Ask
Websites Login

ចូរនិយាយពីការវិភាគស្ថានការនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយលក់ ?

ចម្លើយពី ទីផ្សារ

ការវិភាគស្ថានភាពនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយលក់ៈ

  • ការវិភាគផ្ទៃក្នុងៈ គឹជាការវាយតំលៃលើផ្នែក ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល សេវាកម្ម និងវិភាគលើក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងផ្ទាល់ ។ សេចក្តីអង់អាចរបស់ក្រុមហ៊ុន ក៏ជាសមត្ថភាពមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយជោគជ័យបាន ទោះបីកម្មវិធីពីមុនមានការបរាជ័យ ឬជោគជ័យក៏ដោយអ្នកត្រូវតែពិនិត្យវាឡើងវិញកុំបីខាន ។
  • ការវិភាគផ្ទៃក្រៅៈ គឹផ្តោតទៅលើកត្តាមួយយចំនួនដូចជា អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ការកាត់ចំណែកទីផ្សារ យុទ្ធសាស្រ្តកំណត់ជំហរ និងគូរប្រកួតប្រជែង ។ ផ្នែកមួយដែលសំខាន់ក្នុងការវិភាគផ្ទៃក្រៅ គឺការលំអិតពីការពិចារណារបស់អតិថិជន និងគំរូក្នុងការទិញរបស់ពួកគេ និងដំណើរការសំរេចចិត្តរបេស់កូនគេ និងកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលក្នុងការសំរេចចិត្តទិញ ។

ចូរនិយាយពីដំណើរការរៀបចំផែនការម៉ាឃីធីង ?

ចម្លើយពី ទីផ្សារ

ដំណើរការរៀបចំផែនការម៉ាឃីធីងៈ ជំហានទីមួយក្នុងដំណើរការផែនការផ្សព្វផ្សាយ​IMC គឺការពិនិតយមើលឡើងវិញនូវផែនការម៉ាឃីធីងនិងទិសដៅរបស់វា ។ មុនពេលបង្កើតផែនការផ្សព្វផ្សាយលក់ អ្នកទីផ្សារគួរយល់ដឹងពីបញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុនឬម៉ាក់សញ្ញាស្ថិតនៅ ជំហរទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន កន្លែងណាដែលវាមាននិន្នាការឆ្ពោះទៅកាន់ និងផែនការជាមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅកាន់ទីនោះ ។ ព័ត៌មាននេះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងផែនការម៉ាឃីធីង ដែលឯកសារមួយចែងអំពីយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាឃីធីងទាំងមូល និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាព ជួរផលិតផលជាក់លាក់មួយ​ឬផ្លាក់សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម ។ ផែនការម៉ាឃីធីងអាចត្រូវបានគេរៀបចំជាពីរឬបីទំរងតែត្រូវមានសមាសធាតុមូលដ្ឋានបីជាទូទៅៈ

  • ធ្វើការវិភាគលើស្ថានភាពលំអិត កំឡុងពេលមានសវនកម្មនិងការត្រួតពិនិត្យម៉ាឃីធីងផ្ទៃក្នុងនិងការវិភាគកត្តាខាងក្រៅដូចជាទីប្រកួតប្រជែង​ និងកត្តាមជ្ឈដ្ឋាន ។
  • ទិសដៅម៉ាឃីធីងជាក់លាក់ វាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការដឹកនាំ ការគ្រោងពេលវេលាចំពោះសកម្មភាពម៉ាឃីធីង និងយន្តការចំពោះការដំណើរការវ៉ាស់វែងទង្វើផល ។
  • យុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្មវិធីម៉ាឃីធីង រួមមានការជ្រើសរើសទីផ្សារគោលដៅ និងការសំរេចចិត្ត និងផែនការចំពោះសមាសធាតុទាំងបួនរបស់ម៉ាឃីធីងចំរុះ  ។
  • កម្មវិធីអនុវត្តន៍លើយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាឃីធីងរួមមានការពិចារណាការងារជាក់លាក់ដើម្បីប្រតិបត្តិនិងទទួលខុសត្រូវ ។
  • យើងសង្កេតដំណើរមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃទង្វើផលនិងការផ្តល់មកវិញនូវព័ត៌មានដូច្នោះវានិងបង្កឲ្យទទួលបាននូវការពិនិត្យបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការថែរក្សានិងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចាំបាច់មួយចំនួនដែលអនុវត្តនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្ត និងតាក់ទិចម៉ាឃីធីងទាំងមូល ។​

ចូរនិយាយពីដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយលក់ ?

ចម្លើយពី ទីផ្សារ

ចំណែកអ្នកទីផ្សារគួរតែពិចារណាថាតើឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយលក់ណាមួយដែលចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់និងរបៀបក្នុងការប្រមូលផ្តុំសមាសធាតុទាំងនោះដើម្បីសំរេចនូវកិច្ចការម៉ាឃីធីងរបស់ខ្លួននិងទិសដៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលក់ ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយក៏ត្រូវប្រឈមមុខផងដែរ ចំពោះភារកិច្ចក្នុងការបែងចែកថវិការក្នុងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយទាំងមូល ទៅតាមសមាសធាតុផ្សព្វផ្សាយចំរុះនីមួយៗ ។ តើប៉ុន្មានភាគរយនៃថវិការសរុបដែលពួកគេត្រូវលៃលកបែងចែកទៅតាមឧបករណ៍នីមួយ ដូចជាៈ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការជំរុញការលក់ ប្រព័ន្ធអ៊ីធឺណេត ម៉ាឃីធីងដោយផ្ទាល់ និងការលក់ដោយបុគ្គលិក ។

          ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយក៏ត្រូវពិចារណាពីកត្តាមួយចំនួនក្នុងបង្កើតកម្មវិធី IMC រួមមានប្រភេទនៃផលិតផល ទីផ្សារគោលដៅ ដំណើរការសំរេចចិត្តរបស់អ្នកទិញ ដំណាក់កាលនៃវដ្តផលិតផល និងបណ្តាញនៃច្រកបែងចែកជាដើម ។ ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនលក់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មត្រូវពឹងផ្អែកលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មត្រូវពឹងផ្អែកលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗដើម្បីទាក់ទងជាមួយនិងអ្នកប្រើប្រាស់ ។ អ្នកទីផ្សារដែលមានជំនួញដូចគ្នា ជាទូទៅការលក់ផលិតផលរបស់ពួកគេមានតំលៃថ្លៃ មានការប្រថុយប្រថាន និងស្មុគស្មាញដូច្នេះជាញឹកញយគឺគេប្រើប្រាស់បុគ្គលិកចុះលក់ផ្ទាល់ ។

          កម្មវិធីទំនាក់ទំនងម៉ាឃីធីងរបស់អង្គភាពមួយជាទូទៅត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងគោលបំណងជាក់លាក់មួយដែលមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេ ហើយក៏ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយរបស់ផលិតផលដោយឆ្លងកាត់ដំណើរការលំអិតនៃម៉ាឃីធីង និងដំណើរការនៃការធ្វើផែនការផ្សព្វផ្សាយលក់ ។ ឥឡូវយើងក៏គួរតែក្រឡេកមើលគំរូនៃដំណើរការនៃការធ្វើផែនការផ្សព្វផ្សាយលក់មួយ ដែលបង្ហាញពីការសំរេចចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីការបង្កើតកម្មវិធី និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធី IMC ។  

user icon
ទីផ្សារ
នៅ 2019-10-15
សួរអំពី៖ការគ្រប់គ្រង

ដូចម្តេចដែលហៅថាគ្រប់គ្រងការលក់ ?

ចម្លើយពី ទីផ្សារ

ការគ្រប់គ្រងលក់គឺជា ការសំរបសំរួលលើសមាសធាតុក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចំរុះ ដើម្បីបង្កើតការត្រួតពិនិត្យ ការប្រមូលផ្តុំនូវកម្មវិធីក្នុងការទំនាក់ទំនងម៉ាឃីធីងមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។​

user icon
ទីផ្សារ
នៅ 2019-10-15
សួរអំពី៖គណនេយ្យ ថ្លៃដើម

ចូរនិយាយពីបញ្ហាគណនេយ្យ ទល់និងថ្លៃដើមម៉ាឃីធីង ?

ចម្លើយពី ទីផ្សារ

បញ្ហាមួយដែលយើងគួរគត់សម្គាល់ពីដើមដំបូងគឺភាពខុសប្លែកពីគ្នានៃគោលបំណង ដែលស្ថិតក្រោមថ្លៃដើមគណនេយ្យនិងថ្លៃដើមម៉ាឃីធីង ។ ថ្លៃដើមគណនេយ្យត្រូវបានគេគណនានិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការចំលងប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនទុកជាប្រវត្តិ ។ ចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យម្នាក់ចំណូលសុទ្ធវាមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការថតចំលងទុកនូវរបាយការណ៍កន្លងមក  ។

          ចំណែកឯទិដ្ឋភាពម៉ាឃីធីងវិញវាហាក់ដូចជា ទិដ្ឋភាពរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ព្រោះថាវាជាការណែនាំមួយនាពេលអនាគត់ ។ ចំពោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចចំណូលសុទ្ធវាជាការប៉ាន់ស្មានមួយដែលមានសារសំខាន់សំរាប់អនាគតបន្ទាប់ ដោយមិនមានរបាយការណ៍ណាដែលស្តីពីចំណូលពីមុនមកទេ ។ មូលហេតុនេះហើយបានជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រឡេកមើលតែអនាគត ដោយពិចារណាពីតម្លៃនៃទ្រព្យបច្ចុប្បន្នជាមូលដ្ឋាន ។

user icon
ទីផ្សារ
នៅ 2019-10-15
សួរអំពី៖បង្កើត ការវិភាគ

ចូរនិយាយពីការបង្កើតការវិភាគថ្លៃដើម ?

ចម្លើយពី ទីផ្សារ

ការគ្រប់គ្រងការលក់ មិនត្រឹមតែធ្វើការវិភាគការលក់ដែលសំដៅតែទៅលើការគ្រប់គ្រងមុខងារលក់ប៉ុណ្ណោះទេ គេក៏ផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរទៅលើសមត្ថភាពទាញយកប្រាក់ចំណេញ ដែលបានឆ្លងកាត់ការចំណាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការម៉ាឃីធីង ។

          ហេតុផលជាក់ស្តែងមួយ ដែលអ្នកទីផ្សារធ្វេសប្រហេសចំពោះប្រព័ន្ធគណនេយ្យដែលពួកគេមិនទាន់បានរៀបចំដើម្បីបំពេញតំរូវការក្នុងការគ្រប់គ្រងម៉ាឃីធីង ។ ហើយនេះក៏ជាការងារសំខាន់មួយដែលអ្នកគួរតែរៀបចំឡើងដើម្បីរាយការណ៍ដល់ម្ចាស់ឥណទាន និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាដើម ។ មិនតេប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏ត្រូវគូសសញ្ញាផងដែរ ក្នុងការដោះស្រាយឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងប្រតិបត្តិការផលិតម្មនៃសហគ្រាសរបស់ខ្លួន ។ ដូច្នេះប្រព័ន្ធគណនេយ្យត្រូវបានណែនាំពីរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការវិភាគថ្លៃដើមផលិតកម្ម ។

          អ្នកក៏គួរយល់ដឹងពីចន្លោះជាក់ស្តែងរវាងតំរូវការព័ត៌មានគណនេយ្យ ដើម្បីវាស់វែងទង្វើផលម៉ាឃីធីងនិងការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានទាំងនោះ បញ្ហាមួយទៀតដែលអ្នកគួរតែតាមដាន គឹភាពខុសគ្នារវាងតំលៃគណនេយ្យទូទៅនិងតំលៃម៉ាឃីធីង ។

user icon
ទីផ្សារ
នៅ 2019-10-15
សួរអំពី៖ការវិភាគ ថ្លៃដើម

តើការវិភាគថ្លៃដើមគឹជាអ្វី ?

ចម្លើយពី ទីផ្សារ

ការវិភាគថ្លៃដើមគឺជាការបង្រ្គប់បន្ថែមចំពោះការវិភាគការលក់ លើការគ្រប់គ្រងការខិតខំប្រឹងប្រែងលក់ដោយបុគ្គល ។ ស្របពេលដែលការវិភាគការលក់ផ្តោតលើលទ្ធផលដែលសំរេចបាន ការវិភាគថ្លៃដើមក៏កំពុងក្រឡេកមើលលើថ្លៃចំណាយក្រោយពីទទួលលទ្ធផលរួច និងថាតើផលទទួលបានមកវិញសមស្របទៅនឹងខ្ទង់ចំណាយដែរឬទេ ៕

ចូរឲ្យនិយមន័យប្រព័ន្ធគាំទ្រលើការធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត ?

ចម្លើយពី ទីផ្សារ

ប្រព័ន្ធគាំទ្រលើការធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត ហៅកាត់ថា ( DSS ) ត្រូវបានផ្តល់និយមន័យថា « របៀបនៃការប្រមូលនូវទិន្នន័យ  ប្រព័ន្ធ ឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេសរួមជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ software and hard ware ដែលអង្គភាពមញួយបានប្រមូលផ្តុំនិងបកប្រែព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធពីការធ្វើអាជីវកម្ម និងបរិយាកាសដើម្បីកែប្រែមូលដ្ឋានសកម្មភាពម៉ាឃីធីងមួយ ។

ការប្រមូលផ្តុំប្រព័ន្ធគាំទ្រលើការធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្តលើការរៀបចំប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគំរូ និងប្រព័ន្ធភាសា​។ ប្រព័ន្ធនេះវាមានអន្តរកម្មទៅវិញទៅមក ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវប្រើប្រាស់វា  ។

  • ប្រព័ន្ធទិន្នន័យៈ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុង DSS រួមមានដំណើរការទាំងឡាយដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីស្រូបយកនិងវិធីសាស្រ្តដើម្បីស្តុកទុកនៅទិន្នន័យដែលបានមកពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងផលិតកម្ម
  • ប្រព័ន្ធគំរូៈ ប្រព័ន្ធគំរូរួមមានការងារតាមទម្លាប់គ្រប់បែបយ៉ាង ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះសំរបសំរួលទិន្នន័យ និងដាក់បញ្ចូលប្រភេទនៃការវិភាគដែលអង្គភាពត្រូវការ ។ ទោះជាពេលណាក៏ដោយ អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវក្រឡេកមើលទិន្នន័យទាំងនោះ ពួកគេនឹងទទួលបានូវគំនិតឆ្នៃប្រឌិតជាមុនស្តីពីរបៀបអនុវត្តការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានពីទិន្នន័យនោះ
  • ប្រព័ន្ធភាសាៈ ជាគឺ DSS ដែលមានលក្ខណៈប្លែងជាងគេនិងមានសារៈសំខាន់ជាងប្រព័ន្ធពីរខាងលើ ។ ប្រព័ន្ធនេះវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Databases ដើម្បីកំណត់គំរូក្នុងការបង្កើតរបាយការណ៍ស្តីពីការបំពេញតម្រូវការព័ត៌មានច្បាស់លាស់​ ។
user icon
ទីផ្សារ
នៅ 2019-10-15
សួរអំពី៖សវនកម្ម ម៉ាឃីធីង

តើសវនកម្មម៉ាឃីធីងគឺជាអ្វី ? តើវនសកម្មម៉ាឃីធីងមានប៉ុន្មាន ?

ចម្លើយពី ទីផ្សារ

សវនសកម្មម៉ាឃីធីងគឹជា ការបំពេញការងារ ប្រព័ន្ធផ្លូវការ ការវាយតម្លៃទិសសរុបនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងម៉ាឃីធីងរបស់អង្គភាពមួយ ។ សវនកម្មម៉ាឃីធីងត្រួតពិនិត្យមើលគោលដៅ គោលនយោបាយរបៀបរៀបចំការងារ វិធីសាស្រ្ត និងទម្រង់ការ និងធនធានមនុស្ស ។ ពួកគេក៏អាចវាយតំលៃផងដែរទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងចំណុចខ្លាំងខ្សោយរបស់វា ។ សវនកម្មម៉ាឃីធីងមានពីរប្រភេទជាមូលដ្ឋានៈ

· សវនកម្មខ្សែដែកៈ ត្រួវបានគេសំដៅចំពោះសវនកម្មម៉ាឃីធីងចំរុះដែលក្នុងនោះមានការត្រូតពិនិត្យមើលគ្រប់សមាសធាតុដែលមាននៅក្នុងម៉ាឃីធីងចំរុះ។

· សវនកម្មខ្សែឈរៈ គឹជាការបំពេញការងារ ទិសដៅ ការវិភាគជាផ្លូវការក្នុងផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ម៉ាឃីធីងទាំងមូល ។ ឧទាហរណ៍ ការប្រឹងប្រែងលក់ដោយបុគ្គល ។

user icon
ទីផ្សារ
នៅ 2019-10-15
សួរអំពី៖ត្រួតពិនិត្យ

តើលក្ខណៈនៃការត្រួតពិនិត្យគឺជាអ្វី ?

ចម្លើយពី ទីផ្សារ

ការវាយតំលៃនិងការគ្រប់គ្រងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការគ្រប់គ្រង ហើយវាត្រូវបានគេពណ៌នាអំពីការវិលជុំនៃការត្រួតពិនិត្យតាមរយៈព័ត៌មានត្រឡប់ ។ គោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនតែបញ្ចូលនូវទិសដៅជាមគ្គុទេសន៍ទៅក្នុងដំណើរការដើម្បីអនុវត្តនូវការបង្កើតផែនការ ។ ខណៈពេលដែលការងារកែច្នៃកើតមាន ផែនការទាំងឡាយត្រូវបានគេអនុវត្តដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ។

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login