ស្ថាប័នរដ្ធបាលដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ធបាលមូលដ្ធាន

ក.ក្រសួង

ខ.ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្ត

គ.រដ្ធលេខាធិការដ្ធាន

ឃ.ទីស្តីការគណៈរដ្ធមន្តី


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login