ធនធានមនុស្សត្រូវធ្វើជមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍។ ក. តើផលប្រយោជន៍មានប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ? ខ. តើផលប្រយោជន៍នីមួយៗមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ? ចូរស្រាយពន្យល់។
Point Center Login Help

Answer 1


ធនធានមនុស្សត្រូវធ្វើជមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍។                                                   

ក.​ ផលប្រយោជន៍មាន៣ផ្នែកគឺ៖

 1. ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
 2. ផលប្រយោជន៍គ្រួសារ
 3. ផលប្រយោជន៍សង្គម។

ខ. ផលប្រយោជន៍នីមួយៗមានខ្លឹមសារបាត់បង់៖

**ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន

 1. សង្គមគេទទួលស្គាល់ មិនស្អប់ខ្ពើម
 2. មិនបាត់បង់តម្លៃខ្លួន
 3. មានញាតិមិត្រ សមូហភាពរាប់អាន
 4. ចេះគោរពច្បាប់ ចៀសផុតពីការផ្តន្ទា
 5. ចេះថែរក្សាសុខភាព មិនបាត់បង់ជីវិត
 6. មិនបាត់ទ្រព្យធនដោយប្រការណាមួយ
 7. អនាគតភ្លឺស្វាងជានិច្ច។

** ផលប្រយោជន៍គ្រួសារ

 1. គ្រួសារថ្លៃថ្នូរ រុងរឿងមានកិត្តិយស
 2. ទទួលបានប្រាក់ចំណូល សេដ្ឋកិច្ចដើរ
 3. គ្មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
 4. គ្រួសារមានភាពកក់ក្ដៅ ពីព្រោះមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 5. ក្នុងគ្រួសារមានការគោរព និងយកចិត្ត
 6. មានជំនឿទុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នា។

**ផលប្រយោជន៍សង្គម

 1. សម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សល្អ
 2. ចេះគោរពសិទ្ធិមនុស្ស លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
 3. ចេះគោរពច្បាប់ និងរដ្ឋធម្នុញ្ញនានា
 4. មានគតិយុត្តិធម៌ និងតម្លាភាព
 5. ចេះស្វ័យអភិវឌ្ឍសង្គមតាមចំណេះដឹង
 6. មានសាមគ្គីភាពជាតិ និងអន្តរជាតិ
 7. មានមនសិការស្នេហាជាតិ
 8. ចេះថែរក្សាការពារអត្តសញ្ញាណជាតិ
 9. ចេះរក្សាបាននូវសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម៕

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login