តើសិទ្ធិជាអ្វី?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Answer King
2018-03-05 12:35

សិទ្ធិ គឺជាលក្ខ័ណ្ឌទាំងអស់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ សេរីភាពនៃជនម្នាក់ៗ ស្របជាមួយនឹងសេរីភាពនៃជនទាំងអស់។ (តាមទ្រឹស្តីរបស់លោក កង់)


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login