តើក្រុមហ៊ុនអ៉ីនធឺណេតនៅប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លះ?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
KhSearch
2017-12-20 10:58

ក្រុមហ៊ុនអីុនធឺណែតនៅប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនគួរសមដែរដូចជា៖

១. ក្រុមរហ៊ុន Ezecom

២. ក្រុមហ៊ុន Online

៣. ក្រុមហ៊ុន SingMeng Telemedia

៤. ក្រុមហ៊ុន AngkorNet

៥. ក្រុមហ៊ុន Open Net

៦. ក្រុមហ៊ុន Wicam

៧. ក្រុមហ៊ុន Y5 Net

៨. ក្រុមហ៊ុន City Link

៩. ក្រុមហ៊ុន Cam Net

១០. ក្រុមហ៊ុន NTC

១១. ក្រុមហ៊ុន NTT

១២. ក្រុមហ៊ុន Digi

១៣. ក្រុមហ៊ុន Smart

១៤. ក្រុមហ៊ុន Metfone

១៥. ក្រុមហ៊ុន Cellcard

១៦.ក្រុមហ៊ុន SINet

១៧.ក្រុមហ៊ុន Today ISP

១៨.ក្រុមហ៊ុន QB 

១៩. ក្រុមហ៊ុន Seatel

២០. ក្រុមហ៊ុន Telcotech

២១. ក្រុមហ៊ុន Cootel


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login