តើពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់។
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
សីលធម៌
2018-06-05 09:47

ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗមានសិទ្ធិដូចជា៖

  • សិទ្ធិនយោបាយៈ ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ក្នុងការប្រជុំ ក្នុងការប្តឹងតវ៉ា មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត និងឈរឈ្មោះឱ្យគេបោះឆ្នោត មានសិទ្ធិបង្កើតសមាគម និងគណបក្សនយោបាយ។
  • សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចៈ ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន មានសិទ្ធិលក់ដូចទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់របស់ខ្លួន មានសិទ្ធិជ្រើសរើសការងារសមស្របតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។
  • សិទ្ធិវប្បធម៌ៈ ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗទទួលការអបរំ ទទួលព័ត៌មាន សិទ្ធិនិយាយស្តី ការប្រើប្រាស់ភាសា និងគោរពប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួន។

ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមិនត្រូវធ្វើឱ្យប៉ះពាល់សណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈ សន្តិសុខ និងប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិឡើយ។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login