រដ្ធាភិបាលក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ កើតឡើងដោយសារ

ក.ការចាត់តាំង

ខ.ការបន្តតំណែង

គ.ការធ្វើរដ្ធប្រហារ

ឃ.ការបោះឆ្នោត


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login