Lights
Profile Head

lawyers

...

Ask question, post article, write experience get Point, learn more on Point Center

Page: 1 of 28

2020-02-17 16:52

សំណួរ-ចម្លើយ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ភាគ៤)

#Tages: ច្បាប់ ប្រឆាំង អំពើ ពុករលួយ

សំណួរ

១៦- តើទ្រព្យដែលជាអំណោយរបស់ឪពុកម្តាយ តម្រូវឱ្យដាក់តម្លៃដូចម្តេច ?

១៧- តើដីធ្លីដែលមានឈ្មោះតែប្ដី តែលុយជាលុយរួមប្តីប្រពន្ធតម្រូវឱ្យប្រកាសដូចម្តេច ?

១៨- តើសាច់លុយដែលបានប្រកាសក្នុងឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធដែរទេ ?

១៩- តើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសហគ្រាសសាធារណៈ ដែលតែងតាំងដោយអនុក្រឹត្យត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដែរឬទេ ?

២០- តើអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរក្សាទុកឯកសារយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យមានសុវត្ថិភាព ?

ចម្លើយ

១៦- តម្លៃនៃទ្រព្យនេះអាចដាក់ ០ដុល្លារបាន ព្រោះឪពុកម្តាយជាអ្នកផ្តល់ឱ្យដោយមិនទាមទារនូវតម្លៃណាមួយពីអ្នកដែលគាត់ប្រគល់ឱ្យ ។

១៧- ទោះបីជាលុយរួមប្ដីប្រពន្ធ (ទ្រព្យសម្បត្តិរួម)ក៏ដោយ បុគ្គលជាប្ដីតម្រូវឱ្យប្រកាសតែឈ្មោះប្តីទេ មិនត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះប្រពន្ធក្នុងនាមជាសហកម្មសិទ្ធិករឡើង ។

១៨- ការកំណត់យកពន្ធ ឬមិនយកពន្ធជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ) អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនមានភារកិច្ចលើការកំណត់នៃការយកពន្ធនេះទេ ។ លើការជាក់ស្តែង កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធអនុវត្តតែលើប្រាក់ចំណេញតែប៉ុណ្ណោះ។ រដ្ឋសភាអាចចេញច្បាប់ស្តីពីការយកពន្ធលើសាច់ប្រាក់ខាងលើនេះផងដែរ ។

១៩- សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះ ត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ទោះបីតួនាទីដើមរបស់គាត់តែងតាំងដោយប្រកាសក៏ដោយ ។

២០- ច្បាប់តម្រូវឱ្យអង្គភាពរក្សាឯកសារនោះ ក្នុងលក្ខខណ្ឌរក្សាការសម្ងាត់ខ្ពស់បំផុត ។ អង្គភាពក៏នឹងត្រូវចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពនៃឯកសារ ។

តភាគ

Read More


2020-02-17 16:51

សំណួរ-ចម្លើយ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ភាគ៣)

#Tages: ច្បាប់ ប្រឆាំង អំពើ ពុករលួយ

សំណួរ

១១- តើតុលាការមិនអាចបញ្ជាឱ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយផ្តល់ឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល សម្រាប់ជាសំអាងក្នុងករណីលែងលះបានដែរឬទេ ?

១២- តើលិខិតបញ្ជាក់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ តម្រូវឱ្យថតចម្លងជូនភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដែរឬទេ ?

១៣- តើចំណូលពីអាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម អាចប្តូរមកដាក់ក្នុងចំណុចសាច់ប្រាក់បានដែរឬទេ ?

១៤- តើកម្រៃដែលបានមកពីការធ្វើជាទីប្រឹក្សានៅកន្លែងផ្សេងតម្រូវឱ្យប្រកាសដែរឬទេ ?

១៥- តើបុគ្គលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ដែលមានឋានន្តរសក្តិ វរសេនីយ៍ឯក និងដែលមានងារជាឧកញ៉ា តម្រូវឱ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដែរឬទេ ?

ចម្លើយ

១១- យោងតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ប្រធានអង្គភាពមានបុព្វសិទ្ធិ បើកឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតែក្នុងករណីស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយតែប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នេះ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនអាចប្រគល់ឯកសារនេះជូនតុលាការលើបុព្វហេតុសម្រេចសេចក្ដីចំពោះករណីលែងលះបានទេ ។

១២- លិខិតទាំងនេះ មិនតម្រូវឱ្យជូនភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលទេ ព្រោះស្រោមសំបុត្រប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលមិនអាចផ្ទុកឯកសារទាំងនេះបានគ្រប់ចំនួនទេ ហើយបើមានការបើកស្រោមសំបុត្រសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតទើបតម្រូវឲ្យយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ ។

១៣- ចំណូលប្រភេទនេះអាចដាក់ក្នុងចំណុចសាច់ប្រាក់បាន តែអ្នកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ត្រូវប្រកបមុខរបរអាជីវកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មណាដែលមិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ។

១៤- កម្រៃនេះត្រូវប្រកាស កុំឱ្យតែមុខងារជាទីប្រឹក្សានេះមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយមុខងារបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រី ។ ឧទាហរណ៍ មន្ត្រីនគរបាលមិនអាចបើកកុងស៊ីទទួលបញ្ចាំបានទេ។ ចំណូលដែលបានមកពីមុខងារខាងលើ ត្រូវបង់ពន្ធតាមច្បាប់កំណត់ ដើម្បីឱ្យចំណូលនេះក្លាយទៅជាចំណូលស្របច្បាប់ ។

១៥- បុគ្គលនេះត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ព្រោះមានឋានន្តរសក្តិដែលជាប់កាតព្វកិច្ចប្រកាស។ បើបុគ្គលនេះជាឧកញ៉ាសុទ្ធសាធ មិនតម្រូវឱ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលទេ។ ឧកញ៉ាគ្រាន់តែជាងារ មិនមែនជាមន្ត្រីសាធារណៈ ។

តភាគ

Read More


2020-02-17 16:50

សំណួរ-ចម្លើយ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ភាគ២)

#Tages: ច្បាប់ ប្រឆាំង អំពើ ពុករលួយ

សំណួរ

៦- តើតម្រូវឱ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលចាប់ពីថ្នាក់ណាឡើងទៅ ?

៧- តើការទទួលប្រាក់ខែមិនទៀងទាត់ និងការតែងតាំងមិនដោយអនុក្រឹត្យ ចំពោះប្រធាននៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត តម្រូវឱ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដែរឬទេ ?

៨- តើបុគ្គលដែលមានចិញ្ចៀនមួយវង់មានតម្លៃតិចជាង ៤លានរៀល តម្រូវឲ្យប្រកាសដែរឬទេ ?

៩- តើអលង្ការដែលតម្រូវឱ្យប្រកាស ត្រូវកំណត់យកប្រភេទណាខ្លះ ?

១០- តើអាចារ្យដែលតែងតាំងដោយអនុក្រឹត្យ ត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដែរឬទេ ?

ចម្លើយ

៦- មន្ត្រីនគរបាលជាតិ និងយោធា កងរាជអាវុធហត្ថ តម្រូវឱ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ចាប់ពីឋានន្តរស័ក្តិ វរសេនីយ៍ឯក (ស័ក្តិ ៥) ទោះបីបុគ្គលនោះជាប្រធានការិយាល័យ ឬអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដែលមិនតែងតាំងដោយអនុក្រត្យកហើយ ។

៧- ការទទួលប្រាក់ខែមិនទៀងទាត់ និងការតែងតាំងមិនដោយអនុក្រឹត្យ ចំពោះប្រធាននៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គឺតម្រូវឱ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ។

៨- បើចិញ្ចៀនខាងលើមានតម្លៃតិចជាង ៨លានរៀល បុគ្គលនោះមិនចាំបាច់ប្រកាសទេ ។ ការប្រកាសលុះត្រាតែចិញ្ចៀននោះមានតម្លៃស្មើ ឬច្រើនជាង៨លាន។

៩- ក្នុងការប្រកាសលើកដំបូងនេះ អលង្ការសំដៅតែអ្វីដែលនៅជុំវិញក, កដៃ, ម្រាមដៃ, និងត្រចៀកសម្រាប់ស្តី្រ (បើអ្នកប្រកាសជាបុរសដែលមានក្រវិលត្រូវប្រកាសដែរ) តែប៉ុណ្ណោះ និងមានតម្លៃចាប់ពី ៤លានរៀលឡើងទៅ។ ចំពោះអ្វីដែលនៅជុំវិញចង្កេះ កជើង ម្រាមជើង វ៉ែនតា ខ្សែក្រវាត់ និងកន្លែងផ្សេងៗទៀតមិនទាន់តម្រូវឱ្យប្រកាសនាពេលនេះទេ ទោះបីរបស់របរទាំងនោះមានតម្លៃលើស ៨លានរៀល និងអាចចាត់ទុកជាប្រភេទអលង្ការក៏ដោយ ។

១០- បើការតែងតាំងនេះ មិនមែនជាងារ តែជាមុខងារសាធារណៈ បុគ្គលនោះត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលជាធម្មតា ។

តភាគ

Read More


2020-02-17 16:49

សំណួរ-ចម្លើយ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ភាគ១)

#Tages: ច្បាប់ ប្រឆាំង អំពើ ពុករលួយ

សំណួរ

១- តើសាច់លុយតម្រូវឱ្យប្រកាសដែរឬទេ ?

២- តើឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលត្រូវដុតបំផ្លាញចោលបន្ទាប់ពីរយៈពេល១០ឆ្នាំមែនឬទេ ក្រោយពីការប្រគល់ជូនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ?

៣- នៅពេលយើងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលលើកទី២ តើយើងអាចដកយកឯកសារលើកដំបូងពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានដែរឬទេ ?

៤- តើប្ដីប្រពន្ធដែលជាប់កាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដូចគ្នា អាចប្រកាសតែមួយឯកសារបានដែរឬទេ ?

៥- តើប្រធាននាយកដ្ឋាននៅ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលតែងតាំងដោយប្រធាន គ.ជ.ប មិនតែងតាំងដោយអនុក្រឹត្យ តម្រូវឱ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដែរឬទេ ?

ចម្លើយ

១- សាច់លុយតម្រូវប្រកាសក៏បាន មិនប្រកាសក៏បាន ។ ការប្រកាសសាច់លុយ ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការឆ្លើយបំភ្លឺពីការចំណាយក្នុងការទិញ និងបណ្តាក់ទុន ។ ការមិនប្រកាសមិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាសំអាងផ្សេងៗបានទេ។ ការប្រកាសមានការចំណេញជាងការមិនប្រកាស ។ ការមិនប្រកាសលុយនៅធនាគារស្មើនឹងការប្រកាស ពីព្រោះធនាគារជាកន្លែងរក្សាទុកលុយស្របច្បាប់ ហើយការដាក់លុយនៅធនាគារធ្វើឱ្យសាច់លុយមិនហូរចេញទៅក្រៅប្រទេស ។

២- តាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលត្រូវរក្សាទុកយូរបំផុតក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ។ នៅប្រទេសបារាំងឯកសារប្រកាសពន្ធត្រូវរក្សាទុកក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំ។ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងសម្រេចធ្វើយ៉ាងណាចំពោះឯកសារនេះបន្ទាប់ពីរយៈពេល ១០ឆ្នាំ ។

៣- នៅពេលយើងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលលើកទី២ យើងមិនអាចដកយកឯកសារលើកដំបូងពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទេ ។ ប្រកាសលើកដំបូង ទី១ ទី២ ទី៣ និងបន្តបន្ទាប់ត្រូវរក្សាទុកនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ហើយមានន័យថាការប្រគល់ជូនឯកសារលើកទី២ មិនអាចដកយកឯកសារលើកទី១ទៅវិញទេ ។

៤- ក្នុងករណីនេះ ប្ដី និងប្រពន្ធត្រូវប្រកាសដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ប្តីមួយច្បាប់ និងប្រពន្ធមួយច្បាប់។ ជាការងាយស្រួល ឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល អាចថតចម្លងមួយច្បាប់ទៀតសម្រាប់ប្ដី ឬប្រពន្ធ តែត្រូវផ្តិតម្រាមដៃសាមីជនសម្រាប់ឯកសាររៀងៗខ្លួន។

៥- ប្រធាននាយកដ្ឋាននេះត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ព្រោះបុគ្គលនេះទទួលបានបុព្វសិទ្ធិ និងបៀវត្សដូចប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្រសួងស្ថាប័នដទៃដែរ។

Read More


2020-02-14 16:01

សំណួរ-ចម្លើយ ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម (ភាគ១២)

#Tages: ច្បាប់ របប សន្តិសុខ សង្គម

សំណួរ

៥៦- តើអច្ច័យទានសំដៅដល់អ្វី ?

៥៧- តើអត្រាសមាច័យសំដៅដល់អ្វី ?

៥៨- តើឧត្តរជីវីសំដៅដល់អ្វី ?

៥៩- តើសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់សំដៅដល់អ្វី ?

៦០- តើវិភាជន៍បូជាសពសំដៅដល់អ្វី ?

ចម្លើយ

៥៦- អច្ច័យទានសំដៅដល់អំណោយជាបណ្តាំមរតកដែលផ្តល់ឲ្យ ប.ស.ស. ក្រៅពីទាយាទរបស់អ្នកស្លាប់ ដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈ ។

៥៧- អត្រាសមាច័យ សំដៅដល់អត្រាបង្គរនៃប្រាក់សោធនជរាភាព ឬទុព្វលភាពក្នុងឆ្នាំភាគទាននីមួយៗរបស់សមាជិក ប.ស.ស. ។

៥៨- ឧត្តរជីវីសំដៅដល់បុគ្គលដែលនៅរស់ក្នុងបន្ទុកផ្ទាល់នៃសមាជិក ប.ស.ស. មុនកាលបរិច្ឆេទដែលសាមីជនបានទទួលមរណភាព ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់នៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះ ។

៥៩- សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ សំដៅដល់សន្ទស្សន៍ប្រែប្រួលនៃថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ចាំបាច់ សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ។

៦០- ដែលហៅថាវិភាជន៍បូជាសព សំដៅដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការចាត់ចែងបូជាសពសមាជិក ប.ស.ស. ដែលទទួលមរណភាព ។

តភាគ

Read More


2020-02-14 16:00

សំណួរ-ចម្លើយ ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម (ភាគ១១)

#Tages: ច្បាប់ របប សន្តិសុខ សង្គម

សំណួរ

៥១- តើសេវាស្តារនីតិសម្បទាសំដៅដល់អ្វី ?

៥២- តើសេវាស្តារនីតិសម្បទាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រសំដៅដល់អ្វី ?

៥៣- តើសោធនជរាភាពអយ្យកប្បញ្ញត្តិសំដៅដល់អ្វី ?

៥៤- តើសោធនឧត្តរជីវីសំដៅដល់អ្វី ?

៥៥- តើហានិភ័យការងារសំដៅដល់អ្វី ?

ចម្លើយ

៥១- សេវាស្តារនីតិសម្បទា សំដៅដល់ការផ្តល់សេវាស្តារនីតិសម្បទាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ការផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈឡើងវិញ និងការផ្តល់សេវាសង្គមក្នុងគោលបំណងជួយដល់ជនពិការឲ្យអាចរក្សាស្តារ ឬធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវសមត្ថភាពជំនាញ និងមុខងារសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដែលបានបាត់បង់ឬខូចខាតដោយសារជំងឺ ការរងរបួស ឬពិការភាព ។

៥២- សេវាស្តារនីតិសម្បទាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ សំដៅដល់ ការផ្តល់ ការជួសជុល ឬការផ្តល់ជាថ្មីនូវអវយវៈសិប្បនិម្មិត រណប ឬឧបករណ៍ជំនួយការហ្វឹកហាត់កាយសម្បទាឡើងវិញ ការព្យាបាលដោយចលនា និងការផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រដទៃទៀត ។

៥៣- សោធនជរាភាពអយ្យកប្បញ្ញត្តិ សំដៅដល់បទប្បញ្ញត្តិដើម្បីផ្តល់បុព្វសិទ្ធិពិសេសចំពោះក្រុមបុគ្គល ក្នុងពេលដែលសាមីជនត្រូវបានដាក់បញ្ជូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសោធនតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះ ។

៥៤- សោធនឧត្តរជីវី សំដៅដល់ប្រាក់សោធនដែលត្រូវផ្តល់ជូនបុគ្គលនៅក្នុងបន្ទុកផ្ទាល់នៃសោធនិកជរាភាព ឬទុព្វលភាព ឬសមាជិក ប.ស.ស. ដែលបានបង់ភាគទានផ្នែកប្រាក់សោធនយ៉ាងតិច៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ទទួលមរណភាព ។

៥៥- ហានិភ័យការងារ សំដៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើង ដោយឥតគ្រោងទុកបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ការងារ គ្រោះថ្នាក់ពេលធ្វើដំណើរ និងជំងឺវិជ្ជាជីវៈ ។

តភាគ

Read More


2020-02-14 15:59

សំណួរ-ចម្លើយ ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម (ភាគ១០)

#Tages: ច្បាប់ របប សន្តិសុខ សង្គម

សំណួរ

៤៦- តើវិជ្ជាជីវៈសេរីសំដៅដល់អ្វី ?

៤៧- តើសេវាពិគ្រោះជំងឺក្រៅសំដៅដល់អ្វី ?

៤៨- តើសេវាព្យាបាលដោយសម្រាកក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសំដៅដល់អ្វី ?

៤៩- តើសេវាសង្រ្គោះបន្ទាន់សំដៅដល់អ្វី ?

៥០- តើសេវាសម្រាលកូនសំដៅដល់អ្វី ?

ចម្លើយ

៤៦- វិជ្ជាជីវៈសេរីសំដៅដល់មុខរបរឬការងារដែលមានលក្ខណៈជាការប្រើសមត្ថភាពចំណេះដឹងខាងខួរក្បាល ឬបញ្ញាជាងការប្រើកម្លាំងកាយ ។

៤៧- សេវាពិគ្រោះជំងឺក្រៅ សំដៅដល់ការផ្តល់សេវាព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រដោយមិនមានការសម្រាកនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល ។ រយៈពេលដែលចាត់ទុកជារយៈពេលផ្តល់សេវាពិគ្រោះជំងឺក្រៅត្រូវមានរយៈពេលក្រោម១២ (ដប់ពីរ)ម៉ោង ។

៤៨- សេវាព្យាបាលដោយសម្រាកក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល សំដៅដល់ការផ្តល់សេវាព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រដោយសម្រាកនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលចាប់ពី១២ (ដប់ពីរ)ម៉ោងឡើង ។

៤៩- សេវាសង្រ្គោះបន្ទាន់ សំដៅដល់អន្តរាគមន៍ទាំងឡាយ ដែលធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលមិនបានគ្រោងទុក និងត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់ក្នុងគោលបំណងសង្រ្គោះជីវិត ឬជួយការពារការបាត់បង់អវយវៈ ឬសរីរាង្គណាមួយរបស់ជនរងគ្រោះ ឬអ្នកជំងឺ ។

៥០- សេវាសម្រាលកូន សំដៅដល់ការផ្តល់សេវាសម្រាលកូនចំពោះសមាជិក​ ប.ស.ស. ដែលជាស្ត្រី ។ សេវានេះត្រូវបានគិតរួមទាំងសេវាពិនិត្យព្យាបាលមុននិងក្រោមការសម្រាលផងដែរ ។

តភាគ

Read More


2020-02-14 15:48

សំណួរ-ចម្លើយ ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម (ភាគ៩)

#Tages: ច្បាប់ របប សន្តិសុខ សង្គម

សំណួរ

៤១- តើវិធីសាស្រ្តបុព្វលាភជណ្តើរសំដៅដល់អ្វី ?

៤២- តើប្រព័ន្ធហិរញ្ញប្បទានពេញលេញសំដៅដល់អ្វី ?

៤៣- តើប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់បៀវត្សជាប់ភាគទានសំដៅដល់អ្វី ?

៤៤- តើភាគទានសំដៅដល់អ្វី ?

៤៥- តើសមាជិក ប.ស.ស. សំដៅដល់អ្វី ?

ចម្លើយ

៤១- វិធីសាស្រ្តបុព្វលាភជណ្តើរ សំដៅដល់វិធីកំណត់កំណើនអត្រាភាគទាន ផ្នែកប្រាក់សោធនក្នុងរយៈពេលជាកំណត់មួយ ។

៤២- ប្រព័ន្ធហិរញ្ញប្បទានពេញលេញ សំដៅដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញប្បទាន តាមបែបនៃការកំណត់ ភាគទានជាគោល ។ តាមប្រព័ន្ធនេះតាវកាលិក ផ្នែកប្រាក់សោធនជាអថេរ ដោយអនុលោមតាមអត្រាភាគទាន ។ ប្រាក់ភាគទាន ព្រមទាំងផលនៃការវិនិយោគរបស់សមាជិកម្នាក់ៗត្រូវដាក់ក្នុងគណនីរបស់សាមីខ្លួន និងត្រូវផ្តល់តាវកាលិកតាមចំនួនទឹកប្រាក់របស់សាមីខ្លួន ។

៤៣- ប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់បៀវត្សជាប់ភាគទាន សំដៅដល់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិត ឬប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យជាប់ភាគទានតាមច្បាប់ ។

៤៤- ភាគទានសំដៅដល់ប្រាក់ដែលសមាជិក ប.ស.ស. និយោជកឬរដ្ឋបានបង់មក ប.ស.ស. ដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះ ដែលជាទូទៅគិតជាភាគរយនៃប្រាក់ឈ្នួល ឬប្រាក់បៀវត្សរបស់សមាជិកម្នាក់ៗ ទុកសម្រាប់ការចំណាយក្នុងផ្តល់តាវកាលិកដល់សមាជិក និងការចំណាយប្រតិបត្តិការនៃរបបសន្តិសុខសង្គមតាមផ្នែកនីមួយៗ ។

៤៥- សមាជិក ប.ស.ស. សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គលដែលទទួលបានភាពជាសមាជិកនៃបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម ដោយការចុះបញ្ជីនិងបានឬត្រូវបានបង់ភាគទានក្នុងផ្នែកនីមួយៗនៃរបបសន្តិសុខសង្គមដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់នេះ ។

តភាគ

Read More


2020-02-13 16:22

សំណួរ-ចម្លើយ ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម (ភាគ៨)

#Tages: ច្បាប់ របប សន្តិសុខ សង្គម

សំណួរ

៣៦- តើធនលាភសម្រាប់ការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារអចិន្ត្រៃយ៍សំដៅដល់អ្វី ?

៣៧- តើធនលាភឧត្តរជីវីសំដៅដល់អ្វី ?

៣៨- តើនិកម្មភាពការងារសំដៅដល់អ្វី ?

៣៩- តើនិយោជកសំដៅដល់អ្វី ?

៤០- តើបុគ្គលស្វ័យនិយោជន៍សំដៅដល់អ្វី ?

ចម្លើយ

៣៦- ធនលាភសម្រាប់ការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារអចិន្ត្រៃយ៍ សំដៅដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលត្រូវបើកផ្តល់ជូនសមាជិក ប.ស.ស. ដែលបានជួបប្រទះហានិភ័យការងារបណ្តាលឲ្យបាត់បង់សមត្ថភាពការងារអចិន្រ្តៃយ៍ក្នុងកម្រិតចាប់ពី២០% (ម្ភៃភាគរយ) ឡើង ។

៣៧- ធនលាភឧត្តរជីវីសំដៅដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ដែលត្រូវបើកផ្តល់ដល់សិទ្ធិវន្តជាឧត្តរជីវីរបស់សមាជិក ប.ស.ស. ដែលទទួលរងហានិភ័យការងាររហូតបាត់បង់ជីវិត ។

៣៨- និកម្មភាពការងារ សំដៅដល់វេលាដែលបុគ្គលជាសមាជិក ប.ស.ស. មិនមានសកម្មភាពការងារដែលមានប្រាក់ចំណូល ឬទំនេរពីការងារដោយសារការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ ហើយសាមីជនបានស្វះស្វែងរកការងារក្នុងរយៈពេលមួយស្របតាមការកំណត់នៃច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិបន្ទាប់ពីនិកម្មភាព ។

៣៩- និយោជកសំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលសាធារណៈ ឬឯកជនដែលដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងប្រើកម្មករនិយោជិតម្នាក់ឬច្រើននាក់ ទោះជាមិនជាប់លាប់ក្តី ដោយមានផ្តល់ប្រាក់កម្រៃជាទៀងទាត់ ។ តាមច្បាប់នេះ ម្ចាស់ផ្ទះដែលប្រើអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះក៏ត្រូវចាត់ទុកជានិយោជកដែរ ។

៤០- បុគ្គលស្វ័យនិយោជន៍ សំដៅដល់ជនដែលប្រកបការងារ ឬមុខរបររកចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន ដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួល ឬប្រាក់បៀវត្សដែលផ្តល់ដោយនិយោជន ឬរដ្ឋតាមកិច្ចសន្យាការងារ ហើយក៏មិនមានប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងសកម្មភាពការងារ ឬមុខរបររបស់ខ្លួន ។

តភាគ

Read More


2020-02-13 16:21

សំណួរ-ចម្លើយ ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម (ភាគ៧)

#Tages: ច្បាប់ របប សន្តិសុខ សង្គម

សំណួរ

៣១- តើគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយចេតនាសំដៅដល់អ្វី ?

៣២- តើឆ្នាំភាគទានសំដៅដល់អ្វី ?

៣៣- តើជំងឺវិជ្ជាជីវៈសំដៅដល់អ្វី ?

៣៤- តើតាវកាលិកនៃរបបសន្តិសុខសង្គមសំដៅដល់អ្វី ?

៣៥- តើទុព្វលភាពសំដៅដល់អ្វី ?

ចម្លើយ

៣១- គ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយចេតនា សំដៅដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយការគ្រោងទុកបង្កឡើងដោយចេតនារបស់បុគ្គល ក្នុងបំណងទទួលបានប្រយោជន៍ជាតាវកាលិកពី ប.ស.ស. ឬក្នុងគោលបំណងស្វែងរកប្រយោជន៍ណាមួយផ្សេងទៀត ។

៣២- ឆ្នាំភាគទានសំដៅដល់ចំនួនឆ្នាំដែលសមាជិក ប.ស.ស. បានបង់ភាគទានក្នុងផ្នែកប្រាក់សោធន ។ ឆ្នាំភាគទានត្រូវបានគណនាដោយកចំនួនខែដែលសាមីជនបានបង់ភាគទានផ្នែកប្រាក់សោធនចែកនឹង១២ (ដប់ពីរ) ។ ផលចែកនៃឆ្នាំភាគទានត្រូវបង្កើន បើសំណង់លើសពី៦ (ប្រាំមួយ) ខែ ឬត្រូវបន្ថយ បើសំណង់ត្រឹម៦ (ប្រាំមួយ) ខែចុះ ។ ឧទាហរណ៍ បើគណនាឃើញ២៥ឆ្នាំ៧ខែឆ្នាំភាគទានត្រូវស្មើ២៦ឬបើ២៥ឆ្នាំ៦ខែ នោះឆ្នាំភាគទានស្មើ២៥ ។

៣៣- ជំងឺវិជ្ជាជីវៈសំដៅដល់សភាពនៃរោគសមុដ្ឋាន ឬការកើតរោគដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការងារក្នុងមុខរបរណាមួយជាកំណត់ ពោលគឺរោគឬជំងឺដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងកត្តានានានៃការងារមានជាអាទិ៍ កំលុងពេលធ្វើការងារ កន្លែងធ្វើការងារ របៀបធ្វើការងារសារធាតុឬវត្ថុធាតុប្រើប្រាស់ក្នុងផលិតកម្ម បរិយាកាសនៃកន្លែងធ្វើការជាដើម ដែលអាចធ្វើឲ្យកើតរោគឬជំងឺ ទោះបីក្នុងកំលុងពេលដែលសាមីជនកំពុងបំពេញការងារ ឬមុខរបរ ឬក្រោមកំលុងពេលដែលលែងបំពេញការងារ ឬមុខរបរទាំងនោះក្តី ។ ជំងឺវិជ្ជាជីវៈត្រូវចាត់ទុកជាហានិភ័យការងារ​ ។ ជំងឺទូទៅ ទោះបីកើតនៅកន្លែងធ្វើការក៏ដោយក៏មិនត្រូវបានចាត់ទុកជាហានិភ័យការងារទេ ។

៣៤- តាវកាលិកនៃរបបសន្តិសុខសង្គម សំដៅដល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងផ្នែកនីមួយៗនៃរបបសន្តិសុខសង្គម ដែលត្រូវផ្តល់ជូនដល់សមាជិក ប.ស.ស. នៅពេលសាមីជនជួបប្រទះនូវហានិភ័យជាយថាហេតុបណ្តាលឲ្យបាត់បង់លទ្ធភាពបំពេញការងារ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូល ។ តាវកាលិកអាចជាវត្ថុឬជាប្រាក់ដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យតាមលក្ខខណ្ឌដែលចែងក្នុងច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ។ ឧទាហរណ៍ តាវកាលិកផ្នែកហានិភ័យការងារមានការផ្តល់សេវាព្យាបាលនិងថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារបណ្តោះអាសន្ន ។ល។

៣៥-ទុព្វលភាព សំដៅដល់ការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ ដែលមិនបណ្តាលមកពីហានិភ័យការងារ ។ អាចត្រូវចាត់ទុកជាជនដែលទទួលរងទុព្វលភាព លុះត្រាតែសាមីជនជាសមាជិក ប.ស.ស. មានជំងឺឬរងភាពពិការនាំឲ្យអស់សមត្ថភាពរកប្រាក់ចំណូល ឬរកបានប្រាក់ចំណូលទាបជាងចំណូលដែលកំណត់ក្នុងខ្សែបន្ទាត់ក្រីក្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

តភាគ

Read More


About lawyers

Question: 1473

Article: 279


More

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login