Lights
Profile Head

គ្រប់គ្រង

...

Ask question, post article, write experience get Point, learn more on Point Center

Page: 1 of 4

2020-05-15 16:28

សំណួរ-ចម្លើយ ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ (ភាគ៣)

#Tages: ការគ្រប់គ្រង ការិយាល័យ

សំណួរ

១១- តើបញ្ហារបស់បុគ្គលិកការិយាល័យគឺជាអ្វី ?

១២- តើការពិចារណាអំពីឧបករណ៍មានអ្វីខ្លះ ?

១៣- តើការពិចារណាអំពីអ្នកលក់មានអ្វីខ្លះ ?

១៤- តើកិច្ចសន្យាជួលពិតគឺជាអ្វី ?

១៥- តើកិច្ចសន្យាជួលរយៈពេលវែងដែលអាចបន្តបានគឺជាអ្វី ?

ចម្លើយ

១១- បញ្ហារបស់បុគ្គលិកការិយាល័យ គឺរោគឈឺកដៃនិងម្រាមដៃ (carpal tunnel syndrome, CTS) ដែលបណ្តាលមកពីការសង្កត់ឥតឈប់ឈរ នៅពេលប្រើឧបករណ៍ការិយាល័យណាមួយ ដើម្បីធ្វើចលនាដដែលរយៈពេលដ៏យូរមួយ ។ CTS អាចបញ្ចៀសបានប្រសើរបំផុតដោយប្រើបច្ចេកទេសដូចតទៅ ៖

 • ប្រើរបៀបឈរឬអង្គុយត្រឹមត្រូវ នៅពេលធ្វើការជាមួយនឹងឧបករណ៍ការិយាល័យ ។
 • ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកន្លែងធ្វើការមានផាសុកភាព ដែលមានន័យថា ឧបករណ៍ទាំងនោះ អាចកែប្រែតម្រូវបាន ។
 • រៀបចំរបៀបធ្វើការជាថ្មី ដែលជួយបុគ្គលិកឲ្យចៀសវាងពីចលនាដដែលៗ ក្នុងរយៈពេលយូរ ។
 • សម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងថ្ងៃធ្វើការ ។

យើងនឹងពិភាក្សាអំពី កត្តាដែលត្រូវពិចារណាក្នុងការជ្រើសរើសឧបករណ៍ការិយាល័យថ្មីគឺ កត្តាឧបករណ៍ កត្តាអ្នកលក់ និងកត្តាថែទាំ ។

១២- ការពិចារណាអំពីឧបករណ៍មានដូចជា ៖

 • គោលបំណងនៃឧបករណ៍ គឺតាមធម្មតាអង្គភាពច្រើនតែទិញឧបករណ៍ទំនើបជាងតម្រូវការបច្ចុប្បន្ន ។
 • ការកំណត់ភាពសមស្របនៃឧបករណ៍ គឺត្រូវរៀបរាប់លំអិត អំពីគោលបំណងនៃការប្រើឧបករណ៍ដែលចង់បាន ពេលនោះអ្នកលក់នឹងជួយកំណត់ឧបករណ៍ដែលសមស្រប ។
 • ភាពអាចទុកចិត្តបាននៃឧបករណ៍ គឺអាចទាក់ទងសួរអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ប្រើឧបករណ៍នេះ ។
 • លក្ខណៈលំអិតនៃឧបករណ៍ គឺទំហំនៃឧបករណ៍ប្រភពអគ្គិសនី ការតំឡើងជាដើម ។
 • ចំណាយលើឧបករណ៍ គឺជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃថោក ។
 • ដំណើរការនៃឧបករណ៍ គឺឧបករណ៍ខ្លះ​(ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព Lexmark) តម្រូវឲ្យប្រើគ្រឿងពិសេស ។
 • លក្ខណៈសុវត្ថិភាព គឺនៅពេលដែលបុគ្គលិកប្រើឧបករណ៍ មិនបានត្រឹមត្រូវម្តងម្កាល ។
 • ភាពបត់បែនបាននៃឧបករណ៍ គឺអាចបន្ថែមគ្រឿងទៅតាមតម្រូវការអនាគត ។
 • ភាពងាយស្រួលប្រើនៃឧបករណ៍ គឺឲ្យអ្នកលក់បង្ហាញអំពីរបៀប្រើផ្សេងៗ ។
 • ល្បឿននៃដំណើរការរបស់ឧបករណ៍ គឺដូចជាល្បឿននៃម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ។
 • ចំណាយលើដំណើរការរបស់ឧបករណ៍ គឺដូចជាឧបករណ៍ខ្លះស៊ីភ្លើងខ្លាំង ជាដើម ។
 • ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកប្រើឧបករណ៍ គឺជាការផ្តល់ឱកាសដល់បុគ្គលិកដែលប្រើម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ក្នុងការផ្តល់យោបល់ជ្រើសរើសផលិតផលណាមួយ ។
 • ការបង្កើតស្តង់ដានៃឧបករណ៍ គឺជាការប្រើតែឧបករណ៍ម៉ាកដូចគ្នា ។

១៣- ការពិចារណាអំពីអ្នកលក់មានដូចជា ៖

 • កិត្តិនាមនៃអ្នកលក់ឧបករណ៍ កត្តានានាដែលមានឥទ្ធិពលលើកិត្តិនាមរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់គឺ អាយុរបស់សហគ្រាស​ទំហំសហគ្រាស សេវាដែលផ្តល់ដោយសហគ្រាស ស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាស ប្រភេទនៃឧបករណ៍ ដែលលក់ដោយសហគ្រាសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សហគ្រាសនៅក្នុងសហគមន៍។
 • ការបណ្តុះបណ្តាលពីសំណាក់ផលិតករ ឬអ្នកលក់ឧបករណ៍ ។​ ដោយឧបករណ៍ការិយាល័យប្រភេទពិសេសខ្លះបុគ្គលិកអាចត្រូវការហ្វឹកហាត់មុននឹងអាចប្រើឧបករណ៍នោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ។ អ្នកលក់ខ្លះផ្តល់ការហ្វឹកហាត់តែនៅពេលតំឡើងដំបូងប៉ុណោ្ណះ រីឯខ្លះទៀតផ្តល់ការហ្វឹកហាត់នៅរាល់ពេលដែលមានអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ថ្មី ។ សព្វថ្ងៃមានផលិតករ និងអ្នកលក់តិចណាស់ដែលផ្តល់ការហ្វឹកហាត់ ។ និន្នាការគឺផ្តល់ឲ្យអ្នកទិញសម្ភារៈណែនាំដ៏មានគុណភាព ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើឧបករណ៍ អាចហាត់រៀនប្រើដោយខ្លួនឯង ។
 • ជម្រើសក្នុងការទិញ ។ អ្នកលក់ខ្លះគ្រាន់តែលក់ឧបករណ៍ប្រភេទមួយចំនួនប៉ុណោ្ណះ ចំណែកឯអ្នកលក់ខ្លះទៀតមានឧបករណ៍សម្រាប់ជួលតាមកិច្ចសន្យា និងលក់ ។ អង្គភាពមួយចាប់អារម្មណ៍នឹងជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសទាំងពីរនេះ ។
 • ការប្រគល់ឧបករណ៍ថ្មី ។ អ្នកលក់ត្រូវប្រគល់ទំនិញឧបករណ៍ភ្លាមៗ ។ អ្នកលក់ណា ដែលមិនអាចធានាកាលបរិច្ឆេទប្រគល់ទំនិញអាចត្រូវដកចេញពីការពិចារណា ។

១៤- កិច្ចសន្យាជួលពិត គឺជាជម្រើសមួយដែលអ្នកជួលតាមកិច្ចសន្យាមិនដែលមានបំណងទិញឧបករណ៍នោះឡើយ ។ កិច្ចសន្យាជួលពិតអាចជាកិច្ចសន្យាជួលរយៈពេលខ្លី ឬកិច្ចសន្យាជួលរយៈពេលវែងជាមួយជម្រើសអាចបន្តបាន ។ 

១៥- កិច្ចសន្យាជួលរយៈពេលវែងដែលអាចបន្តបាន គឺជាជួលឧបករណ៍ដែលត្រូវការតាមកិច្ចសន្យាសម្រាប់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំ​ ។ នៅដំណាច់នៃរយៈពេលជួល តាមកិច្ចសន្យាដំបូងអ្នកជួលឲ្យតាមកិច្ចសន្យាខ្លះបញ្ចុះថ្លៃជួលក្នុងកិច្ចសន្យា ឬបន្តការជួលតាមកិច្ចសន្យាតទៅទៀត ។

តភាគ

Read More


2020-05-15 16:25

សំណួរ-ចម្លើយ ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ (ភាគ២)

#Tages: ការគ្រប់គ្រង ការិយាល័យ

សំណួរ

៦- តើសុវត្ថិភាពមានប៉ុន្មានទិដ្ឋភាព ?

៧- តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលត្រូវពិចារណាក្នុងការគណនាចំណាយលើកន្លែងការិយាល័យ ?

៨- តើលក្ខណៈសម្គាល់តែមួយនៃវិធីការិយាល័យរួមគឺជាអ្វី ?

៩- តើការិយាល័យទេសភាពគឺជាអ្វី ?

១០- តើការិយាល័យទេសភាពត្រូវបានបង្កើតនិងអនុវត្តនៅពេលណា ?

ចម្លើយ

៦- សុវត្ថិភាពមានទិដ្ឋភាពពីរគឺ ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គភាព ដូចជា ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងសង្ហារឹម និងការការពារព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដូចជាទិន្នន័យ និងឯកសារ ។

៧- កត្តាដែលត្រូវពិចារណាក្នុងការគណនាចំណាយលើកន្លែងការិយាល័យមានដូចជា ៖

 • ថ្លៃជួល ឬការបង់ប្រាក់សំណងប្រចាំខែ
 • ប្រព័ន្ធទឹក អគ្គិសនី និងទូរស័ព្ទ ជាដើម
 • ការថែទាំ
 • សេវាថែទាំ
 • ពន្ធ
 • ការធានារ៉ាប់រង
 • សម្ភារៈត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន ដែលតម្រូវឲ្យមាន
 • ការវាយតម្លៃពិសេស
 • អាជ្ញាប័ណ្ណ និងច្បាប់អនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការផ្សេងៗជាដើម ។

៨- លក្ខណៈសម្គាល់តែមួយនៃវិធីការិយាល័យរួម គឺជាការចងជាចង្កោមនៃកន្លែងធ្វើជុំវិញចំណុចសំខាន់រួមមួយដូចជា សំណុំនៃក្រុមទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញកាំ (កង់) នៃរង្វង់មួយ ។ ក្រុមទាំងឡាយត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់កន្លែងធ្វើរបស់បុគ្គលិកនីមួយៗ ដែលរួមមានកន្លែងសរសេរកន្លែងដាក់សម្ភារៈ និងកន្លែងកល់ឯកសារ ។ វិធីនេះត្រូវនឹងស្ថានភាពការងារ ដែលក្នុងនោះបុគ្គលិកទាំងឡាយណាដែលចំណាយពេលធ្វើការរបស់ខ្លួននៅក្រៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួន ។

៩- ការិយាល័យទេសភាព គឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងការិយាល័យដោយឡែក និងការិយាល័យរួម ។ ជាការបន្ថែមការិយាល័យទេសភាពប្រើកូនរុក្ខជាតិ និងស្លឹកឈើក្នុងការរៀបចំតុបតែង ។ ចំពោះកន្លែងធ្វើការនីមួយៗគ្រឿងសង្ហារឹមត្រូវបានរៀបចំជាចង្កោមជុំវិញ មិនមែនតាមលក្ខណៈបុរាណដែលរៀបជាជួរៗនោះ ។

១០- ការិយាល័យទេសភាពត្រូវបានបង្កើតនិងអនុវត្ត នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ជាលើកដំបូងនាំឆ្នាំ១៩៦០ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ ក៏កំពុងតែត្រូវបានប្រើយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះ ។

តភាគ

Read More


2020-05-15 16:18

សំណួរ-ចម្លើយ ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ (ភាគ១)

#Tages: ការគ្រប់គ្រង ការិយាល័យ

សំណួរ

១- តើការគ្រប់គ្រងការិយាល័យគឺជាអ្វី ?

២- តើការិយាល័យមានមុខងារជាមូលដ្ឋានសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ?

៣- តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសសុខភាពអន់ថយ ?

៤- តើគោលបំណងនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំឡេងគឺជាអ្វី ?

៥- តើលក្ខខណ្ឌនៃខ្យល់អាកាសមានអ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយ

១- វិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបានឲ្យនិយមន័យ ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ ថាជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងដែលទាក់ទងនឹងសេវានៃការទទួល កត់ត្រា​ និងវិភាគ ព័ត៌មាន និងផ្តល់សេវានៃការធ្វើផែនការ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការផ្តល់ការការពារទ្រព្យសកម្ម លើកកម្ពស់អាជីវកម្ម និងឈានទៅសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់សហគ្រាស ។ ពាក្យថា ការិយាល័យ មានការពិបាកក្នុងការឲ្យនិយមន័យ ។ ការិយាល័យសំដៅទៅលើការងាររដ្ឋបាល​ (លេខាឬស្មៀន) ដែលខុសៗគ្នានៅក្នុងអង្គភាពនីមួយៗ ។ យើងអាចសំដៅទៅលើ ការប្រមូលនូវផ្នែកនានា ដែលធ្វើការងាររដ្ឋបាល ។

២- ការិយាល័យមានមុខងារជាមូលដ្ឋានសំខាន់ៗមានដូចជា ៖

 • ទទួលព័ត៌មាន ជាអាទិ៍ ជ្រើសរើស បែងចែក តម្កល់ទុក កត់ត្រាទុក និងបិទផ្សាយ ។
 • ការផ្តល់ និងរៀបចំ ដូចជា​ការរៀបចំព័ត៌មានឡើងវិញ តាមរបៀបមួយសម្រាប់ជាមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងហើយនិងការធ្វើតារាងរៀងតាមលំដាប់អក្សរ និងការដាក់ផ្តុំតាមលំដាប់ ។
 • ការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដូចជា ការវាយអត្ថបទ ការចម្លង ការថតចម្លង ការទូរស័ព្ទ ទូរបោះពុម្ព និងការផ្ញើសំបុត្រប្រៃសណីយ៍ ។
 • ការត្រួតពិនិត្យ និងការការពារអង្គភាព ដូចជា ការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងការពិនិត្យបញ្ជី ។

៣- លក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសសុខភាពអន់ថយមានដូចជា ៖

 • ការរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារចលនាដដែលៗឥតឈប់ឈរអស់រយៈពេលយូរអង្វែង ក្នុងការបំពេញកិច្ចការដដែលៗ ។
 • តាមអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះចំហាយវិទ្យុសកម្មមេដែកអគ្គិសនី ដែលភាយចេញពីឧបករណ៍បញ្ចាំងរូបភាពពីកុំព្យូទ័រ
 • ការបំពុលបរិយាកាសក្នុងអគារ បណ្តាលមកពីប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូល
 • ការបំពុលដោយសំឡេង
 • ប្រព័ន្ធពន្លឺ មានបញ្ហានៃពន្លឺមួយ គឺការចាំងពន្លឺ (ដែលចេញពីផ្ទៃនៃវត្ថុណាមួយ) ។ ការបំពាក់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានអេក្រង់ការពារចាំងពន្លឺ គឺជាវិធីដ៏ស័ក្កសិទ្ធិមួយ ក្នុងការបំបាត់បញ្ហាដែលបណ្តាលមកពីការចាំងពីអេក្រង់ ។

៤- គោលបំណងនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំឡេង គឺបង្កើតឲ្យមានភាពសម្ងាត់នៃការសន្ទនាឆ្លងឆ្លើយ ។ ការសម្ងាត់គួរជាទីទុកចិត្តនៃការសន្ទនា សម្រេចបានកាលណាមិនច្រើនជាង ៥% នៃពាក្យដែលស្តាប់បាននៅកន្លែងក្បែរខាង ។ ភាពសម្ងាត់ធម្មតា កាលណាមានពាក្យមិនដល់២០% ដែលត្រូវបានស្តាប់យល់នៅតំបន់ក្បែរខាង ។

៥- លក្ខខណ្ឌនៃខ្យល់អាកាសមានដូចជា ៖

 • សីតុណ្ហភាពនៃខ្យល់ នៅពេលដែលមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ សីតុណ្ហភាពប្រសើរបំផុតសម្រាប់ធ្វើការ គឺប្រហែល ២០អង្សា C ។ ដើម្បីសន្សំថាមពល សីតុណ្ហភាពអាចបន្ថយបន្តិចបន្តួចនៅរដូវត្រជាក់ និងតំឡើងបន្តិចបន្តួចនៅរដូវក្តៅ ។ មានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីរប្រភេទគឺ ប្រព័ន្ធរួម និងប្រព័ន្ធដោយឡែក ។ យើងគួរតែប្រើសេវារបស់អ្នកពិគ្រោះយោបល់វិជ្ជាជីវៈ នៅពេលដែលពិចារណាអំពីការដាក់ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ។
 • ភាពសើមនៃខ្យល់ ដើម្បីផាសុកភាព កម្រិតសំណើមនៃការិយាល័យ គួរតែមានរវាង ៤០% ទៅ ៦០% ដែលប្រសើរបំផុតគឺ ៥០% ។ ប្រសិនបើសំណើមមានកម្រិតទាបជាងធម្មតា សីតុណ្ហភាពនឹងត្រូវតំឡើង ឬបន្ថយ ដើម្បីសម្រេចបានផាសុកភាពដូចដើម ។
 • ការចេញចូលនៃខ្យល់ នៅកន្លែងធ្វើការដែលមានឧបករណ៍បង្កើតកំដៅ ត្រូវតែមានខ្យល់អាកាសចេញចូល ។ អត្រាផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ដ៏សមស្រប គឺ ០.៧ ម៉ែត្រគូប ក្នុងមួយនាទី សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ។ យើងត្រូវមានខ្យល់ចេញចូលច្រើនជាងនេះ​ប្រសិនបើមានផ្សែងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ ។
 • ភាពបិរសុទ្ធនៃខ្យល់ តម្រងមេកានិកផ្សេងៗ ត្រូវប្រើដើម្បីបំបាត់ធូលី និងចុណ្ណភាគចំឡែក ចំណែកឯកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយ៉ូលេត មានប្រយោជន៍ក្នុងការសម្លាប់មីក្រុប ។

Read More


2020-01-13 10:47

សំណួរ-ចម្លើយ ការគ្រប់គ្រង (ភាគ៩)

#Tages: ការគ្រប់គ្រង

សំណួរ

៤១- តើលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែលធ្វើអោយអ្នកគ្រប់គ្រងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អម្នាក់ ? ចូរលើកឡើងដោយសង្ខេបតាមចំណុចនិមួយៗ ។

៤២- ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយដឹងពីទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកនិយោជិក ?

៤៣- តើការជំរុញទឹកចិត្តបែបវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន មួយណាសំខាន់ជាង ? ហេតុអ្វី ?

៤៤- ដូចម្តេចហៅថា ការត្រួតពិនិត្យ ?

៤៥- តើប្រភេទនៃការត្រួតពិនិត្យមានប៉ុន្មានយ៉ាង ? អ្វីខ្លះ ? ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេប ។ ឬ តើគេច្រើនធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើអ្វីខ្លះចំពោះលទ្ធផលការងារនីមួយៗ ? ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេប ។

៤៦- តើការត្រួតពិនិត្យគេធ្វើឡើងនៅពេលណាខ្លះ ? ចូរអធិប្បាយដោយសង្ខេបតាមចំណុចពេលនិមួយៗ ។

៤៧- ហេតុអ្វីក៏គេចាំបាច់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុន និងក្រោយពេលអនុវត្តផែនការ ?

ចម្លើយ

៤១- លក្ខណៈពិសេសនោះរួមមាន ៖

 • លក្ខណៈពិសេសនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈ ៖ សំដៅទៅលើសមត្ថភាព, ភាពអំណត់តស៊ូព្យាយាមក្នុងការសំរេចការងារ, ធ្វើការងារលំបាក, មានជំហរច្បាស់លាស់ ... ។ល។
 • លក្ខណៈពិសេសក្នុងសង្គម ៖ មានកិត្យានុភាព, មានទំនាក់ទំនងការងារល្អទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអង្គភាព, មានចរិតនឹងនមិនអួតអាង ... ។ល។
 • លក្ខណៈនៃរូបកាយ ៖ មានកាយសម្បទា សុខភាពមាំមួនល្អ, មានថាមពលខាងផ្លូវកាយ, មានលក្ខណៈសមរម្យ...។ល។
 • លក្ខណៈសម្បត្តិខាងជំនាញ ៖ មានបញ្ហាខាងគិត, ជំនាញអន្តរបុគ្គល, មានសមត្ថភាពបច្ចេកទេស, ជំនាញផែនការ-ចាត់តាំង-ដឹកនាំ, ច្បាប់, ចិត្តសាស្រ្ត ... ។ល។

៤២- ដើម្បីដឹងបានពីទឹកចិត្តរបស់និយោជិក គឺត្រូវប្រើវិធីវាស់ទឹកចិត្តតាមរយៈមធ្យោបាយមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

 • ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ផលិតផលិតផល
 • សិក្សាពីតួលេខនៃការផ្លាស់ប្តូរកំលាំងពលកម្ម
 • ការត្រួតពិនិត្យមើលអវត្តមាននិងការយឺតយ៉ាវរបស់និយោជិក
 • សិក្សាពីសតិអារម្មណ៍របស់និយោជិក និង
 • ធ្វើការសិក្សាតាមរយៈការស្ទាបស្ទង់ទឹកចិត្ត និងអាកប្បកិរយារបស់និយោជិក។

៤៣- ការជំរុញទឹកចិត្តបែបវិជ្ជមាន មានសារៈសំខាន់ជាងសំរាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយស្របទៅនឹងការវិវត្តន៍របស់សង្គមមនុស្ស ព្រោះវាធ្វើអោយនិយោជិកយល់ថាខ្លួនគេជាធនធានដ៏ចំបងសំរាប់អង្គភាព ធ្វើអោយគេមានស្មារតីស្វ័យភ្ញាក់រលឹកស្រឡាញ់ការងារ និងធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ ក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះអ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវតែអនុវត្តនូវការជំរុញទឹកចិត្តបែបអវិជ្ជមានផងដែរ ដើម្បី ពញ្ញាក់ស្មារតីនិយោជិក និងដើម្បីចៀសវាងនូវការភ័ន្តច្រឡំដោយមិនសមហេតុផលដោយយល់ថាអ្នកដឹកនាំធូររលុង នៅក្នុងការងារគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ ។

៤៤- ការត្រួតពិនិត្យ គឺជាវិធីសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងធ្វើអោយប្រាកដថា សកម្មភាពការងារជាក់ស្តែងទាំងឡាយបានអនុវត្តទៅតាមទិសដៅរបស់ផែនការ ។

៤៥- ការត្រួតពិនិត្យរួមមាន ៤ ប្រភេទ គឺ ៖ ឬ ចំពោះលទ្ធផលការងារនីមួយៗ គេច្រើនធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើ ៖

 • ត្រួតពិនិត្យបរិមាណ ៖ ត្រួតពិនិត្យលើចំនួនការងារ (ផលិតផល) តិចឬច្រើនក្នុងមួយឯកតាពេលវេលាក្នុងមនុស្សម្នាក់ ។
 • ត្រួតពិនិត្យគុណភាព ៖ ពិនិត្យមើលគុណភាពការងារដែលសំរេចបាន (ល្អឬអាក្រក់, លឿនឬយឺត) ។
 • ត្រួតពិនិត្យពេលវេណ ៖ ការងារមួយសំរេចបានត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មាន ?
 • ត្រួតពិនិត្យចំណាយ ៖ ការងារ ឬផលិតផលមួយសំរេចបានត្រូវចំណាយទៅអ្វីខ្លះ ? អស់ប៉ុន្មាន ? មានគុណភាពដូចម្តេច ? មានប្រសិទ្ធិភាពដែរឬទេ ?... ។ល។

៤៦- ការត្រួតពិនិត្យគេធ្វើឡើងនៅ ៖

 • មុនពេលធ្វើសកម្មភាព ៖ ធ្វើការពិនិត្យមើលថាតើប្រភពធនធានទាំង៣ = មនុស្ស មូលដ្ឋានសំភារៈ ហិរញ្ញវត្ថុដែលអង្គភាពផ្តល់អោយមានគ្រប់គ្រាន់, ងាយរកមកប្រើប្រាស់បានទាំងបរិមាណ, គុណភាព និងនៅទីកន្លែងណា ?
 • ក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាព ៖ គឺពិនិត្យមើលសកម្មភាពការងារដើម្បីធ្វើការកែតំរូវ និងតំរង់ទិសការងារដែលងាកចេញពីផែនការអោយវាងាកចូលមកក្នុងទិសដៅរបស់ផែនការវិញ ។
 • ត្រួតពិនិត្យបាទ/ទេ ៖ គឺពិនិត្យមើលសំណូមពររបស់ការងារកំពុងអនុវត្ត ឬលក្ខខណ្ឌពិសេសណាមួយ ដែលជាឧបសគ្គដល់ការងារ ដើម្បីសុំសេចក្តីសំរេចពីថ្នាក់ដឹកនាំ បើគេសំរេចតាមសំណូមពរគឺ បាទ, បើគេមិនសំរេច គឺទេ ។
 • ក្រោយពេលធ្វើសកម្មភាព ៖ គឺត្រួតពិនិត្យមើលលទ្ធផលការងារមួយដែលបានបញ្ចប់ហើយ តើវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះ ? ចំណុចខ្លាំងខ្សោយរបស់វាមានអ្វីខ្លះ ? ដើម្បីធ្វើការកែប្រែ ឬបំពេញបន្ថែមសំរាប់ការងារក្រោយៗ ទៀតដែលមានលំនាំប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ។

៤៧- គេធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ៖

 • មុន ព្រោះគេចង់ដឹងថាតើការងារដែលនឹងត្រូវអនុវត្តនោះត្រូវការអ្វីខ្លះ (ដូចជា ៖ មនុស្ស សំភារៈ ហិរញ្ញវត្ថុ...។ល។) ? មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ដំណើរការហើយ ឬនៅ ? តើងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ដែរឬទេ ? អាចរកបាននៅទីណា ? គុណភាពវាដូចម្តេច ?
 • ក្រោយ ព្រោះគេចង់ដឹងពីការងារដែលសំរេចនោះមានលទ្ធផលដូចម្តេច ? មានបញ្ហាអ្វីខ្លះ ? ចំណុចខ្លាំង ខ្សោយរបស់វាដូចម្តេច ? តើត្រូវធ្វើការកែប្រែ ឬបំពេញបន្ថែមដូចម្តេច ? មានអ្វីសំរាប់ធ្វើជាបទពិសោធន៍សំរាប់ការងារក្រោយៗទៀតដែរឬទេ ?

តភាគ

Read More


2020-01-13 10:46

សំណួរ-ចម្លើយ ការគ្រប់គ្រង (ភាគ៨)

#Tages: ការគ្រប់គ្រង

សំណួរ

៣៦- តើអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ខ្ពស់ធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចទាំងស្រុងរបស់ខ្លួននៅពេលណា ?

៣៧- ដូចម្តេចហៅថា ការដឹកនាំ ?

៣៨- ដូចម្តេចដែលហៅថាកិច្ចដឹកនាំ ?

៣៩- ចូរលើកឡើងពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងការដឹកនាំ និងដឹកនាំ ។

៤០- តើការដឹកនាំវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីខ្លះ ? ចូរអធិប្បាយដោយសង្ខេប ។

ចម្លើយ

៣៦- អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ខ្ពស់ធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចទាំងស្រុងរបស់ខ្លួននៅពេល ៖

 • ឡើងឋានៈ ឬឡើងតំណែង
 • ផ្លាស់ ឬផ្ទេរកនែ្លងធ្វើការទៅអង្គភាពផ្សេង
 • បាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្មដោយមានជំងឺប្រចាំកាយ ឬដោយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបំពេញការងារ
 • លាឈប់ពីការងារ
 • ត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារ (ដោយទោសកំហុស)
 • ត្រៀមចូលនិវត្តន៍
 • មរណភាព (គេច្រើនបង្កើតគណៈកម្មការទទួលសិទ្ធិបណ្តោះអាសន្ន ឬប្រធានស្តីទី)

៣៧- ដែលហៅថាការដឹកនាំ គឺជាការបង្ហាញអោយឃើញនូវសមត្ថភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង ដែលចូលរួមការងារ ការដឹកនាំ ណែនាំ ជំរុញរាល់សកម្មភាពការងាររបស់ក្រោមបង្គាប់អោយអនុវត្តតាមខ្លួន ដើម្បីសំរេចគោលដៅ ឬផែនការដែលបានកំណត់ ។

៣៨- ដែលហៅថាកិច្ចដឹកនាំ គឺជាវិធីសាស្រ្តចាត់ការនិងជះឥទ្ធិពលទៅលើសកម្មភាពការងារ ដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងនិយោជិកក្នុងអង្គភាព ។

៣៩- លក្ខណៈខុសគ្នារវាងការដឹកនាំ និងដឹកនាំ​ គឺ ៖

 • ការដឹកនាំ គឺជាសកម្មភាព ។
 • កិច្ចដឹកនាំ គឺជាវិធីសាស្ត្រ បែបផែន ក្បួនច្បាប់ ទ្រឹស្តី ។

៤០- ការដឹកនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ៖

 • ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំ ៖ សមត្ថភាព បទពិសោធន៍ វិន័យ សីលធម៌រស់នៅ ការប្រើប្រាស់ ការលះបង់កំលាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីទៅក្នុងការងារ និងការធ្វើជាគំរូល្អដល់បុគ្គលិកនិយោជិក ។
 • និយោជិក ៖ បញ្ជា, អប់រំណែនាំ, ស្តាប់, ជំរុញលើកទឹកចិត្ត, ត្រួតពិនិត្យ, កែលំអ, ផ្តល់រង្វាន់ ។ល។ ដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រប់ការងារឆ្ពោះទៅសំរេចគោលដៅ គោលបំណងរបស់អង្គភាព ។

តភាគ

Read More


2020-01-13 10:45

សំណួរ-ចម្លើយ ការគ្រប់គ្រង (ភាគ៧)

#Tages: ការគ្រប់គ្រង

សំណួរ

៣១- ដូចម្តេចដែលហៅថាអំណច ?

៣២- ដូចម្តេចដែលហៅថារដ្ឋអំណាច ?

៣៣- ដូចម្តេចដែលហៅថាការផ្ទេរសិទ្ធិ ?

៣៤- តើប្រធានអង្គភាពផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងករណីណាខ្លះ ?

៣៥- តើអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ខ្ពស់ធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនបណ្តោះអាសន្ននៅពេលណា ?

ចម្លើយ

៣១- ដែលហៅថាអំណាច ជាគ្រឿងសំអាង គ្រឿងបង្អែកដែលបង្កលក្ខណៈអោយមនុស្ស សត្វអាចធ្វើអ្វីៗបាន ឬជាអ្វីដែលបង្កលទ្ធភាពអោយពួកគេធ្វើបាន ។ អំណាចក្នុងទីនេះមានន័យថា ជាសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកក្រោមបង្គាប់ ។

៣២- ដែលហៅថារដ្ឋអំណាច ឬសិទ្ធិអំណាច ៖ គឺជាប្រភេទមួយនៃអំណាចមួយដែលថ្នាក់លើប្រគល់អោយនរណាម្នាក់ និងដោយមានការគាំទ្រជាផ្លូវការ (ជាធម្មតាបានមកពីតួនាទីរបស់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងអង្គភាព) ។

៣៣- ដែលហៅថាការផ្ទេរសិទ្ធិ គឺជាដំណើរនៃការបែងចែកសិទ្ធិអំណាច និងភាពទទួលខុសត្រូវសំរាប់ធ្វើការងាររបស់អង្គភាពទៅថ្នាក់ក្រោមតាមឋានានុក្រម ។ ឬជាការចែករំលែកសិទ្ធិអំណាចរបស់ថ្នាក់លើទៅអោយថ្នាក់ក្រោម តាមឋានានុក្រម ដើម្បីអោយគេធ្វើសកម្មភាពការងារ ។

៣៤- ប្រធានអង្គភាពផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន នៅពេលដែលគាត់មានភារកិច្ចចាំបាច់ ឬមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា ៖បំពេញបេសកកម្ម ទស្សនកិច្ចសិក្សា សិក្ខាសាលា (ក្នុងឬក្រៅប្រទេសមួយរយៈពេល) មានជំងឺ ឬបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម ឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ ការឡើងឋានៈ ការផ្លាស់កន្លែងធ្វើការ ការលាឈប់ពីការងារ ... ជាដើម ។

៣៥- ការផ្ទេរសិទ្ធិទាំងស្រុងនៅក្នុងករណីដែលអ្នកគ្រប់គ្រង ៖

 • សំរាកព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះ មន្ទីរពេទ្យ (មួយរយៈពេលមិនកំណត់ )
 • បំពេញបេសកកម្មក្នុង ឬក្រៅប្រទេស (មួយរយៈពេល)
 • ចូលរួមសិក្ខាសាលាក្រៅប្រទេស (មួយរយៈពេល)
 • បំពេញការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុង ក្រៅប្រទេស (មួយរយៈពេល)
 • បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ ទស្សនកិច្ចសិក្សាក្រៅប្រទេស (មួយរយៈពេល)
 • ឈប់សំរាកវិស្សមកាលប្រចាំឆ្នាំ (១៨ថ្ងៃ)
 • មានធុរៈចាំបាច់ផ្ទាល់ខ្លួន ។

តភាគ

Read More


2020-01-11 10:41

សំណួរ-ចម្លើយ ការគ្រប់គ្រង (ភាគ៦)

#Tages: ការគ្រប់គ្រង

សំណួរ

២៦- ដូចម្តេចដែលហៅថារចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង ?

២៧- ដូចម្តេចហៅថា ចាត់តាំងល្អ ?

២៨-​ ដើម្បីធ្វើអោយការត្រួតពិនិត្យមួយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ តើអ្នកគ្រប់គ្រងគប្បីត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ ?

២៩- ដូចម្តេចដែលហៅថា ទំនួលខុសត្រូវ ? ការផ្ទេរសិទ្ធិ ?

៣០- ដូចម្តេចដែលហៅថាឥទ្ធិពល ?

ចម្លើយ

២៦- ដែលហៅថារចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង គឺជាការរៀបរាប់ពីបណ្តាគំរោងការងាររបស់អង្គភាព និងបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពនោះ ឬហៅថាខ្សែរយៈគ្រប់គ្រង ខ្សែរយៈការងារ ឬជាគំរោងការងារមួយដែលអាចជួយអោយអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើការងាររបស់ផ្នែកនិមួយៗ និយោជិកម្នាក់ៗ (អ្នកទទួលខុសត្រូវលើការងារនិមួយៗ) ។

២៧- ដែលហៅថា ចាត់តាំងល្អ គឺត្រូវមានមនុស្ស (សមត្ថភាព = ចំណេះដឹង, ចំណេះធ្វើ និងបទពិសោធន៍) មូលដ្ឋានសំភារៈបរិក្ខារ, ការងារដោយទាំងបីនេះត្រូវស៊ីសង្វាក់គ្នា ។

២៨- អ្នកគ្រប់គ្រងគប្បីត្រូវអនុវត្ត ៖

 • គ្រប់មធ្យោបាយត្រួតពិនិត្យគួរតែបង្កើតឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត
 • គោលការណ៍សំរាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យគួរតែអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការពន្យល់អោយបានច្បាស់លាស់បំផុត និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីអោយមានការគាំទ្រពីគ្រប់និយោជិកទាំងអស់ និងចៀសវាងនូវការភ័ន្តច្រឡំដោយមិនសមហេតុផល ។

 

២៩- ដែលហៅថាទំនួលខុសត្រូវ គឺជាការធានាអះអាង ការប្រឈមមុខទទួលយកនូវលទ្ធផលនៃទង្វើ ដែលយើងបានធ្វើចំពោះមុខ ឬជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សមា្នក់ចំពោះកិច្ចការងារ ដែលខ្លួនបានទទួលយ៉ាងច្បាស់ពីអង្គភាព ។

៣០- ដែលហៅថាឥទ្ធិពល ជាកំលាំងសម្ពាធមួយកើតឡើងធម្មជាតិ ឬមនុស្សដែលអាចធ្វើអោយមនុស្ស សត្វ កែប្រែអាកប្បកិរិយា ឬឥរិយាបថរបស់គេ ឬជាដំណើរដែលមនុស្សម្នាក់អាចកែប្រែអាកប្បកិរិយា ឬឥរិយាបថរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀត ។ (ឥទ្ធិពល គឺជាការធ្វើអោយអ្នកដទៃគិត និងធ្វើតាមរបៀបពិសេសរបស់ខ្លួន) ។

តភាគ

Read More


2020-01-11 10:40

សំណួរ-ចម្លើយ ការគ្រប់គ្រង (ភាគ៥)

#Tages: ការគ្រប់គ្រង

សំណួរ

២១- អ្វីទៅហៅថា SWOT ? ចូរស្រាយបញ្ជាក់ ។

២២- តើអ្វីទៅហៅថា SMART ? ចូរស្រាយបញ្ជាក់ ។

២៣- តើ SWOT មានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើការងារអាជីវកម្មរបស់អង្គភាព ?

២៤- តើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះចំពោះអង្គភាពអាជីវកម្ម ?

២៥- ដូចម្តេចដែលហៅថា ការចាត់តាំង ?

ចម្លើយ

២១- SWOT វាជាពាក្យកាត់មួយដែលន័យពេញរបស់វាគឺ Strengths = ភាពរឹងមាំ, Weakness = ភាពខ្សោយ, Opportunities = ឱកាស, Threats = ការគំរាមកំហែង, គេប្រើវាសំរាប់ធ្វើការវិភាគទៅលើមជ្ឈដ្ឋាន នៅមុនពេលកសាងផែនការអាជីវកម្មមួយអោយអង្គភាព ។

២២- SMART វាជាពាក្យកាត់មួយដែលន័យពេញរបស់វាគឺ Specific = ច្បាស់លាស់, Measurable = អាចវាស់វែងបាន, Achievable / Available = ដែលអាចសម្រេចបាន, Reality = ភាពពិប្រាកដ, Time / Timely = ពេលវេលា, គេប្រើវាសំរាប់ធ្វើការវិភាគទៅលើមជ្ឈដ្ឋាននៅមុនពេលកសាងផែនការអាជីវកម្មមួយអោយអង្គភាព ។

២៣- ឥទ្ធិពលរបស់ SWOT ចំពោះការងារអាជីវកម្ម គឺ ៖

 • វាបង្ហាញអោយយើងដឹងពីអានុភាព ឬជាកំលាំងចលករមួយជួយអោយអង្គភាពសំរេចគោលដៅ និងរីកចំរើនទៅតាមកាលៈទេសៈនិងសង្គម ។
 • ធ្វើអោយយើងដឹងថាអង្គភាពជួបបញ្ហា ដូចនេះត្រូវធ្វើការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ ។
 • អោយយើងដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ អង្គភាពត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ ។
 • គឺចាប់បង្ខំអោយអង្គភាពត្រូវតែចាប់យកក្នុងករណី ដែលមានឱកាសដើម្បីធ្វើការកែលំអរាល់ចំណុចខ្សោយ ដែលមានកន្លងមកអោយទាន់ពេលវេលា ។

២៤- ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាប្រភេទផែនការរយៈពេលវែង និងមធ្យមដែលមានគោលដៅសំរាប់អនាគតយូរអង្វែង ។ សារៈសំខាន់របស់វាមានដូចខាងក្រោម ៖

 • ជួយអោយគ្រប់សមាជិកក្នុងអង្គភាពយល់ដឹងថា តើអ្វីដែលអង្គភាពចង់បាន ចង់សំរេចវា និងហេតុអ្វីក៏គេចង់សំរេចវា ?
 • ធ្វើអោយមានលទ្ធភាពនិងធ្វើសកម្មភាពការងារ ដើម្បីសំរេចបំណងដែលអង្គភាពចង់បាននោះ ។
 • ជួយអោយអ្នកគ្រប់គ្រងដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហ និងបំរែបំរួលរបស់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ ដើម្បីអោយការងារអង្គភាព (ផែនការ) ដំណើរការទៅបានល្អប្រសើរ ។

២៥- ដែលហៅថាការចាត់តាំង គឺជាដំណើរឯកទេសកម្មការងារ = ការបំបែកការងារនិងប្រគល់ការងាររបស់អង្គភាពទៅអោយគ្រប់សមាជិកម្នាក់ៗធ្វើសកម្មភាពតាមជំនាញរបស់គេ ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើការងារទាំងមូលរបស់អង្គភាពឡើយ ។

តភាគ

Read More


2020-01-11 10:39

សំណួរ-ចម្លើយ ការគ្រប់គ្រង (ភាគ៤)

#Tages: ការគ្រប់គ្រង

សំណួរ

១៦- ចូរលើកឡើងអំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងមុខងារគ្រប់គ្រង និងមុខងារដឹកនាំ ?

១៧- តើការគ្រប់គ្រងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងការគ្រប់គ្រងតាមបែបសិល្បៈមួយណាល្អជាង ?

១៨- តើតំរូវការរបស់មនុស្សមានប៉ុន្មានប្រភេទ ? ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេបតាមតំរូវការនិមួយៗ ។

១៩- ដូចម្តេចដែលហៅថា ផែនការ ?

២០- ដូចម្តេចដែលហៅថា ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ?

ចម្លើយ

១៦- លក្ខណៈខុសគ្នារវាងមុខងារគ្រប់គ្រង និងមុខងារដឹកនាំ​ គឺ ៖

+ មុខងារគ្រប់គ្រង

 • ការងារផែនការ
 • ការងារចាត់តាំង
 • ការងារដឹកនាំ និង
 • ការងារត្រួតពិនិត្យ ។

+ មុខងារដឹកនាំ

 • ការងារផែនការ
 • ការផ្គួចផ្តើមគំនិត
 • ការឧបត្ថម្ភ
 • ការផ្សព្វផ្សាយ និង
 • ការវាយតំលៃ ។

១៧- ការគ្រប់គ្រងតាមបែបទាំងពីរល្អដូចគ្នា ព្រោះវាមានមួលបង្អែកត្រឹមត្រូវ និងមានបទដ្ឋានច្បាស់លាស់ដូចគ្នា ដូចនេះការប្រើប្រាស់វាអាស្រ័យទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងចេះប្រើវាអោយស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង ប៉ុណ្ណោះ ។

១៨- តំរូវការរបស់មនុស្ស មាន ៥ យ៉ាងគឺ ៖

 • រស់ ៖ មានស្បៀងអាហារ សំលៀកបំពាក់ និងជំរកស្នាក់នៅ ។
 • សេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត សុវត្ថិភាព និរភ័យក្នុងការរស់នៅ ។
 • ក្តីសេចក្តីស្រឡាញ់ ៖ តំរូវរធ្វើអោយមានទំនាក់ទំនង ដោយរីករាយជាមួយនឹងមនុស្សផងគ្នា ដែលជាបងប្អូន ជាមិត្តភ័ក្តិ ជាក្រុមគ្រួសារ និងត្រូវបានគាំទ្រពីសង្គមផងដែរ ។
 • តំលៃខ្លួន ៖ តំរូវការអោយគេទទួលស្គាល់ខ្លួន ការគោរពចំពោះខ្លួន កេត្យានុភាព កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ការកោតសរសើរពីមនុស្សផងគ្នា ។
 • តំរូវការកំរិតខ្ពស់បំផុត ៖ ការបង្រួញពីសមត្ថភាពពិតរបស់ខ្លួន តំរូវការនេះរួមមានការប្រាថ្នា ចង់បានសំរាប់បំពេញចិត្តខ្លួនឯង និងបំណងប្រាជ្ញាក្នុងការសំរេចជោគជ័យក្នុងជីវិតខ្លួនឯង ដូចជាចង់មានឈ្មោះជាអ្នកប្រាជ្ញ វិរៈបុរស ឬមហាបុរសរដ្ឋជាដើម ... ។ល។

១៩- ដែលហៅថា ផែនការ គឺជាគម្រោងការងារណាមួយ ដែលលើកឡើងប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណា មានបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវ មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ ហើយអាចអនុវត្តបាន ។

២០- ដែលហៅថាផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ជាត្រីវិស័យបង្ហាញពីគោលដៅរបស់អង្គភាព និងបង្កើតជាយុទ្ធសាស្រ្តសំដៅសំរេចគោលដៅ គោលបំណងទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃដំណើររបស់វា ។

តភាគ

Read More


2020-01-09 15:42

សំណួរ-ចម្លើយ ការគ្រប់គ្រង (ភាគ៣)

#Tages: ការគ្រប់គ្រង

សំណួរ

១១- ចូរលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់របស់ការចាត់តាំងចំពោះការងារគ្រប់គ្រង ?

១២- ចូរលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់របស់ការដឹកនាំចំពោះការងារគ្រប់គ្រង ?

១៣- ចូរលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់របស់ការត្រួតពិនិត្យចំពោះការងារគ្រប់គ្រង ?

១៤- តើជាទូទៅនៅក្នុងអង្គភាពមួយគេចែកថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាប៉ុន្មានថ្នាក់ ? រួមមានថ្នាក់ណាខ្លះ ?

១៥- ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងវាទាមទារអោយអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវមានជំនាញ៣ ប៉ុន្តែនៅពេលប្រើប្រាស់វាបែរជាប្រែប្រួលទៅតាមកិរិតដឹកនាំទៅវិញ ហេតុអ្វី ?

ចម្លើយ

១១- សារៈសំខាន់របស់ការងារចាត់តាំងគឺ ៖

 • បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សក្នុងដំណើរអនុវត្តការងារ
 • បង្ហាញពីបែបបទនិងទំរង់ការងារច្បាស់លាស់និងមានប្រសិទ្ធិភាព
 • វាយតំលៃត្រឹមត្រូវនូវសមត្ថភាពរបស់និយោជិក ដើម្បីរៀបបញ្ចូលអោយត្រូវតាមមុខជំនាញនិមួយៗរបស់គេ និងតាមសំណូមពររបស់ការងារ
 • ធ្វើអោយការងារមានខ្សែសង្វាក់និងមានទំនួលខុសត្រូវពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយទៀត ស្របតាមកំរិតសមត្ថភាពជំនាញ និងចំណេះដឹងរបស់និយោជិកម្នាក់ៗ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ច្បាស់ពី ៖

- ការងារណាខ្លះត្រូវធ្វើ ?

- អ្នកណាជាអ្នកធ្វើ ?

- អ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ? កំរិតណា ? ដូចម្តេច ?

- ទំនាក់ទំនងការងារដូចម្តេច ? ជាមួយអ្នកណា ? ខ្សែរយះទទឹងឬបណ្តាយ ?

- រាយការណ៍ទៅអោយនរណា ? ការងារសំរេចបានដូចម្តេច ?

១២- សារៈសំខាន់របស់ការងារដឹកនាំគឺ ៖

 • បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំក្នុងការអប់រំ ណែនាំ…បង្រៀនដល់និយោជិកនូវការងារ និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេស
 • ធ្វើអោយនិយោជិកស្វ័យភ្ញាក់រលឹកយល់ដឹងពីតំលៃរបស់ខ្លួន តំលៃការងារ និងតំលៃរបស់អង្គភាព
 • ចេះស្តាប់មតិ ត្រួតពិនិត្យ កែតំរូវ សម្របសម្រួលរាល់បញ្ហាស្មុគ្រស្មាញ ...
 • ចេះប្រើអំណាច ចេះចាត់ចែង រៀបចំខ្សែសង្វាក់ការងារ និងធ្វើអោយការងារបានសំរេចតាមគោលដៅបានកំណត់ទុក ។

១៣- សារៈសំខាន់របស់ការងារត្រួតពិនិត្យគឺ ៖

 • មើលឃើញបញ្ហា និងមូលហេតុដែលនាំឱ្យការងារសំរេច ឬមិនសំរេចបានតាមគោលដៅ
 • ដោះស្រាយរាល់ភាពអសកម្មក្នុងការងារបានទាន់ពេលវេលា
 • ប្រៀបធៀប វិភាគ វាយតំលៃលើរាល់សកម្មភាពការងារដែលអនុវត្តកន្លងមក និងអាចធ្វើការកែតំរូវ កែលំអបានទាន់ពេលវេលា
 • មានវិធានការចំពោះនិយោជិកអោយធ្វើការងារបានប្រសិទ្ធិភាព ។

ប្រើជំនាញអ្វីខ្លះ ? និងអនុវត្តជំនាញនោះដូចម្តេចនៅតាមថ្នាក់និមួយៗ ? ចូរអធិប្បាយដោយសង្ខេបតាមថ្នាក់និមួយៗ ។

១៤- ជាទូទៅនៅក្នុងអង្គភាពមួយគេចែកថ្នាក់គ្រប់គ្រងជា ៣ កិរិត រួមមាន ៖ អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ខ្ពស់ ថ្នាក់កណ្តាល និងថ្នាក់ទាប ។ ហើយថ្នាក់និមួយៗត្រូវប្រើជំនាញ ៣ដូចៗគ្នាគឺ ៖ ជំនាញបច្ចេកទេស (ទី១) ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (ទី២) និងជំនាញខាងគំនិតបញ្ញាប្រាជ្ញាស្មារតី (ទី៣) ។

ថ្នាក់និមួយៗអនុវត្តជំនាញដូចខាងក្រោម ៖

 • ថ្នាក់ខ្ពស់អនុវត្ត ជំនាញទី១=១០%, ទី២= ៤០% និង ទី៣ = ៥០%
 • ថ្នាក់កណ្តាលអនុវត្ត ជំទាញទី១= ៣0%, ទី២= ៤០% និង ទី៣= ៣0%
 • ថ្នាក់ទាបអនុវត្ត ជំញទី១= ៥០%, ទី២= ៤០% និង ទី៣=១០% ។

១៥- គ្រប់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ត្រូវមានជំនាញ៣ គឺជំនាញបច្ចេកទេស គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងគំនិតប្រាជ្យ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលអនុវត្តការងារវាប្រែប្រួលទៅតាមកិរិតនៃអ្នកគ្រប់គ្រង ព្រោះ ៖

 • អ្នកដឹកនាំថ្នាក់ទាប គេជាអ្នកអនុវត្តការងារជំនាញផ្ទាល់ ដូចនេះវាទាមទារអោយគេត្រូវប្រើជំនាញបច្ចេកទេសច្រើនជាងជំនាញខាងគំនិតប្រាជ្ញា (50% > 10%)
 • អ្នកដឹកនាំថ្នាក់ខ្ពស់ ជាអ្នកដឹកនាំ បញ្ជា ចាត់ចែងការងារ ធ្វើការសំរេចចិត្ត ដូចនេះក្នុងការងារគ្រប់គ្រងវាទាមទារអោយប្រើប្រាស់ជំនាញខាងគំនិតប្រាជ្ញាច្រើនជាងជំញបច្ចេកទេស ( 50% > 10% )
 • ដោយឡែកចំពោះជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សវិញគឺគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំ គ្រប់គ្រងចាំបាច់ត្រូវមានកំរិតយល់ដឹងអោយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអំពីសកម្មភាពការងាររបស់មនុស្ស និងកំរិតគ្រប់គ្រងមនុស្ស ( 40%) ដូចៗគ្នា ។

តភាគ

Read More


About គ្រប់គ្រង

Question: 233

Article: 39


More

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login