ចំ:÷

_មនុស្សមានភ្នែកមានជំងឺអីុពែមេត្រូប ឬ ប្រេស្បីត

_ចម្ងាយអប្បបរមា នៃគំហើញច្បាស់ឆ្ងាយជាងភ្នែកធម្មតា

ដូចនេះត្រូវមានសម្របតម្រូវ បើគ្មានទេរូបភាពនៅខាងក្រោយរេទីនពីព្រោះប្រព័ន្ធអុកទិចបង្រួមតិច. ៕


user icon

SON CHAMREUN _មនុស្សមានភ្នែកមានជំងឺអីុពែមេត្រូប ឬ ប្រេស្បីត _ចម្ងាយអប្បបរមា នៃគំហើញច្បាស់ឆ្ងាយជាងភ្នែកធម្មតា ដូចនេះត្រូវមានសម្របតម្រូវ បើគ្មានទេរូបភាពនៅខាងក្រោយរេទីនពីព្រោះប្រព័ន្ធអុកទិចបង្រួមតិច. ៕ 2 years ago

user icon

kh-admin1 បានជាមនុស្សខ្លះមើលវត្ថុឆ្ងាយឃើញច្បាស់ ប៉ុន្តែមើលជិតមិនច្បាស់ទៅវិញ ព្រោះភ្នែកមានជម្ងឺ​ អ៊ីពែមេត្រូប។ 2 years ago


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login