ប្រទេសអង់គ្លេសតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់ចូលជាសមាជិកទីផ្សាររួម តើនៅឆ្នាំណាដែលប្រទសអង់គ្លេសបានចូលជាសមាជិកនៃទីផ្សារនេះ? ក្នុងអណត្តិប្រធានាធិបតិបារាំងឈ្មោះអ្វី?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Geo
2018-03-04 10:20

ប្រទេសអង់គ្លេសបានចូលជាសមាជិកទីផ្សាររួមនេះនៅឆ្នាំ ១៩៧៣ ក្នុងអណត្តិប្រធានាធិបតិបារាំងគឺលោក ប៉ុម ពីធួ។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login