ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកសម័យលោក សក ប៉ុមពិឌូ ជាយុគមាស ?
Point Center Login Help

Answer 1


  • លើកស្ទួយវិស័យឧស្សាហកម្មដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយអាមេរិក អង់គ្លេស ជប៉ុន អាឡឺម៉ង់ខាងលិចនិងអ៊ីតាលី
  • ផលិតផលឧស្សាហកម្មនាំចេញមានកំណើន៥.៥% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
  • ប្រទេសបារាំងក្លាយជាមហាអំណាចទី៤ ផ្នែកនាំផលិតផលចេញ
  • លើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពកម្មករតាមរយៈកាតម្លើងប្រាក់ខែ ។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login