ហេតុអ្វីបានអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាមទារឱ្យមានការបែងចែងអំណាចដាច់ដោយឡែកពីគ្នា?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
សីលធម៌
2018-06-05 10:09

សង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ទាមទារឱ្យមានការបែងចែកអំណាចដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីព្រោះថា

  • អំណាចទាំងបីត្រូវអនុវត្តតួនាទីផ្សេងៗពីគ្នា
  • ដើម្បីចៀសវាងការរំលោភអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមក
  • ងាយស្រួលក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមក
  • ពង្រឹក និងពង្រឹងអំណាចនីមួយៗឱ្យមានភាពរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងរៀងៗខ្លួន ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលមានការរីកចម្រើន។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login