Answer 1


ករណីកិច្ចរបស់សាមីខ្លួននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្រេចសិទ្ធិអប់រំចំណេះដឹងទូទៅមូលដ្ឋាន ៩ឆ្នាំមាន ៖

ក. ចំពោះសាមីខ្លួនផ្ទាល់

 • ខិតខំព្យាយាមរៀនសូត្រ ស្វ័យសិក្សា សិ្វយស្រាវជ្រាវ
 • យកចិត្តទុកដាក់ រាល់កិច្ចការដែលគ្រួសារសាលារៀនដាក់ឱ្យធ្វើ
 • គោរព អនុវត្ត វិន័យបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសាលារៀន និងច្បាប់សង្គម ឬនិយ័តភាពសិក្សាទៀងទាត់
 • គោរព និងអនុវត្តតាមការទូន្មាន អប់រំរបស់មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល គ្រូបាធ្យាយ
 • ចេះរស់ក្នុងសង្គម មានសាមគ្គីភាព រក្សាមិត្តភាព ចេះរក្សាសុខភាព ។

ខ. គ្រួសារ និងមាតាបិតា

 • បញ្ចូនកូនឱ្យទៅសាលារៀន
 • ផ្គត់ផ្គង់កូនឱ្យរៀនសូត្រឬបង្កលក្ខណៈឬផ្តល់ឱកាសកូនបានរៀនសូត្រ
 • តាមដានការសិក្សារបស់កូនជាប្រចាំឬមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសាលារៀន គ្រូ
 • អប់រំដាស់តឿនកូនឱ្យរៀនសូត្រ ធ្វើរាល់កិច្ចការរបស់គ្រូ និងកិច្ចការសាលា
 • លើកទឹកចិត្តឱ្យកូនខិតខំរៀនសូត្រ ។

គ. សាលារៀន ឬនាយកត្រូវ

 • គ្រប់គ្រងវិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសកម្មភាពបង្រៀន រៀន
 • អប់រំទូន្មាន ប្រៀបប្រដៅ គ្រូ និងសិស្ស
 • តាមដានគ្រប់សសកម្មភាពរបស់សិស្ស និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សទុរគតក្រីក្រ
 • ផ្តល់ចំណេះដឹង ចំណេះជំនាញងាយៗ បំណិនជីវិត និងបរិស្ថាន
 • សហការល្អ ជាមួយសហគមន៍ និងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន ។

ឃ. រដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងអប់រំ

 • បង្កើតសាលារៀន រៀបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ
 • បណ្តុះបណ្តាលគ្រូ
 • ជួលគ្រូបង្រៀន
 • រៀបចំកម្មវិធីសិក្សា
 • ពង្រឹងគុណភាពអប់រំ ។

ង. សហគមន៍

 • ចូលរួមជួយកសាង ថែរក្សា ការពារ មូលដ្ឋានសម្ភារៈរូបវ័ន្ត
 • ចលនា មាតាបិតា ឱ្យបញ្ចូនកូនទៅសាលារៀន ចលនាកុមារឱ្យទៅសាលារៀន
 • ចូលរួមគ្រប់គ្រងទុនវិនិយោគសម្រាប់វិស័យអប់រំ
 • ចូលរួមតាមការសិក្សារបស់កុមារ
 • ចលនាបង្កើតថ្នាក់អក្ខរកម្ម ថ្នាក់បំពេញវិជ្ជាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ ។

ច. អជ្ញារធរដែនដី

 • រក្សា ការពារ សុវត្ថិភាពសង្គម សន្តិសុខសាធារណៈ
 • គ្រប់គ្រងស្ថិតិ ផែនការអប់រំ
 • មានវិធានការ ធានានិន្តរភាពសិក្សា
 • ទប់ស្កាត់បាតុភាពអាសអាភាសនៅជុំវិញសាលារៀន
 • បំផុសប្រជាជនមហាជនឱ្យជួយផ្គត់ផ្គង់និងសហការជាមួយសាលារៀន ។

ឆ. សង្គមស៊ីវិល ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

 • រួមចំណែកជួយជនងាយរងគ្រោះឬក្មេងអនាថាឱ្យបានចូលរៀន
 • រួមចំណែកបង្កើតថ្នាក់ពិសេស ថ្នាក់សមាហរណកម្ម
 • រួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំក្នុងរង្វង់សមត្ថកិច្ច្ ដើម្បីសម្រេចបានសិទ្ធិអប់រំរបស់កុមារ
 • ផ្តល់ថវិកា សម្ភារៈសិក្សា
 • ជួយបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ។

Login or Register to Share Login
×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login