តើសិទ្ធិជាអ្វី? តើសិទ្ធិនារីមានន័យដូចម្តេច?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Social
2018-03-16 11:41

សិទ្ធិ គឺជាអ្វីៗដែលមនុស្សត្រូវតែមានជាចាំបាច់សម្រាប់រស់នៅឱ្យបានសមរម្យនិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្ស។ សិទ្ធិនារី គឺជាការទាមទារអ្វីៗដែលនារីត្រូវតែមានជាចាំបាច់ ជាពិសេសគឺដើម្បីឱ្យមានលក្ខណៈស្មើផាពនឹងបុរសដែរ។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login