តើសិទ្ធិកុមារមានប៉ុន្មានមាត្រា? អ្នកណាជាអ្នកអនុម័ត? នៅថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំណា?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Answer King
2018-03-23 03:20

សិទ្ធិកុមារមាន ៥៤មាត្រា ដែលបានអនុម័តដោយ មហាសន្និបាទអង្គការសហប្រជាជតិ នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ១៩៨៩ ។


Login or Register to Share Login

សៀវភៅថ្មីៗមើលទាំងអស់


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login