តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ផ្នែកសិទ្ធមនុស្ស?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Answer King
2018-03-26 03:18

ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវ៖

  • អប់រំផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិមនុស្សឱ្យបានទូលំទូលាយ
  • ស្វែងយល់ឱ្យច្បាស់ពីសិទ្ធិមនុស្ស
  • គោរពសិទ្ធិមនុស្សឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន
  • ពិនិត្យតាមដានរាល់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស...។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login