ចូរពន្យ់ពីការគ្របគ្រងជនបរទេស?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Phon
2018-06-13 11:08

ដើម្បីគ្រប់គ្រងជនបរទេស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍។ ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការរើសអើង ទោះបីជននោះមានសញ្ជាតិ​ ជំនឿ សាសនា ឬដើមកំណើតណាមួយក៏ដោយ។ ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះជនបរទេសគ្រប់រូប លើលែងតែក្នុងករណីដែលត្រូវអនុវត្តតាមវិធាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខី ទោះបីជាជននោះមកតាំងនៅមុនពេលដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមានហើយក៏ដោយ។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login