សំណួរ

១. ចូរ​ឪ្យនិយមនៃពាក្យ ភាពចំណាស់នៃប្រជាជន លទ្ធភាពកង្កកំណើត អត្រាកំណើនធម្មជាតិ ។

២. តើប្រទេសអភិវឌ្ឍមានបញ្ហាប្រជាសាស្រ្ដដូចគ្នាគ្នាដែរ ឬ ទេ ? ចូរពន្យល់ ។

៣. តើសង្បាក់កំណើនប្រជាជនខុសគ្នាៗនាំមកនូវផលវិបាកអ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយ

១.​ ពន្យល់ពាក្យ​

  • ភាពចំណាស់នៃប្រជាជន ប្រជាជនដែលមានអាយុវែង
  • លទ្ធភាពបង្កកំណើត ជាចំនួនជាមធ្យមដែលស្រ្ដីម្នាក់អាចបង្កើតបានដំណាក់បន្តពូជ
  • អត្រាកំណើនធម្មជាតិ គឺជាកើនឡើងតានបែបធម្មជាតិ ។

២. ប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងកំពុងអភិវឌ្ឍមានបញ្ហាប្រជាសាស្រ្ដ ដូចគ្នាទេ គឺ​នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍ​គេមានក្ដីបារម្ភពីឥទ្ធិពលនៃការភាពចំណាស់ប្រជាជនដ៏លើសលប់ ។ ចំណែកក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ​គេត្រូវ រងបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃទម្រង់ប្រជាជនក្មេង (ចំនួនកុមារ មាសនច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យ ) ។ ប៉ុន្ដែប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងស្គាល់ភាពចំណស់នៃប្រជាជនបានឆាប់រហ័ស នៅពេលជាតិប្រមាណមានតំហយចុះយ៉ាងខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះ ។

៣. សង្វាក់កំណើនប្រជាជនខុសៗគ្នា នាំមកនូវផលវិបាកគឺ ៖

  • ឪ្យផលធៀបរវាងតំបន់ប្រជាជនធំៗ​ មានការប្រែប្រួល
  • ការអភិវឌ្ឍមិនមានភាពសើ្មគ្នា ...។​


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login