អ្នកប្រើប្រាស់វែបសាយ khsearch.com មិនត្រឹមតែអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងចំនេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈការប្រើប្រាស់វែបសាយនេះទេ ហើយថែមទាំងទទួលបានពិន្ទុ ព្រមទាំងអាចប្តូរជាមួយនឹងកាដូរយ៉ាងច្រើនតាមរយៈ Point Center ផងដែរ។ 

តារាងខាងក្រោមនេះ បង្ហាញពីពិន្ទុដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបាន ដែលមានការបែងចែកទៅតាមផ្នែក៖


អ្នកប្រើប្រាប់គ្រាន់តែបង្កើតគណនី (Register Account) ព្រមទាំង Login ហើយប្រើប្រាស់តាមផ្នែកដូចមានក្នុងតារាង។ ពត័មានលំអិត អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Page Fb របស់វែបសាយនេះ 


user icon

Hok Heng Register new account can get 50 points :) 10 months ago

user icon

ouraii Register new account can get 50 points :) 9 months ago

user icon

cheat Good 9 months ago

user icon

Narith82 Register new account can get 50 points :) 9 months ago

user icon

Visal Em Register new accound can get 50 point 8 months ago

user icon

Hin Ratana So good 8 months ago

user icon

steve ីIf you can create through the app store or play store, you will have a lot of customer. 8 months ago

user icon

KhenRin Good 5 months ago

user icon

LongLyHeng Register new accound can get 50 point 5 months ago

user icon

Thok_Chantrea Register new accound can get 50 point 4 months ago

user icon

JungheatHol Perfect 3 months ago

user icon

noraksatya អាចកែអត្ថបទបានទេ? 2 months ago

user icon

sothearith2006 Good page 1 month ago

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login