តើរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានភារកិច្ចបម្រើកិច្ចការមូលដ្ឋានដូចម្តេចខ្លះ ?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
សីលធម៌
2018-07-24 18:10

  រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានភារកិច្ចបម្រើកិច្ចការមូលដ្ឋានដូចតទៅ ៖

  • ធានារក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយសាធារណៈ
  • រៀបចំចាត់ចែងសេវាសាធារណៈ ចាំបាច់និងមើលការខុសត្រូវ កិច្ចការទាំងនោះឲ្យដំណើរការបានល្អ
  • ជំរុញកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និងការលើកកម្ពស់ ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន
  • ការពារថែរក្សាបរិស្ថាន ធនធានធម្មជាតិ វប្បធម៌ បេតិកភណ្ឌជាតិ
  • សម្របសម្រួលទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីឱ្យមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យទៅវិញទៅមក
  • បំពេញភារកិច្ចទូទៅ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login