សំណួរ

១.លក្ខណៈសម្គាល់ពិសេសៗនៃទីក្រុងនៅប្រទេសលោកខាងជើងនិងលោកខាងត្បួង មានដូចម្ដេច ?

២. តើបន្ទុះប្រជាជននៅប្រទេសលោកខាងត្បូងកើតឡើងសារអ្វីខ្លះ ?

៣. ចលនាចំណោលស្រុកស្រែមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមនិងចិត្តសាស្រ្ដ ។ ចូរបង្ហាញឪ្យច្បាស់លាស់ទៅតាមមកកត្តានីមួយៗ ។

៤. ចូរពន្យល់ពាក្យ ៖ ថាមពលប្រជាជន ជំនោរ ប្រជាសាស្រ្ដ​​សម្ពាធប្រជាសាស្រ្ដ ។

៥. នៅកម្ពុជាយើងមានកំណើនប្រជាជនក្រុងដូចម្ដេចដែរ ? តើកំណើននេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះ ?ចូរពន្យល់ ។

ចម្លើយ

១. លក្ខណៈសម្គាល់ពិសេសៗនៃទីក្រុងនៅប្រទេសលោកខាងជើងនិងលោកត្បួង មានការរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លា និងឆាប់រហ័ស ​បន្ទុះទីក្រុងបានបង្ហាញឪ្យឃើញតាមរយៈការកើតបណ្ដុំក្រុងហៅថា មេកាប៉ូល ។

២. បន្ទុះប្រជាជនក្រុងនៅប្រទេសលោកខាងត្បូងកើតឡើងដោយសារ ៖

 • ថាមកភាពប្រជាជនសាស្រ្ដផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងប្រទេសខាងត្បូង
 • ការធ្វើសមាហរណកម្មផ្នែកសង្គមយ៉ាងរហ័សបំផុត
 • ប្រជាជនធ្វើការផ្លាល់ប្ដូរលំនៅពីជនបទមកនៅទីក្រុង ។

៣. ចលនាចំណោលស្រុកស្រែមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងកត្តាសេដ្ខកិច្ច សង្គមនិងចិត្តសាស្រ្ដ ៖

សេដ្ឋកិច្ច

 • ទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចទំនើបមានការរីកចម្រើន (ក្រុង )
 • សម្ពាធប្រជាសាស្រ្ដពិបាករស់នៅ ( ជនបទ)
 • ដីខ្សោះជិជាតិយ៉ាងរហ័ស
 • ប្រាក់កម្រៃមានកំរិតទាបពេក

សង្គម

 • ទីក្រុងការអកប្រាក់មានភាពងាយសស្រួយជាងទៅជនបទ
 • ភាពសំបូរការងារធ្វើ (ទីក្រុង)
 • មានសកម្មភាពតូចតាចនៃសេវាកម្មតាមទីក្រុង

ចិត្តសាស្រ្ដ

ការទទួលពត៌មានតាមបណ្ដោញផ្សព្វផ្សាយ ពត៌មានស្ដីពីមូលហេតុនៃកង្វះខាតជីវភាព នាំឪ្យអ្នកជនបទរិតតែមិនសប្បាយចិតិតខ្លាំងឡើង និងចង់ធ្វើចំណោលស្រុកស្រែមកទីក្រុង ។

៤. ពាក្យ ៖ ថាមពលប្រជាជន ជំនោរ ប្រជាសាស្រ្ដ​​សម្ពាធប្រជាសាស្រ្ដ

 • ថាមភាពប្រជាសាស្រ្ដ ការរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងនិងឆាប់រហ័សនៃ​បន្ទុះទីកក្រុង
 • ចំនោរប្រជាសាស្រ្ដ គឺមានកំណើនប្រជាជនមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ
 • សម្ពាធប្រជាសាស្រ្ដ ការរស់នៅក្រោមគម្ពាធជីវភាពមួយដ៏លំបាលលំបិន ។​

៥. នៅកម្ពុជាមានកំណើនប្រជាជនក្រុងយ៉ាងឆាប់រហ័ស  ។ មូលហហេតុ ៖

 • ការស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមទីក្រុង
 • ជីវភាពរបស់ប្រជាជនបទនៅក្រីក្រ
 • ការបន្ដការសិក្សា
 • បញ្ហាសនិ្តសុខ
 • គ្រោះទុរិ្ភក្ស...។

 


×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login