តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីចាត់ថ្នាក់ប្រភេទសិលា?
Point Center Login Help

Answer 1


អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ថ្នាក់សិលាដោយអាស្រ័យលើរបៀបនៃការកកើតនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យពីរគឺ សមាសធាតុ និងវាយភាព។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login