សំណួរ

១. តើនគរូបនីយកម្មនាំមកនូវផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកអ្វីខ្លះ ?

២. ហេតុអ្វីបានជាផលិតភាពការងារកសិកម្ម ខ្ពស់ ជាកត្តាជំរុញពលករជនបទឪ្យចំណោលស្រុកស្រែមកកាន់ទីក្រុងទៅវិញ ?

៣. តើចំណោលស្រុកស្រែមកកាន់ទីក្រុងនោកម្ពុជាយើង​បណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះ ?  

៤. តើនគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃ ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ​ ?  

ចម្លើយ​

១. តើនគរូបនីយកម្មនាំមកនូវផលប្រយោជន៍និងផលវិបាក ៖

ផលប្រយោជន៍

 • ជួយអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដូចជាផលិតភាពការងារកសិម្មខ្ពស់ជាកត្តាជំរុញពលរដ្ឋជនបទឪ្យមកកាន់ទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ
 • បង្កើតបានកម្លាំងយ៉ាងច្រើននាំឪ្យផលិតកម្មនិងសេវាកម្មក្នុងទីក្រុងរីកធំឡើង
 • ជាកម្លាំងរួចចំណែកធ្វើឪ្យសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងរីកចម្រើន
 • ជាប្រភពការងារ និងប្រាក់ចំណូល​...។

ផលវិបាក

 • ទោះបីជាប្រាក់ចំណូលអ្នកក្រុងមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយអ្នកទីក្រុងក្រីមានជីវភាពលំបាកជាងអ្នកជនបទក្រីក្រដែរ
 • ប្រជាជនទាំងនោះរស់នៅលកន្លែងសំណង់អាណាធិបតេយ្យ​ខ្វះសព្វគ្រប់ដូចជា អនាម័យ បណ្ដោញទឹកស្អាត អគ្គិសនី ច្បាប់ ទម្លាប់ និងផាសុកភាព ... ។ 
 • បង្ហាញខ្វះអាហារ និងជំងឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់ក្បែរទីក្រុង​ ។

២. បានជាផលិតភាពការងារកសិកម្ម ខ្ពស់ ជាកត្តាជំរុញពលករជនបទឪ្យចំណោលស្រុកស្រែមកកាន់ទីក្រុងទៅវិញព្រោះ   ៖

 • ដើម្បីស្បែងរកការងារធ្វើ​
 • បង្កើតបានជាកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងច្រើន​
 • ពង្រីងនិងពង្រីកគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចដែលជាប្រភពការងារប្រាក់ចំណូលនិងកំណើនប្រជាជនក្រុង ។

៣. ចំណោលស្រុកស្រែមកកាន់ទីក្រុងនោកម្ពុជាយើង​បណ្ដាលមកពី ៖

 • ទីក្រុងជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសេដ្ឋកិច្ច ឧស្សាហកម្ម សេវាកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម
 • ស្វែង​រកការងារធ្វើ
 • បន្ដការសិក្សា
 • ផ្លាស់ប្ដូរលំនៅ
 • ភាពលក្រីក្រ
 • ការជួញដូរ​
 • គ្រោះទុរិ្ភក្ស​...។

៤. នគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃ ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាហដូចជា ៖

 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមទីក្រុង
 • ខ្វះនូវបណ្ដាញទឹកស្អាត អគ្គិសនី
 • បញ្ហាសំរាមនៅតាមទីក្រុង
 • បរិស្ថានទីក្រុងអាប់អួរ​
 • សំណង់អនាធិបតេយ្យ
 • អសន្ដិភាព ចោរក្រុម
 • បញ្ហាកង្វះអនាម័យ ...។


×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login