សំនួរ      

១. តើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាអ្វី ?

២.តើហេតុអ្វីបានជាត្រូវមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ?

៣. តើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអនុវត្តចំពោះអ្នកណាខ្លះ ?

៤. តើក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ ត្រូវមានករណីយកិច្ចត្រូវប្រតិបត្តិចំពោះខ្លួនឯងដូចម្តេចខ្លះ ?

ចម្លើយ

១. ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ គឺជាវិធាន ឬជាបទបញ្ជាសម្រាប់ឱ្យបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ការតាំងខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯង ភាពទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារ ការឱ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក ។

២. ដើម្បីលើកកម្ពស់សីលធម៌របស់គ្រូបង្រៀន គេត្រូវ ៖

 • លើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គ្រូបង្រៀន
 • លើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំ(គ្រូដើរតាមក្រម)
 • លើកកម្ពស់បៀវត្សគ្រូបង្រៀន...។

៣. ជនទាំងឡាយណាដែលកំពុងប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូបង្រៀននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើកលែងតែគ្រូបង្រៀនខាងសាសនា បច្ចេកទេសយុទ្ធសាស្រ្តយោធានិងសន្តិសុខ ផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដី(ឯកលេខនារដ្ឋបាល ឬបែបបទគ្រប់គ្រងអង្គភាព) ផ្នែកភូមិន្ទរដ្ឋបាលនិងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ។

៤. ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ត្រូវមានករណីយកិច្ចត្រូវប្រតិបត្តិចំពោះខ្លួនឯងដូចខាងក្រោម ៖

 • គោរពជីវិត រាងកាយ ចិត្ត និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សក្នុងពេលប្រកបវិជ្ជាជីវៈ (មាត្រា៥)
 • គ្រូបង្រៀនប្រកាន់ខ្ជាប់សីលធម៌ក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈ (មាត្រា៥)
 • រក្សាការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អ្នកសិក្សា(មាត្រា៥)
 • ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវឥស្សរភាពវិជ្ជាជីវៈដែលមានជាអាទិ៍ ៖ ឯករាជ្យ​សេរីភាព និងឩត្តមភាពក្នុងពេលបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន (មាត្រា៦)
 • ស្តាប់ ពិនិត្យឱ្យដំបូន្មាន ឬធ្វើអាណាព្យាបាលអ្នកសិក្សាទូទៅដោយមិនលម្អៀង និងមិនរើសអើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌ(មាត្រា៧)
 • គ្រូបង្រៀនប្រកាន់ខ្ជាប់មនសិការវិជ្ជាជីវៈ (មាត្រា៨)
 • រៀបចំកិច្ចតែងបង្រៀន ដើម្បីកំណត់ការពន្យល់សំដៅធានាគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្រៀន(មាត្រា៨)
 • ភ្ញាក់រលឹកក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមនូវចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន
 • មានការស្វ័យវាយតម្លៃទាំងសីលធម៌ អាកប្បកិរិយា និងលើការប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន (មាត្រា៩)
 • ចូលរួម និងគាំទ្រគ្រប់សកម្មភាពអប់រំ ទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ (មាត្រា១០)
 • និយាយស្តីដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងគិតទៅដល់ប្រតិឃាតនៃពាក្យសម្តីរបស់ខ្លួន ចំពោះអ្នកសិក្សានិងសាធារណៈជនក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការអប់រំ ទាំងសាធារណៈទាំងឯកជន តាមគ្រប់មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយ (មាត្រា១១) ។


×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login