តើក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងដោយរបៀបណា? មានតួនាទី និងសិទ្ធិអំណាចដូចម្តេចខ្លះ?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Social
2018-04-03 11:38
  • ក្រុមប្រឹក្សា មានតួនាទីចាត់ចែងកិច្ចការចាំបាច់នានាដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងក្នុងការបង្កើត ជម្រុញធ្វើឱ្យមានចីរភាពក្នុងការអភិវឌ្ឃ តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ។
  • ក្រុមប្រឹក្សា មានសិទ្ធិអំណាចពីរគឺ សិទ្ធិអំណាចខាងធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងបញ្ញតិ និងខាងប្រតិបត្តិ។
  • សិទ្ធិអំណាចខាងបញ្ញត្តិៈ ប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដោយធ្វើដីការ។ ដីការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាមានវិសាលភាពដើម្បីកំណត់ ហាមឃាត់ ឬត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពលើនីតិវិធី ឬលើកិច្ចការណាមួយដែលស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃមុខងារ។
  • សិទ្ធិអំណាចខាងប្រតិបត្តិៈ គឺត្រូវបំពេញមុខងារនិងភារកិច្ចដោយធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួន និងត្រូវធានាថាសេចក្តីសម្រេចនោះត្រូវបានអនុវត្តន៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login