ការឱ្យសច្ចាប័នលើកម្រឯកសារសិទ្ធិមនុស្ស ដែលជាកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងនោះបានន័យថា ប្រទេសកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចត្រូធ្វើអ្វីខ្លះ?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
You
2017-09-06 21:42

ព្រមប្ដេជ្ញាគោរពតាមបញ្ញតិ្តនានានៃកតិកាសញ្ញា និងអនុសញ្ញាទាំងនោះ ហើយច្បាប់ទាំងឡាយរបស់កម្ពុជា មិនត្រូវឱ្យផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារនៃឯកសារទាំងនោះឡើយ។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login