សំនួរ

១. ដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ធ្វើវិមជ្ឈការក្រសួងបានដាក់ចេញនូវចំណុចដៅអ្វីខ្លះ ?

២. ដើម្បីសម្រេចបាននូវចំណុចដៅទី៣ខាងលើក្រសួងបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្រ្តអ្វីខ្លះ ?

៣. តើអ្នកដឹកនាំចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ ?

៤. តើករណីយកិច្ចរបស់គ្រូបង្រៀនចំពោះអ្នកសិក្សាឬអាណាព្យាបាលមានអ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយ

១. ដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ធ្វើវិមជ្ឈការ ក្រសួងបានដាក់ចេញនូវចំណុចដៅដូចខាងក្រោម ៖

 • ប្រគល់សិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនទៅឱ្យថ្នាក់រាជធានីខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់និងសាលារៀន
 • អនុវត្តគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្តដែលបានបង្កើតឡើង
 • ពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តកម្មវិធីជាប្រចាំ
 • ត្រូវពង្រឹង និងពង្រីកវិធានការកសាងសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវាអប់រំបែបវិមជ្ឈការនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងសាលារៀន
 • ត្រូវមានការពង្រីងភាពជាដៃគូសាធារណៈឯកជនឱ្យលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងស្អិតរមួត
 • ត្រូវធានាឱ្យមានការដឹងបានជាមុននូវការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់កម្មវិធីរបស់ឯកជន សហគមន៍ និងក្រៅប្រទេស
 • ផ្តល់អាទិភាពដល់ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ច ប្រព័ន្ធគណនេយ្យនិងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ។

២. ដើម្បីសម្រេចបាននូវចំណុចដៅទី៣ខាងលើក្រសួងបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រដូចខាងក្រោម ៖

 • ផ្តល់ការកំណត់ច្បាស់លាស់អំពីក្របខណ្ឌ ច្បាប់ និងបញ្ញត្តិនានា
 • កែលម្អការប្រមើលមើលជាមុនសម្រាប់រៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលមធ្យម និងការគ្រប់គ្រងបែបវិមជ្ឈការព្រមទាំងកែលម្អប្រព័ន្ធច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ចល្អ
 • ពង្រឹងប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានការបំពេញការងារវិស័យអប់រំ និងផលប៉ះពាល់
 • ពង្រឹងប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានការងារហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្នាក់កណ្តាល ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុងស្រុកខណ្ឌ
 • ធានាថាអង្គភាពគ្រប់គ្រងថវិកាដែលបានបង្កើតឡើងក្លាយជាអង្គភាពប្រតិបត្តិការ និងមានប្រសិទ្ធភាព
 • ពង្រឹងប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាន និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
 • កែលម្អការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នឩត្តមសិក្សា និងកសាងសមត្ថភាព ។

៣. អ្នកដឹកនាំចែកជា ៖

 • អ្នកដឹកនាំផ្តាច់ការ (តាំងខ្លួនជាធំ មិនស្គាល់យោបល់សមាជិក)
 • អ្នកដឹកនាំធូរលុង
 • អ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យ ។

៤. ករណីយកិច្ចរបស់គ្រូបង្រៀនចំពោះអ្នកសិក្សានិងមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល ៖

 • មានភក្តីភាពចំពោះមុខសិស្ស ភាពស្មោះត្រង់មិនមែនពុតត្បុតលើកិត្យានុភាពរបស់គ្រូឡើយ
 • អត់ធ្មត់ អំណត់អត់ធន់ និងឩស្សាហ៍ព្យាយាមមិនខ្លាចលំបាក និងនឿយហត់
 • យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពន្យល់ ការបកស្រាយនិងសម្របសម្រួលដល់អ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹងនានាស្របតាមមុនវិជ្ជា ឬឯកទេសរបស់ខ្លួន (មាត្រា ១៥)
 • ជួយអ្នកសិក្សា ជួយបង្រៀនបន្ថែមដល់អ្នកសិក្សារៀនយឺតដោយមិនរើសអើង (មាត្រា ១៦)
 • ដឹកនាំសកម្មភាពក្នុងថា្នក់ និងក្រៅថ្នាក់ និងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសិក្សាជាប់ជាប្រចាំ និងបង្រៀនមិនត្រូវដាក់សម្ពាធយកជាប្រយោជន៍លើអ្នកសិក្សាឡើយ (មាត្រា១៧)
 • ជួយសម្រួលដល់អ្នកសិក្សាក្នុងការទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍សង្គមដោយមិនលម្អៀង និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយមាតាបិតាណឬអ្នកអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកសិក្សាដើម្បីតាមដានលើរាល់សកម្មភាពសិក្សា (មាត្រា ១៨)
 • មិនត្រូវប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ ដែលនាំឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការបង្រៀន និងការរៀននិងការប្រឡងរបស់អ្នកសិក្សាឡើយ (មាត្រា១៩)


×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login