ប្រជាជាតិទាំងអស់មានសេរីភាពក្នុងការប្រកាន់យកគោលជំហរនយោបាយនិងខិតខំអភិវឌ្ឃ ..សេដ្ធកិច្ច..  ..សង្គមកិច្ច.. និង ..វប្បធម៌.. របស់ខ្លួនដោយសេរី។


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login