លក្ខណះតថះនៅក្នុងរឿងគឺជារឿងរ៉ាវ ហេតុការណ៍ ព្រឹត្តិការណ៍ ឈ្មោះ ទីកន្លែង សកម្មភាព...ដែលមានពិតនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងហើយត្រូវបានអ្នកនិពន្ធបពា្ចូល ឬផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងដំណើររឿងដោយរួមផ្សំនឹងមនោគតិរបស់ខ្លួន។


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login