្វះជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនង ភាសាបរទេស ការប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ ការងារជាក្រុមឥរិយាបទការងារ និងទឹកចិត្តក្នុងការងារ ។ល។

ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាខាងលើក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បាននឹងកំពុងចាត់វិធានការ

បន្ថែមដូចខាងក្រោម ៖

- ពង្រីកប្រមូល វិភាគព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍ព័ត៌មានទីផ្សារការងារ រួមទាំងតម្រូវការជំនាញទាំងនៅក្នុង

ប្រទេសនិងអាស៊ាន ដើម្បីជាធាតុចូលសម្រាប់គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាល រៀបចំកម្មវិធីសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលស្របតាមទីផ្សារការងារ ។

- ពង្រីកសេវាផ្តល់ការណែនាំ ប្រឹក្សាយោបល់ និងមគ្គទេសក៍អាជីព ជំនាញ ដើម្បីជួយឱ្យយុវជនជ្រើសរើសជំនាញសិក្សា និងរៀបចំផែនការអាជីពឆ្លើយតបតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ ទីផ្សារការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត ព្រមផ្តល់ការគាំទ្រក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាព ។

- បន្តលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារ តាមរយៈការពង្រឹងអធិការកិច្ចការងារ ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ

និងស្ថាប័នទីផ្សារការងារ ដូចជាការបញ្ចប់ការកសាងច្បាប់ស្តីពីសហជីព ការកំណត់យន្តការកំណត់និងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រ គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាការងារ ព្រមទាំងយន្តការទប់ស្កាត់ ដោះស្រាយវិវាទដោយ​សន្តិវិធី រួមមានគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយ និងទប់ស្កាត់បាតុកម្ម កុបកម្មគ្រប់មុខសញ្ញា ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការការងារ ។

- បន្តខិតខំចរចារបើកទីផ្សារកាងារក្រៅប្រទេស ដែលមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពលករកម្ពុជា​ ។

តើត្រូវរៀបចំផែនការដូចម្តេច និងចាប់ផ្តើមពីពេលណា ដើម្បីយុវជនកម្ពុជា ដណ្តើមបានការងារធ្វើតាមកម្រិតជំនាញប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់អាស៊ាន ?

ចម្លើយពី រដ្ឋបាល

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលនយោបាយចតុកោណទី ៣ ក្នុងអាណត្តិទី ៤ នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត

ទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផ្តោតជាចម្បងលើការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ការអភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព និងជំនាញឱ្យយុវជនដណ្តើមបានការងារធ្វើតាមកម្រិត ជំនាញ ប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់អាស៊ាននាពេលខាងមុខ ។ ក្រសួងក៏បានរៀបចំផែនការដូចខាងក្រោម ៖

 • ធ្វើសមាហរណកម្មក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍជាតិកម្ពុជា (៨កម្រិត) ស្តង់ដាជាតិសមត្តភាពកម្មវិធីសិក្សាផ្អែក

លើសមត្ថភាពដែលមានសព្វថ្ងៃចំនួន ២១ មុខរបរលើ ៣ វិស័យគឺ វិស័យសំណង់ (៧មុខរបរ) មេកានិច (៧មុខរបរ) វិស័យសេវាធុរកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា (៧មុខរបរ ) ចូលនៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធនៃការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ នៅកម្ពុជាមានគុណភាព និងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ។

 • ពង្រឹងគុណភាព នៃការផ្តល់សេវាព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងព័ត៌

មានទីផ្សារការងារ ។

 • ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ទាំងអស់ឱ្យមានកិច្ច

សហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូ ជាមួយគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ឬសាកលវិទ្យាល័យនៅបរទេសនានា ពិសេសឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគ និងទីផ្សារការងារ ។

 • ជំរុញឱ្យមានការទទួលស្គាល់សមត្ថភាពជំនាញ ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ ក៏ដូចសកលលោក រួមទាំងឱ្យមានការទទួលស្គាល់គ្នាដោយផ្អែកលើ ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍយោងអាស៊ាន (ASEAN Qualification Reference Framework-AQRF) ។

បច្ចុប្បន្ននេះ បញ្ហាជំនាញ គឺកំពុងតែកើតមានឡើងសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យសេដ្ឋកិច្ច តើក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ មានយន្តការអ្វីបន្ថែមទៀត ដើម្បីពង្រឹងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដល់កម្លាំង ពលកម្មថ្មី ពិសេសយុវជន ?

ចម្លើយពី រដ្ឋបាល

ការអភិវឌ្ឍជំនាញ និងការងារសមរម្យ ដែលស្របបានតាមបទដ្ឋានស្តង់ដាអន្តរជាតិ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល

យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ដោយចូលរួមផ្ទាល់ពីស្ថាប័នអប់រំវិស័យឯកជន និងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ បញ្ហាជំនាញ គឺកំពុងតែកើតមានឡើងសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ដូចនេះហើយ ដើម្បីពង្រឹងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដល់កម្លាំងពលកម្មថ្មី ពិសេសយុវជន ក្រសួងមានយន្តការបន្ថែមទៀតរួមមាន ៖

 • ជំរុញនិងពង្រីក ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈរយៈពេលវែង សំដៅផលិតនូវធនធាន

មនុស្ស ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចជាពិសេសគោលនយោបាយធ្វើពាណិកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានមហិច្ឆិតាប្រែក្លាយកម្ពុជា ទៅជាមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មបង្គំគ្រឿងបរិក្ខាអគ្គិសនី រថយន្ត និងបរិក្ខាបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀត ។

 • បង្កើតឱ្យមានគោលនយោបាយជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តវិស័យឯកជន ចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបណ្តុះ

បណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ តាមរយៈការរួមចំណែកបង់ភាគទានវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍជំនាញការរួមចំណែកផ្តល់ធាតុចូលក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានិងការបង្កើនឱកាសដល់សិក្ខាកាមសិស្សនិស្សិតអាចធ្វើកម្មសិក្សានៅតាមបណ្តារោងចក្រ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន។

 • បន្តអភិវឌ្ឍស្តង់ដាជាតិសមត្ថភាពកម្មវិធីសិក្សា ផ្អែកលើសមត្ថភាព ឯកសារធ្វើតេស្តបញ្ជាក់សមត្ថភាព

និងកញ្ចប់ឯកសាររៀននិងបង្រៀន ផ្អែកលើសមត្ថភាពសម្រាប់វិស័យសំណង់ មេកានិច អគ្គិសនីតាមគេហដ្ឋាន សេវាធុរកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា ឧស្សាហកម្ម និងផលិតកម្មម្ហូបអាហារក៏ដូចជា វិស័យផ្សេងទៀតដែលជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

 • អនុវត្តនូវកម្មវិធីសិក្សាថ្មីលើវិស័យសំណង់ មេកានិចអគ្គិសនីតាមគេហដ្ឋាន សេវាធុរកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យា

ទូរគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា ឧស្សាហកម្មផលិតកម្ម និងផលិតកម្មម្ហូបអាហារ ។

 • រៀបចំក្របខណ្ឌ និងស្តង់ដានៃការអប់រំ និងការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដែលអាច

ទទួលស្គាល់ឆ្លងពីគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈទៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ។

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងវិភាគទៅលើគម្លាតនៃជំនាញព្រមទាំងចងក្រងជាកញ្ចប់សមត្ថភាពជំនាញថ្មីតាមមុខរបរនីមួយៗ ដែលទីផ្សារការងារត្រូវការក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងនាពេលអនាគត ដើម្បីធាតុចូលក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ។
 • បង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍជំនាញតាមវិស័យ ដើម្បីប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ និងតម្រង់ទិស ក្នុងការអភិវឌ្ឍ

ជំនាញសមត្ថភាព ឬការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ។

តើរាជរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការយ៉ាងណាខ្លះលើវិស័យការងារសម្រាប់យុវជន ដែលបោះបង់ចោលការសិក្សា ?

ចម្លើយពី រដ្ឋបាល

រាជរដ្ឋាភិបាល បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះយុវជន ដែលបោះបង់ចោលការសិក្សា និងចាត់ទុក

យុវជន គឺជាជនងាយរងគ្រោះ ហើយដើម្បីគាំពារដល់យុវជនរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រដូចជា ៖

 • យុទ្ធសាស្រ្តជាតិគាំពារសង្គម សម្រាប់ជនក្រីក្រ និងជនងាយរងគ្រោះ(២០១១-២០១៥) របស់រាជរដ្ឋា

ភិបាល បានបង្កើតនូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដល់យុវជន ដែលបោះបង់ចោលការសិក្សាបន្ថែមជាងនេះទៀតក្រសួងអប់រំក៏មានកម្មវិធីបណ្តុះបបណ្តាលវគ្គសិក្សាក្រៅប្រព័ន្ធ ។

 • បណ្តុះបណ្តាលយុវជននូវកម្មវិធីពាក់កណ្តាលជំនាញ ដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ឬស្វែងរកការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ។
 • ជំរុញការកសាងគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈមាននៅគ្រប់ខេត្ត ដែលអាចផ្តល់

ការបណ្តុះបណ្តាលនៅតាមសហគមន៍ ព្រមទាំងរួមចំណែកដល់ទិសដៅ “ភូមិមួយ-ផលិតផលមួយ” ។

 • លើកទឹកចិត្តការចូលរួមនៃវិស័យឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល

បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ សមស្របឱ្យកាន់តែមានវិសាលភាពឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសង្គម ។

ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនរបស់ពលករកម្ពុជា ក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេស រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចយកតែតម្លៃសេវាថតរូបសំរាប់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែន ។ តើគោលនយោបាយនៃការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនតម្លៃ ៤ ដុល្លារ ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ទីផ្សារការងាររបស់យុវជន ?

ចម្លើយពី រដ្ឋបាល

រដ្ឋាភិបាល តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍការងារ និងឱកាសការងារក្នុងប្រទេស ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋ ពិសេសយុវជន ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានខិតខំស្វែងរកទីផ្សារការងារល្អៗនៅបរទេសជូនយុវជន ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

លើសពីនេះទៅទៀត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ និងផ្ដល់ភាពធ្វើការងារស្របច្បាប់ជូនពលករខ្មែរ ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករ រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនដូចជា ៖

 • ផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនដែលឥតគិតថ្លៃ

- លិខិតឆ្លងដែនធម្មតាផ្ដល់ជូនតែពលករ ពលការិនីខ្មែរដែលត្រូវធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅបរទេសដោយអាករជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ ។

- តម្លៃ ៤ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ថ្លៃថតរូបតែប៉ុណ្ណោះ ។

 • ជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយដល់ពលករ ពលការិនីខ្មែរ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។
 • បង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលដឹកនាំដោយ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • ពលករ ពលការរីខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេស ពិសេសនៅប្រទេសថៃទទួលបានភាពស្របច្បាប់គ្រប់ៗគ្នា នាពេលអនាគត ។
 • ពលករទៅធ្វើការបរទេសភាគច្រើនជាយុវជននេះ ក៏ជាការចូលរួមចំណែកមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ឱកាសការងារដល់យុវជននៅបរទេស ។
 • ពលករ ពលការិនីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ ជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមគ្រួសារ និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

នៅពេលប្អូនៗក្លាយជាមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើនការងារដល់យុវជនកុំឲ្យមានចំណាកស្រុកច្រើន ?

ចម្លើយពី រដ្ឋបាល

ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយស្របច្បាប់ សុវត្ថិភាព និងតម្លាភាព គឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយ ដែលសេដ្ឋកិច្ចវិទូជាច្រើនបានយល់ស្រប ។ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរក្សាបាននៅកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកសំដៅបង្កើនភាពទាក់ទាញផ្តល់ទុនវិនិយោគថ្មី និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ចំពោះកម្លាំងពលកម្ម ដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលទាប ក៏ដូចជាចំណុចមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ។

ដើម្បីជាត្រីវិស័យសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការបង្កើនទីផ្សារការងារសម្រាប់យុវជន ដើម្បីចៀសវាងចំណាកស្រុក រាជរដ្ឋាភិបាល មានយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖

 • លើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគ ដើម្បីទាក់ទាញ និងស្រូបយកអ្នកវិនិយោគិនទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក ដើម្បីបង្កើតការងារ និងផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ ពិសេសយុវជន ។
 • ពង្រឹង និងពង្រីកការវិនិយោគតាមបណ្ដាខេត្ត និងទីជនបទ ដោយការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ដើម្បីឲ្យទីផ្សារការងារកាន់តែខិតជិតទៅដល់លំនៅដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ ។
 • បន្តការយកចិត្តទុកដាក់ នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌការងារអនាម័យ និងសុវត្ថិភាព ការងារសុខដុមរមនាក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ និងបរិយាកាសការងារល្អ
 • ពង្រឹង និងពង្រីកសេវាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម មានហានិភ័យការងារ របស់ថែទាំសុខភាព និងរបបសោធននិវត្តន៍ ។
 • ពង្រីកសេវារបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ ដូចជា ការប្រមូលចងក្រង និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទីផ្សារការងារដល់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ និយោជក អ្នកផ្ដល់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាល អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ និងសាធារណជនទូទៅ ។
 • បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច បង្កើតការងារមុខរបរ និងប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាជន ។
 • បន្តការយកចិត្តទុកដាក់ នឹងសិក្សាអំពីការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យជូនដល់កម្មករនិយោជិត ។
 • គោលនយោបាយជាតិ ស្ដីពីមុខរបរ និងការងារ ស្របទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ។
 • អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សលើផ្នែកបច្ចេកទេស ឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដោយជំរុញការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ ប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាព និងស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារ ។
 • ជំរុញការកសាងគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានច្រើននៅគ្រប់រាជធានី-ខេត្ត ។

តើលក្ខខណ្ឌហាមឃាត់ក្នុងការតែងតាំង ឬប្រគល់ភារកិច្ចមានអ្វីខ្លះ ? ចូលរៀបរាប់ ។

ចម្លើយពី រដ្ឋបាល

ការតែងតាំង ឬប្រគល់ភារកិច្ចក្នុងមុខងារសាធារណៈ និងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងករណីដូចខាងក្រោម ៖

 • អ្នកដែលគ្មានឈ្មោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌមុខងារសាធារណៈ
 • អ្នកដែលកំពុងបំពេញកម្មសិក្សា ពុំទាន់តាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
 • ការតែងតាំងថ្នាក់ស្មើក្នុងមុខតំណែង ដែលគ្មានក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងស្ថាប័ន
 • ការតែងតាំងបន្ថែមចំនួនមន្ត្រីក្នុងមុខតំណែងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន អនុប្រធានការិយាល័យ អនុប្រធានមន្ទីរជំនាញរាជធានី-ខេត្ត ក្នុងករណីដែលនាយកដ្ឋាន ការិយាល័យ ឬមន្ទីនោះមានអនុប្រធានចាប់ពី ០២ នាក់ឡើងរួចទៅហើយ ។ ក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវពិគ្រោះជាមួយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដើម្បីពិនិត្យលើរចនាសម្ព័ន្ធជាមុន ។

ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថា លិខិតបទដ្ឋានឯកត្តជន ស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងស្ថាប័នធ្វើឡើងផ្ទុយនឹងច្បាប់ ឬលិខិតបទដ្ឋានជាធរមានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ត្រូវរាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតលុបចោល ហើយត្រូវធ្វើការណែនាំក្រសួង ស្ថាប័ននោះធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញ ។

តើលក្ខខណ្ឌនៃការតែងតាំង ឬប្រគល់ភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នមានអ្វីខ្លះ ? ចូលរៀបរាប់ ។

ចម្លើយពី រដ្ឋបាល

លក្ខខណ្ឌនៃការតែងតាំង ឬប្រគល់ភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័នរួមមាន ៖

 • ការតែងតាំង ឬប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យកាន់មុខតំណែងណាមួយនៅក្នុងមុខងារសាធារណៈរបស់ក្រសួងស្ថាប័នជាគោលការណ៍ត្រូវអនុវត្តចំពោះមន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌនៃក្រសួងស្ថាប័ននោះ ។
 • ការតែងតាំង ឬប្រគល់ភារកិច្ចត្រូវផ្អែកលើសំណូមពរភារកិច្ចជាក់ស្ដែង សញ្ញាបត្រជំនាញ បទពិសោធន៍ការងាររបស់សាមីជនឲ្យស្របតាមតួនាទីភារកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗ ។
 • ត្រូវធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យមានភាពឯកភាពគ្នា ជៀសវាងដាច់ខាតមិនឲ្យមានបាតុភាពនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនមុននឹងលើកលែងសំណើតែងតាំង ឬធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាស្ថាពរ ។
 • ការតែងតាំងឲ្យតាមមុខតំណែងណាមួយ ក្នុងក្របខណ្ឌមុខងារសាធារណៈ ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដែលមានចែងក្នុងមាត្រាទី ២៨ ជំពូកទី ៣ ស្ដីពីសិទ្ធិក្នុងការតែងតាំង ។
 • រាល់លិខិតបទដ្ឋាន ស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មានដូចជា ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ឬប្រកាសត្រូវដាក់ឆ្លងជាមុន ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្នែករដ្ឋបាល និងឯកភាពដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងផ្នែកថវិកាដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្រូវចុះទិដ្ឋាការរៀងៗខ្លួន ហើយរាល់លិខិតឯកត្តជនណាដែលគ្មានទិដ្ឋាការនេះត្រូវនិរាករណ៍ ។

តើការតែងតាំងឬប្រគល់ភារកិច្ចដោយប្រធានស្ថាប័នមានអ្វីខ្លះ ? ចូររៀបរាប់ ។

ចម្លើយពី រដ្ឋបាល

ប្រធានស្ថាប័ន​ មានអំណាចក្នុងការតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរ បញ្ចប់ភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទ តាមបែបបទនីតិវិធីជាធរមាន ដោយប្រកាសសម្រាប់មន្ត្រីរាជការដែលមានឋានៈចាប់ពីថ្នាក់អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន និងថ្នាក់ប្រហាក់ប្រហែលចុះក្រោម ។ មុខតំណែងក្នុងមុខងារសាធារណៈ ដែលត្រូវតែងតាំង ឬប្រគល់ភារកិច្ចដោយប្រកាសរួមមាន ៖អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន អភិបាលរងក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ ព្រឹទ្ធបុរសរង អធិការរង ប្រធានមន្ទីរជំនាញរាជធានី-ខេត្ត ប្រធានការិយាល័យថ្នាក់កណ្ដាល អនុប្រធានមន្ទីរជំនាញរាជធានី-ខេត្ត អនុប្រធានការិយាល័យថ្នាក់កណ្ដាល ប្រធាន-អនុប្រធានការិយាល័យ ការិយាល័យនៅសាលារាជធានី-ខេត្ត ប្រធាន-អនុប្រធានការិយាល័យនៃមន្ទីរជំនាញរាជធានី-ខេត្ត ប្រធាន-អនុប្រធានការិយាល័យក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ និងមុខតំណែងឯទៀតដែលមានថ្នាក់ស្មើនឹងថ្នាក់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងមុខតំណែងខាងលើ ដែលមាននៅក្នុងអង្គការលេខនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ។ (រាល់មុខដំណែងសម្រាប់ឋានន្តរស័ក្តិទី ៣ នៃក្របខណ្ឌប្រភេទ (ក) ចុះក្រោម ) ។

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login