តើបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា បណ្តាលមកពីអ្វី?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Hokheng Hou
2017-09-22 12:23

គ្រោះថ្នាក់ចរាចណ៍ភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារ៖

១.ការមិនគោរពច្បាប់ចរាចណ៍អោយបានត្រឹមត្រូវ

២.ការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹង

៣.ច្បាប់ចរាចណ៍មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាព

៤.ប្រព័ន្ធគមនាគមន៏មិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយ

៥.ធ្វេសប្រហេសក្នុងការបើកបរ


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login