អង្គចៅក្រមជាអំណាចតុលាការ ជាអំណាចឯករាជ្យ ។ អង្គចៅក្រមធានាសិទ្ធិសេរីភាព និងជម្រះក្តី ផ្តល់យុត្តិធម៌តាមនីតិវិធី និងច្បាប់ជាធរមាន ។ តើដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ ក្នុងសង្គមចៅក្រមត្រូវប្រកាន់យកឥរិយាបថដូចម្តេចខ្លះ ?
Point Center Login Help

Answer 1


 ដើម្បីឲ្យមាន​យុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមចៅក្រមត្រូវប្រកាន់យកឥរិយាបថដូចតទៅ៖

 • ត្រូវសម្រេចក្តីធ្វើឡើងដោយគ្មានអ្នកមានអំណាច
 • ឯករាជ្យមិនលំអៀង
 • មិនត្រូវកាត់ក្តីតាមការកាបសង្កត់អ្នកមានអំណាច
 • មិនត្រូវអកតិដោយសារលាភសក្ការៈផលប្រយោជន៍ខ្លួន
 • ផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ ។ល។

Answer 2


 ដើម្បីឲ្យមាន​យុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមចៅក្រមត្រូវប្រកាន់យកឥរិយាបថដូចតទៅ៖

 • ត្រូវសម្រេចក្តីធ្វើឡើងដោយគ្មានអ្នកមានអំណាច
 • ឯករាជ្យមិនលំអៀង
 • មិនត្រូវកាត់ក្តីតាមការកាបសង្កត់អ្នកមានអំណាច
 • មិនត្រូវអកតិដោយសារលាភសក្ការៈផលប្រយោជន៍ខ្លួន
 • ផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ ។ល។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login