វិធីងាយៗក្នុងការឆែកមើលប្រភពចំនួន like របស់ page និមួយៗក្នុង facebook ដោយប្រើវែបសាយមួយឈ្មោះថា fblikecheck ។ តាមរយះវែបសាយ គេអាចឆែកមើលចំនូន like សរុបដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសនិមួយៗតាមរយះវិធីងាយៗដូចខាងក្រោម៖

###របៀបប្រើប្រាស់###

១.ចូលទៅកាន់វែបសាយ FbLinkCheck.com 
២.បញ្ចូល link របស់ facebook page (ឧទាហរណ៏:Copy page របស់ Microsoft ពីក្នុងfacebook)
៣.បញ្ចូលលេខកូដ៣ខ្ទង់ដែលនៅខាងស្តាំង
៤.ចុចលើ ANALYZE
 


###របៀបមើលលទ្ធផល###


ក្រោយពេលចុចលើពាក្យ “ANALYZE”យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

គេអាចមើលឃើញចំនួនlike សរុប ឬ ចំនួន like ទៅតាមប្រទេសនីមួយដាក់ពីច្រើនមកតិច។ តាមរយះលទ្ធផលខាងក្រោមនេះប្រទេសដែល like Page របស់ Microsoft ​ច្រើនជាងគេគឺ United State បន្ទាប់មកគី Bangladesh ..

 


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login