អក្សរខ្មែរមានប្រភេទលីមូន (limon) និង យូនីកូដ (Unicode). នៅពេលយើងបញ្ចូលអក្សររឺ មើលអក្សរនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ពេលខ្លះយើងឃើញអក្សរជ្រុងៗដោយសារកុំព្យូទ័រមិនទាន់បានដំឡើងពុម្ពអក្សរនេះ។

យើងអាចទាញអក្សរទាំងនេះដោយចុចតាមវេបសាយខាងក្រោម៖

ដោនឡោត All Khmer Font Download 

រឺចូលដោនឡោតក្នុងវេបសាយនេះ https://www.sbbic.org/2014/06/25/download-all-khmer-unicode-fonts/

 


Reference:

https://www.sbbic.org/2014/06/25/download-all-khmer-unicode-fonts/


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login