Ask
Websites Login

ចូរពន្យល់វិធីកំណត់អាយុផូស៊ីលតាមសារធាតុវិទ្យុសកម្ម ?

ចម្លើយពី Bio

សារធាតុវិទ្យុសកម្ម អាចបំបែកហើយប្លែងជាសារធាតុមួយផ្សេងទៀត ហើយល្បឿននៃការបំបែកនេះថេរ មិនទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃមជ្ឈដ្ឋានក្រៅទេ ។ក្នុងការកំណត់អាយុសិលាឬផូស៊ីល គេអាចគណនារយៈពេលនៃការបំបែកសារធាតុវិទ្យុសកម្មដែលមានក្នុងផូស៊ីលឬសិលានោះ ។ដើម្បីកំណត់អាយុសិលាឬផូស៊ីលថ្មីៗ គេសំអាងទៅលើការបំបែកកាបូនវិទ្យុសកម្ម c14 ។ នៅក្នុងបរិយាកាសមានកាបូនវិទ្យុសកម្ម c14 និង កាបូនធម្មតា c12 ហើយផលធៀប c14/c12ថេរ ។ កាបូននៅក្នុងសារពាង្គកាយមានប្រភពពីកាបូននៅក្នុងបរិយាកាស ។ក្នុងជីវិតរស់នៅសត្វ ឬរុក្ខជាតិនីមួយៗស្រូបយកកាបូនធម្មតាផង កាបូនវិទ្យុសកម្មផង ។ផលធៀប c14c12ក្នុងសារពាង្គកាយស្មើនឹងផលធៀប c14c12 ក្នុងបរិយាកាស ។តែរសារពាង្គកាយមួយស្លាប់ កាបូន c14 នៅក្នុងសារពាង្គកាយនៅតែបំបែកជាបន្តទៀត ប៉ុន្តែវាមិនស្របយកកាបូន c14 ថ្មីទៀតទេ ។រយៈពេលនៃការបំបែកបរិមាណកាបូន c14បានចំនួនពាក់កណ្តាលរបស់កាបូន c14គឺ 5730 ។ដើម្បីគណនាអាយុផូស៊ីលមួយ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តប្រៀបធៀបផលររៀបc14c12។ នៅក្នុងផូស៊ីល និងនៅក្នុងបរិយាកាស។ បើផលធៀបរនៅក្នុងផូស៊ីលស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃផលររៀបក្នុងបរិយាកាស ផូស៊ីលមានអាយុ 5730 ឆ្នាំ ។ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តប្រើវិទ្យុសកម្មកាបូន c14 ដើម្បីកំណត់អាយុផូស៊ីលតិចជាង 7000ឆ្នាំ ។ចំពោះផូស៊ីលអាយុច្រើនជាងនេះ កាបូន c14នៅក្នុងផូស៊ីលតិចពេក ធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការគណនា។ដូចនេះគេប្រើសារធាតុអុយរ៉ាហ្សូម ឫ រ៉ាដ្យូមចំពោះផូស៊ីលអាយុរាប់លានឆ្នាំ ពីព្រោះរយៈពេលនៃការបំបែកពាក់កណ្តាលរបស់សារធាតុរនេះវែង ។

តើរបបវាលពិឃាតកើតឡើងនៅពេលណា ? មានមេដឹកនាំឈ្មោះអ្វី ? តើរបបនេះមានការបែងចែកតំបន់រដ្ឋបាលប្រទេសកម្ពុជាដូចម្តេចខ្លះ ? ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថា មន្ទីរ ស២១ ជាសោកនាដកម្មសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ ? តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃមន្ទីរនេះ ?

ចម្លើយពី History

រប​បវាលពិឃាតកើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ។ មានមេដឹកនាំឈ្មោះ ប៉ុល ពត ។ របបនេះមានការបែងចែកតំបន់រដ្ឋបាលប្រទេសកម្ពុជា ជា ភូមិភាគ តំបន់ ស្រុក ឃុំ ភូមិ ។ បានជាគេនិយាយថា មន្ទីរ ស២១ ជាសោកនាដកម្មសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរព្រោះ កន្លែងនេះជាមន្ទីរឃុំឃាំង សួរចម្លើយដោយការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សែ នឹងយុត្តិធម៍ជាទីបំផុត ដែលឈានទៅដល់ការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាល ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃមន្ទីរនេះ គឺ លោក ឌុច (កាំង ហ្គិចអៀវ)

user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖ភាវៈរស់ ផូស៊ីល

តើភាវៈរស់អាចបន្សល់អ្វីខ្លះទុកជាផូស៊ីល ?

ចម្លើយពី Bio

ភាវៈរស់អាចបន្សល់ទុកឆ្អឹង គម្រប់សារពាង្គកាយ(សំបកសិប្បីសត្វ )ឬរាងកាយទាំងមូល ក្នុងករណ៏កប់ជាប់ក្នុងទឹកកក) ។

user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖ផូស៊ីល កំណត់

តើផូស៊ីលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេច ? ហើយកំណត់ត្រាផូស៊ីលជាអ្វី ?

ចម្លើយពី Bio

ផូស៊ីលមានសារៈសំខាន់ ៖ ផូស៊ីល់ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ភាវៈរស់វិវត្ត និងផូស៊ីលបង្ហាញឲ្យដឹងពីប្រវត្តិនៃការកកើត ការរីកចម្រើន និងការរលត់ផុតពូជនៃប្រភេទភាវៈរស់ខ្លះៗគេអាចស្គាល់ប្រវត្តិផែនដី លក្ខណៈនៃអាកាសធាតុនាសម័យកាលនីមួយៗដោយសារផូស៊ីលកំណត់ត្រាផូស៊ីលជាចំនួនផូស៊ីលរាប់លានដែលអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រប្រមូលបាន។

user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖ផូស៊ីល ស្រទាប់ វិទ្យុសកម្ម

ចូរប្រៀបធៀបការកំណត់អាយុផូស៊ីលតាមស្រទាប់សិលានិងតាមសារធាតុវិទ្យុសកម្ម ?

ចម្លើយពី Bio

ការកំណត់តាមស្រទាប់សិលា អាចធ្វើការប្រៀបធៀបអាយុផូស៊ីលដែលមានក្នុងស្រទាប់ផ្សេងៗ នៃសិលាកម្ទេចកំណ ។ ចំណែកឯការកំណត់តាមវិទ្យុសកម្ម អាចឲ្យដឹងពីអាយុនៃផូស៊ីលមួយដោយផ្អែកលើបរិមាណនៃសារធាតុវិទ្យុសកម្មដែលមានក្នុងផូស៊ីលនោះ។

user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖គោលការណ៍ សិលា ផូស៊ីល

ចូរពិពណ៌នាអំពីគោលការណ៍គណនាអាយុសិលា ឬផូស៊ីលតាមសារធាតុវិទ្យុសកម្ម ?

ចម្លើយពី Bio

ឧទាហរណ៍ ៖ បើនៅក្នុងសិលាមួយមានរ៉ាដ្យូមនិងសំណ គេដឹងថា នៅពេលកកើតសិលាមានតែរ៉ាដ្យូម ហើយរ៉ាដ្យូមបំបែក រួចប្លែងជាសំណ ។ ល្បឿននៃការបំបែកនេះថេរមិនទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅទេ ។គេវាស់បរិមាណសំណ និងរ៉ាដ្យូមដែលមានក្នុងសិលា ។ ទៅតាមសមាមាត្ររ៉ាដ្យូមនិងសំណ គេអាចគណនារករយៈពេលនៃការកកើតសំណ ដែលនាំឲ្យគេស្គាល់អាយុសិលា ។

user icon
Morality
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖ការបាក់ស្បាត ជំងឺ

ដូចម្ដេចដែលហៅថាការបាក់ស្បាត ? តើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺបែបនេះឡើង ?

ចម្លើយពី Morality

ការធ្លាក់ទឹកចិត្តជាជំងឺកើតមានឡើងពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពោរពេញដោយក្ដីរន្ធត់ ។​ មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺនេះឡើងគឺដោយសារតែមនុស្សជួបប្រទះនូវព្រឹត្តិការណ៍ដូចជា​សង្គ្រាម ការរំលោភបំពាន ការធ្វើទារុណកម្ម ការគំរាមគំហែង ការបាត់បង់ជីវិត ការប្រឈមមុខនឹងសុខភាពរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងឬអ្នកដទៃ ជាប់ពទ្ធនាគារ គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ភ្លើងឆេះ ឬ ចោរប្លន់និងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិដូចជា គ្រោះទឹកជំនន់​ ខ្យល់ព្យុះរញ្ជូយដីជាដើម ។

user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖សារធាតុ​​ វិទ្យុសកម្ម

តើសារធាតុវិទ្យុសកម្មជាអ្វី ? ចូរឲ្យឧទាហរណ៍ពីសារធាតុវិទ្យុសកម្ម ?

ចម្លើយពី Bio

សារធាតុវិទ្យុសកម្មជាសារធាតុដែលគ្មានស្ថេរភាព វាអាចបំបែក ហើយប្លែងជាសារធាតុមួយផ្សេងទៀត។ ឧទា. រ៉ាដ្យូមជាសារធាតុវិទ្យុសកម្ម វាបំបែកហើយប្លែងជាសំណ។

Previous First ... 1 2 3 4 5 6 7 ... Next Last
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login