តួនាទីព្រះមហាក្សត្រព្រុយនេ និងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា មានភាពខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Geo
2017-07-23 06:37

តួនាទីរបស់ស្តេចព្រុយនេ និងស្តេចកម្ពុជាខុសគ្នាត្រង់ចំនុចមួយចំនួនៈ

  • ស្តេចកម្ពុជាសោយរាជ្យតែពុំក្តាប់អំនាច។
  • សេ្តចព្រុយនេសោយរាជ្យ ហើយក្តាប់អំនាច។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login