Ask
Websites Login

ចូរពិណ៌នាពីនាទីរបស់ ARNt និង ARNr ក្នុងចលនាសំយោគប្រូតេអ៊ីន។

240 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

នាទីរបស់ ARNt និង ARNr ក្នុងចលនាសំយោគប្រូតេអ៊ីនៈ

 • ARNt (ARN ដឹកនាំ) មាននាទីដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេពិស៊ីតូប្លាសចូលទៅក្នុងរីបូសូម និង ទទួលស្គាល់កូដុងរបស់ម៉ូលេគុល ARNm ដោយអង់ទីកូដុងដើម្បីចូលរួមបកប្រែព័ត៌មានសេនេទិច ឱ្យទៅជាប្រូតេអ៊ីន។
 • ARNr (ARN នាំសារ) មាននាទីភ្ជាប់ជាមួយ ARNm សំយោគប្រូតេអ៊ីន។ វាជារោងជាងសាងសង់ប្រូតេអ៊ីន។
user icon
ជីវៈវិទ្យា
នៅ 2018-06-20
សួរអំពី៖អរម៉ូន ក្រពេញ

តើអរម៉ូន LH និង អរម៉ូន FSH ផលិតដោយក្រពេញណា? ហើយមមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រពេញភេទដូចម្តេច? ចូរពន្យល់ដោយសង្វេប។

545 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

អរម៉ូន LH និង អរម៉ូន FSH គឺផលិតដោយក្រពេញ អ៊ីប៉ូភីសមុខ។ វាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រពេញភេទដូចជាៈ

ចំពោះអូវែ ឬក្រពេញភេទញីៈ

 • អរម៉ូន LH ធ្វើឱ្យកោសិការផូលេគុលដឺក្រាបផ្ទុះបែក និងបញ្ចេញអូវុល។ ផូលេគុលផ្ទុះបែកនេះក្លាយជាអង់លឿងហើយក៏បញ្ចេញអរម៉ូនប្រូតេស្តេរ៉ូន និងអរម៉ូនអឺស្ត្រូសែន។
 • អរម៉ូន FSH ភ្ញោចកោសិកាផូលេគុលនៃអូវែឱ្យបញ្ជេញអរម៉ូនអឺស្ត្រូសែន។

ចំពោះពងស្វាស ឬក្រពេញភេទឈ្មោល

 • អរម៉ូន LH ភ្ញោចកោសិកាផូលេគុលអាំងស្ទែស្យែលឱ្យបញ្ចេញអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូន
 • អរម៉ូន FSH ភ្ញោចកោសិកាស៊ែគូលីក្នុងបំពង់សីមីនីភែ ដើម្បីធានាកំណកាម៉ែត។

ប្រូតេអ៊ីនមានសារៈសំខាន់ចំពោះសារពាង្គកាយដូចម្តេចខ្លះ?

354 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

ប្រូតេអ៊ីនមានសារៈសំខាន់ចំពោះសារពាង្គាយដូចជា ប្រូតេអ៊ីនជាសមាសធាតុគ្រឹះនៃជីវិតដែឡបង្កើតនូវរាល់សមាសភាពនៃសារពាង្គកាយ។ ក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តិទៅនៃសារពាង្គកាយ ប្រូតេអ៊ីនមាននាទីជាកាតាលីករ ជាអរម៉ូន ជាអង់ស៊ីម ជាអង់ទីករ ជាប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ ជាអ្នកដឹកនាំ និងជាអ្នកធ្វើចលនា។

ប្រូតេអ៊ីនជាអ្វី? ម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនដែលទាបជាងគេបំផុតហៅថាអ្វី?

633 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

ប្រូតេអ៊ីនជាប៉ូលីមែនៃអាស៊ីតអាមីនេដែលបង្កឡើងដោយច្រវាក់ប៉ូលីប៉ិបទីមួយឬច្រើន។ ម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនដែលទាបជាងគេបំផុតហៅថា ប៉ិបទីត ឬប៉ូលីប៉ិបទីត។

user icon
ជីវៈវិទ្យា
នៅ 2018-06-20
សួរអំពី៖ករនេ ប្រយោជន៍

ករនេគឺជាអ្វី? លក្ខណៈកោងនៃករនេមានប្រយោជន៍អ្វី?

494 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

ករនេ គឺជាផ្នែកមួយដែឡស្ថិតនៅផ្នែកខាងមុខនៃគ្រាប់ភ្នែក ដែលជាភ្នាសក្លេរ៉ូទិចឡើងថ្លា ហើយប៉ោង។ ករនេមានរូបរាងកោងជាងទម្រង់របស់ភ្នែកទាំងមូល។ លក្ខណៈកោងនៃករនេមានប្រយោជន៍ដូចជា ជួយពន្លត់កាំរស្មីនៃពន្លឺដែលចាំងចូលក្នុងកែវភ្នែកឱ្យរួមជួបជាមួយគ្នានៅកន្លែងតែមួយលើភ្នាសរេទីន។

user icon
ជីវៈវិទ្យា
នៅ 2018-06-20
សួរអំពី៖លំអង

ដំណើរលំអងមានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់។

1497 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

ដំណើរលំអងមាន ២បែបគឺ ដំណើរលំអងកាត់ និងស្វ័យដំណើរលំអង។

 • ដំណើរលំអងកាត់ៈ គឺជាការផ្ទេរគ្រាប់លំអងនៃផ្ការុក្ខជាតិទៅកាន់ស្ទិចម៉ាតនៃផ្ការុក្ខជាតិមួយទៀត។ វាប្រព្រឹត្តិទៅបានដោយសារទឹក ខ្យល់ និងសត្វ។
 • ស្វ័យដំណើរលំអងៈ គឺជាការបន្ទេរគ្រាប់លំអងពីប្លោកលំអងទៅកាន់ស្ទិចម៉ាតនៃផ្ការុក្ខជាតិតែមួយ។

ចំពោះរុក្ខជាតិអង់ស្យូស្ពែម អូវុលមិនមែនជាកាម៉ែតឈ្មោះទេ។ ចូរបញ្ជាក់ពីអំណះអំណាង។

468 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

ចំពោះរុក្ខជាតិអង់ស្យូស្ពែម អូវុលមិនមែនជាកាម៉ែតឈ្មោលទេ ព្រោះអូវុលជាទម្រង់ពហុកោសិកា ដែលផ្ទុកកោសិកាមួយ ហើយកោសិកាមេនេះ ធ្វើមេយ៉ូស និងបន្តពូជដើម្បីបង្កើតបានជាថង់កំណដែលមានកោសិកា ៧ ហើយក្នុងនោះមានអូវូស្វ៊ែមួយដែលជាកោសិកាបន្តពូជញី។ ដូចនេះអូវុលជាទម្រង់មួយដែលនឹងក្លាយជាគ្រាប់រុក្ខជាតិក្រោយការបង្កកំណើត។

user icon
ជីវៈវិទ្យា
នៅ 2018-06-20
សួរអំពី៖ណឺរ៉ូន នាទី

ដោយផ្អែកតាមនាទីរបស់វា ណឺរ៉ូនមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ? មាននាទីដូចម្តេចខ្លះ?

264 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

ដោយផ្អែកតាមនាទីរបស់វា ណឺរ៉ូនមាន ៣ប្រភេទ គឺ ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំ ណឺរ៉ូនចលករ និងណឺរ៉ូនភ្ជាប់។

 • ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំៈ មាននាទីដឹកនាំព័ត៌មានចេញពីធ្មួលវិញ្ញាណទៅកាន់មជ្ឃមណ្ឌលប្រសាទ។
 • ណឺរ៉ូនចលករៈ មាននាទីដឹកនាំព័ត៌មានពីមជ្ឃមណ្ឌលប្រសាទទៅកាន់សរីរាង្គប្រតិកម្មដូចជាសាច់ដុំឬក្រពេញ។
 • ណឺរ៉ូនភ្ជាប់ៈ ស្ថិតនៅចន្លោះណឹរ៉ូនវិញ្ញាណនាំ និងណឺរ៉ូនចលករ វាមាននាទីបញ្ជូលព័ត៌មានរវាងណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនាំនិងណឺរ៉ូនចលករ។

តើស្លឹករាងម្ជុលរបស់កូនីតែមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះរុក្ខជាតិ?

352 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

ចំពោះរុក្ខជាតិស្លឹងករាងម្ជុលរបស់កូនីតែមានសារៈសំខាន់ដូចជាៈ វាអាចជួយបង្ការការបាត់បង់ទឹក និងជួយឱ្យរុក្ខជាតិបន្សុំជីវិតទៅនឹងអាកាសធាតុស្ងួត។

ហេតុអ្វីបានជាត្រចៀកមានជំងឺឆ្លងមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងតុល្យភាពថេរលំនឹង?

365 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

បានជាត្រចៀកមានជំងឺឆ្លងមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងតុល្យភាពថេរលំនឹង ព្រោះមេរោគបង្កជំងឺឆ្លងបណ្តាលឱ្យត្រចៀកឡើងហើមដែលធ្វើឱ្យធាតុរាវនៅក្នុងត្រចៀកដាក់សម្ពោធទៅលើបំពង់ពាក់កណ្តាលរង្វង់និងបណ្តាលឱ្យរោមល្អិតៗនៅលើកោសិកាធ្មួលនៅក្នុងបំពង់នេះ ឱ្យសញ្ញានៃវិញ្ញាណតុល្យភាពនៅក្នុងខួរក្បាលមិនត្រឹមត្រូវ។

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login