ក្នុងនាមជាយុវជនល្អ តើអ្នកត្រូវមានភារកិច្ច និងអាកប្បកិរិយាបែបណាចំពោះសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិ?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Neang
2017-08-06 11:39

ក្នុង​នាម​ជា​យុវជន​ ត្រូវ​មាន​ភារកិច្ច​ និង​អាកប្បកិរិយា​ចំពោះ​សិល្បៈវប្បធម៌​ជាតិ​ដូច​តទៅ៖

  • ទប់​ស្កាត់​នូវ​វប្បធម៌​បរទេស​ដែល​អន់​ថយ​តាម​គ្រប់​រូបភាព​
  • ថែរក្សា​ និង​គោរព​បូជា​ចំពោះ​អត្តសញ្ញាណ​សិល្បៈវប្បធម៌ជាតិ
  • រួបរួម​គ្នាស្រាវ​ជ្រាវ​ និង​ការពារ​សិល្បៈវប្បធម៌​ជាតិ
  • បណ្ដុះ​ទឹក​ចិត្ត​ស្រឡាញ់​សិល្បៈ​វប្បធម៌
  • ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​តាម​គ្រប់​រូប​ភាព​ទាំង​ក្នុង​ប្រទេស និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ទៅលើ​សិល្បៈ​វប្បធម៌​ជាតិ
  • គ្រប់​គ្នា​ត្រូវ​តែ​និយម​ឱ្យ​តម្លៃ​ទៅលើ​ស្នាដៃ​ជាតិ​របស់​ខ្លួន។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login