មុននឹងបារាំងចូលមកដល់ តើប្រទេសណាគឺជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្មែរ? ហើយពួកនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះ?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
KhSearch
2017-12-09 12:55

មុននឹងបារាំងចូលមកដល់ ប្រទេសដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្មែរគឺ៖

 • សៀម
 • យួន

ពួកនេះបានឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងទឹកដីខ្មែរ។


Answer 2


user icon
KhSearch
2017-12-09 12:55

មុននឹងបារាំងចូលមកដល់ ប្រទេសដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្មែរគឺ៖

 • សៀម
 • យួន

ពួកនេះបានឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងទឹកដីខ្មែរ។


Answer 3


user icon
KhSearch
2017-12-09 12:55

មុននឹងបារាំងចូលមកដល់ ប្រទេសដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្មែរគឺ៖

 • សៀម
 • យួន

ពួកនេះបានឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងទឹកដីខ្មែរ។


Answer 4


user icon
KhSearch
2017-12-09 12:55

មុននឹងបារាំងចូលមកដល់ ប្រទេសដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្មែរគឺ៖

 • សៀម
 • យួន

ពួកនេះបានឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងទឹកដីខ្មែរ។


Answer 5


user icon
KhSearch
2017-12-09 12:55

មុននឹងបារាំងចូលមកដល់ ប្រទេសដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្មែរគឺ៖

 • សៀម
 • យួន

ពួកនេះបានឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងទឹកដីខ្មែរ។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login