ហាក់ដូចជាស្នែងពេលហើយដែលរទភ្លើងមួយនេះ កំពុងតែបើកសុខៗស្រាប់តែក្រឡាប់បែបនឺង។ តើជាកំហុសរបស់អ្នកបើកបរ ឬជាកំហុសរបស់រទភ្លើងនេះ? សូមទស្សនាដោយផ្ចឹតផ្ចង់


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login